Human Resource Management

Pages: 3 (634 words) Published: April 5, 2011
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Case Study One: Alis’s Interview at Syarikat Zumaju Sdn. Bhd. Case Questions
1. Identify the mistakes made by the interviewers in the case. 2. What might Ali decide to do next?
3. How might the interview process be improved?
Answer 1.
* Tindakan membuat calon menunggu terlalu lama untuk ditemu duga harus dielakkan. Oleh itu, pegawai pengambilan harus menetapkan masa yang akan diambil untuk menemu duga seseorang calon dan merancang jadual waktu yang bersesuaian berdasarkan masa temu duga yang telah ditetapkan. Jangka masa temu duga akan dijalankan, iaitu samada temu duga akan dijalankan oleh jawatankuasa panel atau ahli majlis atau oleh seorang penemu duga sahaja. * Tugas penemu duga adalah untuk menanyakan soalan-soalan yang relevan dan mendengar serta merekodkan jawapan calon. Daripada maklumat yang dikumpulkan, penemu duga hanya menanyakan soalan yang betul dan releven, mendengar jawapan oleh yang dikemukakan oleh calon dengan ermat dan teliti. * Pihak penemuduga harus menggunakan kaedah berstruktur iaitu menggunakan satu set soalan yang ditetapkan terlebih dahulu. Answer 2

* Semasa ditemuduga
* Tahap keyakinan Ali mungkin akan menurun apabila tentang layanan buruk organisasi tersebut. * Selepas ditemuduga
* Untuk temuduga yang akan datang Ali hendaklah membuat persediaan yang lebih awal terhadap persekitaran tempat kerja yang baru. * Ali akan menyebarkan kepada rakan-rakanya yang lain mengenai pengalaman buruknya di syarikat tersebut.

Answer 3
1. Menggunakan temu duga yang berstruktur
* Penggunaan temu duga berstruktur bererti penemuduga akan menggunakan satu set soalan yang ditetapkan terlebih dahulu. Penemuduga yang menggunakan temu duga berstruktur lebih senang menyetujui sesama sendiri dalam penilaian seseorang calon jika dibandingkan dengan temu duga yang dijalankan secara tidak berstruktur. 2. Memastikan penemuduga tahu tentang keperluan kerja

* Kefahaman tentang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Human Resource Management Essay
  • Human Resource Management and Profession Map Essay
  • Human Resource Management Assignment Essay
  • Essay on Human Resources Management
  • Essay about Institute For Human Resource Management
  • Human Resource Management Research Paper
  • Strategic Human Resource Management Essay
  • HUMAN RESOURCE MANAGEMENT You Are Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free