Honda Accord and Low Emission Vehicles

Topics: 26th century, 3rd millennium, 2500s Pages: 56 (3882 words) Published: August 3, 2010
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลพื้นฐาน

ปี 2526 ค่ายรถขนาดกลางๆ ของญี่ปุ่น “ฮอนด้า” ได้ตัดสินใจเดินทางเข้าสู่ตลาดประเทศไทย และเริ่มต้นก่อตั้งบริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินกิจกรรมการขายรถยนต์ ก่อนที่ในปีถัดมา ได้ขยายกิจการด้วยการเข้าไปร่วมลงทุนกับ บริษัท บางชัน เจเนอรัล แอสเซมบลี จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตรถยนต์ฮอนด้าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โรงงานประกอบรถยนต์ฮอนด้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ฮอนด้ายังคงยึดพื้นที่ลาดกระบังเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ป้อนสู่ตลาด

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปี จึงได้ตัดสินใจลงทุนอีกครั้ง ด้วยการสร้างโรงงานผลิตที่ชื่อว่าบริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่โรงงานมีนบุรี จนกระทั่งปี 2539 เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ด้วยการตั้งโรงงานแห่งใหม่ขึ้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงงานที่อยุธยาเป็นโรงงานประกอบรถยนต์ที่ได้รับการยอมรับว่าทั

นสมัยและครบวงจรแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกับโรงงานของบริษัทฮอนด้าในประเทศญี่ปุ่นและ

สหรัฐอเมริกา
บนพื้นที่ทั้งหมด 300 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการผลิต และพื้นที่อาคารโรงงาน ประมาณ 92,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ฝ่ายปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนรถ ฝ่ายเชื่อมตัวถังรถ ฝ่ายพ่นสีตัวรถ ฝ่ายประกอบเครื่องยนต์ ฝ่ายประกอบชิ้นส่วนและฝ่ายคุณภาพ อีกทั้งยังมีพื้นที่สำหรับทดสอบความเร็วและสภาพถนนรูปแบบต่างๆ มีระยะทางความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งนับว่ายาว ที่สุดในโรงงานฮอนด้าในภูมิภาคเอเชีย

ปัจจุบันโรงงานมีพนักงานประมาณ 1,500 คน มีกำลังการผลิตสูงสุด 70,000 คันต่อปี โดยผลิต รถยนต์ฮอนด้ารุ่นต่างๆ เพื่อจำหน่ายในประเทศและการส่งออก อาทิ ซิตี้, ซีวิค, แอคคอร์ด และ ซีอาร์-วี สำหรับมาตรฐานคุณภาพการผลิต โรงงานแห่งนี้ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานประกันคุณภาพ ISO 9002 และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตั้งแต่ปี 2541 ลูกค้าของฮอนด้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่ารถยนต์ฮอนด้าทุกคันที่ผลิ

ตจากโรงงานแห่งนี้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานโลก (World Standard Quality) ฮอนด้าเริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยในปี 2530 โดยเริ่มจากการส่งออกเครื่องยนต์อเนกประสงค์เป็นผลิตภัณฑ์แรกแล

ะตามมาด้วยการส่งออกรถจักรยานยนต์ในปี 2531 ในปี พ.ศ.2540 ฮอนด้าส่งออกรถยนต์นั่งสำเร็จรูปเป็นครั้งแรก โดยได้ส่งออกรถยนต์ รุ่นซิตี้ไปยังประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2541 ในปีต่อมาฮอนด้าได้ส่งออกรถยนต์นั่งสำเร็จรูปรุ่นแอคคอร์ดไปสู่

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และในเดือนเมษายน พ.ศ.2542 เริ่มส่งออกรถยนต์นั่งสำเร็จรูปรุ่นซีวิคไปประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของฮอนด้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นเพียงหนึ่งในสามประเทศเท่านั้นในโลกที่ฮอนด้าส่งออกผลิต

ภัณฑ์หลักครบทั้ง 3 ประเภท คือรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์
ยอดการส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์อเนกประสงค์ อะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2544 มีมูลค่ารวม 14,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แยกเป็นเฉพาะรถยนต์ฮอนด้า มีมูลค่าการส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2544 รวม 5,220 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตลาดส่งออกของรถยนต์สำเร็จรูปที่เพิ่มข

ึ้น โดยเฉพาะตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และแอฟริกา ในขณะที่ตลาดชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ก็มีการเติบโตสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการเติบโตของตลาดรถยนต์ฮอนด้าในประเทศจีนและการข

ยายตลาดใหม่ในประเทศตุรกี สำหรับการส่งออกรถจักรยานยนต์ ในช่วง 10 เดือนนี้ มีอัตราเพิ่มขึ้น 9% โดยมีมูลค่ารวม 7,353 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าหลายรุ่น ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย เช่น phantom TA200 ,NSR150SP และรุ่น Wave อย่างไรก็ตามยอดการส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ในช่วง 10 เดือนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักโดยลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ แล้ว ทางด้านการส่งออกเครื่องยนต์อเนกประสงค์ ซึ่งส่งออกไปยังกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มียอดส่งออกรวม 1,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่อะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งมีอัตราการส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 2% คิดเป็นมูลค่า 681 ล้านบาท

ในส่วนของตลาดอาเซียนในปี 2543 สามารถจำหน่ายรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนได้ 61,531 คัน คาดว่าในปี 2546 จะมียอดจำหน่ายถึง 146,000 คัน หรือคิดเป็น 10%...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Honda and Hybrid Electric Vehicles Essay
  • Honda Accord Essay
  • Honda Essay
  • Essay on Honda
  • Honda Essay
  • Essay on honda
  • Honda Essay
  • Essay about Air Pollution Through to Motor Vehicle Emissions in Sydney

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free