Huong Dan Excel Tai Chinh

Topics: Balance sheet, Income statement, Generally Accepted Accounting Principles Pages: 17 (6215 words) Published: July 22, 2011
FINANCIAL PLANNING
Hoạch Định Tài Chính

I. Corporate Financial Planning
I. Hoạch định tài chính doanh nghiệp
1.1 Actual
1.1 Dữ kiện thực tế
Problem. Construct actual (historical) financial statements for Cutting Edge B2B Inc. in preparation for forecasting their financial statements. Vấn đề: Cấu trúc dữ kiện thực tế (quá khứ) báo cáo tài chính cho công ty Cutting Edge B2B để chuẩn bị cho công tác dự báo Báo Cáo Tài Chính Solution Strategy. Enter actual values in the yellow input sections. Enter appropriate additions and substractions to complete the Income Statement and Balance sheet. Then calculate the Key Assumptions over the actual years. Giải pháp: Nhập giá trị thực tế trong phần input màu vàng. Nhập công thức công và trừ thích hợp để hoàn tất bản báo cáo tài chính và cân đối kế toán. Sau đó tính toán giả định cho các năm thực tiễn

FIGURE 14.1 Actual Assumptions & Income Statement for Cutting Edge B2B Inc. [pic]

How To Build Your Own Spreadsheet Model.
Cách thiết lập mô hình bảng tính:
1. Set-up Row and Column Titles. Enter column titles, such as 1997, 1998, etc. in row 2 and “Actual” vs. “Forecast” in row 3. Then, place the cursor in cell B4 and click on Window |Freeze Panes. This freezes the top three rows as column titles at the top and freezes Column A as a row title at the left. This step is essential to navigation in a large spreadsheet model. 2. Enter Actual Values. Enter three years of actual interest rates into the range C7:E8. Enter three years of actual Income Statement values for Cutting Edge B2B Inc into the yellow input sections of the range C13:E22 (see Figure 14.1). Enter the shares outstanding into the range C24:E24. Enter dividends into the range C28:E28. Enter four years of actual Balance Sheet values into the yellow input sections of the range B34:E55 (see Figure 14.2). Enter the observed market price / share into the range B62:E62. 3. The Income Statement and Earnings Per Share. Some Income Statement items are based on the Key Assumptions section, others are forecasted as a percentage of sales, and others are simple additions or subtractions. • Gross Margin = Sales - Cost of Good Sold. Enter =C13-C14 in cell C15 and copy it across. • Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) = Gross Margin - SG&A Expense. - Depreciation. Enter =C15-C17-C18 in cell C19 and copy it across. • Net Income = EBIT- Interest Expense - Taxes. Enter =C19-C21-C22 in cell C23 and copy it across. • Earnings Per Share = Net Income / Shares Outstanding. Enter =C23/C24 in cell C25 and copy it across. • Change in Equity = Net Income - Dividends. Enter =C23-C28 in cell C29 and copy it across.

Hướng dẫn:
Việc tính toán thì khá đơn giản nhưng quan trọng là bạn thiết lập được mô hình tài chính và dự báo nên các bạn xem kỹ cấu trúc của bản kế hoạch tài chính mẫu này nhé. Hướng dẫn cụ thể như sau: - Thiết lập tên dòng và cột theo như hình trên (nên theo đúng ô, cột và dòng), như vậy các bạn dễ theo dõi và làm theo hướng dẫn. - Nhập số lieu thực tế 1997 – 2000 vào các ô có màu vàng như: - Int rate on short-term debt (lãi suất nợ ngắn hạn), Int rate on long-term debt(lãi suất nợ dài hạn), - Sales (Doanh thu), COGs (Giá vốn hàng bán)

- Selling, Gen & Adm Expenses (chi phí bán hàng và hành chính), depreciation (khấu hao) - Và các mục khác có ô màu vàng nhé(xem hình)
Bảng Báo Cáo Thu Nhập
- Lãi gộp= Doanh thu – Giá vốn hàng bán (C15 ==C13-C14) sau đó copy công thức qua - lơi nhuận trước thuế và lãi (EBIT) = Lãi gộp – các chi phí và khấu hao (C19=C15-C17-C18, copy qua - lơi nhuận thuần=Ebit – Lãi suất – thuế (C23=C19-C21-C22) - thu nhập trên mỗi cổ phiếu=Thu nhập thuần/số cổ phiếu (C25=C23/C24)

FIGURE 14.2 Actual Balance Sheet for Cutting Edge B2B Inc.
[pic]

4. The Balance Sheet and the Plug Item. A Balance Sheet, by definition, must balance. Therefore, one line on the forecasted balance sheet must be a slack or plug item. There is some discretion in what you choose to be the plug item. In this...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Dans
  • Excel Essay
  • Essay on excel amortization
  • Excel Essay
  • Week 6 Excel Essay
  • penn foster microsoft excel Essay
  • Kate excel Essay
  • Essay on Microsoft Excel

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free