Honda Accord and Low Emission Vehicles

Only available on StudyMode
  • Topic: 26th century, 3rd millennium, 2500s
  • Pages : 56 (3882 words )
  • Download(s) : 841
  • Published : August 3, 2010
Open Document
Text Preview
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลพื้นฐาน

ปี 2526 ค่ายรถขนาดกลางๆ ของญี่ปุ่น “ฮอนด้า” ได้ตัดสินใจเดินทางเข้าสู่ตลาดประเทศไทย และเริ่มต้นก่อตั้งบริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินกิจกรรมการขายรถยนต์ ก่อนที่ในปีถัดมา ได้ขยายกิจการด้วยการเข้าไปร่วมลงทุนกับ บริษัท บางชัน เจเนอรัล แอสเซมบลี จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตรถยนต์ฮอนด้าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โรงงานประกอบรถยนต์ฮอนด้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ฮอนด้ายังคงยึดพื้นที่ลาดกระบังเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ป้อนสู่ตลาด

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปี จึงได้ตัดสินใจลงทุนอีกครั้ง ด้วยการสร้างโรงงานผลิตที่ชื่อว่าบริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่โรงงานมีนบุรี จนกระทั่งปี 2539 เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ด้วยการตั้งโรงงานแห่งใหม่ขึ้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงงานที่อยุธยาเป็นโรงงานประกอบรถยนต์ที่ได้รับการยอมรับว่าทั

นสมัยและครบวงจรแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกับโรงงานของบริษัทฮอนด้าในประเทศญี่ปุ่นและ

สหรัฐอเมริกา
บนพื้นที่ทั้งหมด 300 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการผลิต และพื้นที่อาคารโรงงาน ประมาณ 92,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ฝ่ายปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนรถ ฝ่ายเชื่อมตัวถังรถ ฝ่ายพ่นสีตัวรถ ฝ่ายประกอบเครื่องยนต์ ฝ่ายประกอบชิ้นส่วนและฝ่ายคุณภาพ อีกทั้งยังมีพื้นที่สำหรับทดสอบความเร็วและสภาพถนนรูปแบบต่างๆ มีระยะทางความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งนับว่ายาว ที่สุดในโรงงานฮอนด้าในภูมิภาคเอเชีย

ปัจจุบันโรงงานมีพนักงานประมาณ 1,500 คน มีกำลังการผลิตสูงสุด 70,000 คันต่อปี โดยผลิต รถยนต์ฮอนด้ารุ่นต่างๆ เพื่อจำหน่ายในประเทศและการส่งออก อาทิ ซิตี้, ซีวิค, แอคคอร์ด และ ซีอาร์-วี สำหรับมาตรฐานคุณภาพการผลิต โรงงานแห่งนี้ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานประกันคุณภาพ ISO 9002 และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตั้งแต่ปี 2541 ลูกค้าของฮอนด้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่ารถยนต์ฮอนด้าทุกคันที่ผลิ

ตจากโรงงานแห่งนี้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานโลก (World Standard Quality) ฮอนด้าเริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยในปี 2530 โดยเริ่มจากการส่งออกเครื่องยนต์อเนกประสงค์เป็นผลิตภัณฑ์แรกแล

ะตามมาด้วยการส่งออกรถจักรยานยนต์ในปี 2531 ในปี พ.ศ.2540 ฮอนด้าส่งออกรถยนต์นั่งสำเร็จรูปเป็นครั้งแรก โดยได้ส่งออกรถยนต์ รุ่นซิตี้ไปยังประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2541 ในปีต่อมาฮอนด้าได้ส่งออกรถยนต์นั่งสำเร็จรูปรุ่นแอคคอร์ดไปสู่

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และในเดือนเมษายน พ.ศ.2542 เริ่มส่งออกรถยนต์นั่งสำเร็จรูปรุ่นซีวิคไปประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของฮอนด้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นเพียงหนึ่งในสามประเทศเท่านั้นในโลกที่ฮอนด้าส่งออกผลิต

ภัณฑ์หลักครบทั้ง 3 ประเภท คือรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์
ยอดการส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์อเนกประสงค์ อะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2544 มีมูลค่ารวม 14,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แยกเป็นเฉพาะรถยนต์ฮอนด้า มีมูลค่าการส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2544 รวม 5,220 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตลาดส่งออกของรถยนต์สำเร็จรูปที่เพิ่มข

ึ้น โดยเฉพาะตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และแอฟริกา ในขณะที่ตลาดชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ก็มีการเติบโตสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการเติบโตของตลาดรถยนต์ฮอนด้าในประเทศจีนและการข

ยายตลาดใหม่ในประเทศตุรกี สำหรับการส่งออกรถจักรยานยนต์ ในช่วง 10 เดือนนี้ มีอัตราเพิ่มขึ้น 9% โดยมีมูลค่ารวม 7,353 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าหลายรุ่น ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย เช่น phantom TA200 ,NSR150SP และรุ่น Wave อย่างไรก็ตามยอดการส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ในช่วง 10 เดือนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักโดยลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ แล้ว ทางด้านการส่งออกเครื่องยนต์อเนกประสงค์ ซึ่งส่งออกไปยังกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มียอดส่งออกรวม 1,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่อะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งมีอัตราการส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 2% คิดเป็นมูลค่า 681 ล้านบาท

ในส่วนของตลาดอาเซียนในปี 2543 สามารถจำหน่ายรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนได้ 61,531 คัน คาดว่าในปี 2546 จะมียอดจำหน่ายถึง 146,000 คัน หรือคิดเป็น 10%...
tracking img