Hofstede Nl-Eng

Pages: 56 (16564 words) Published: October 13, 2010
Culture and organizations

Hofstede

Introduction: The rules of the social game

Different minds but common problems
Mensen, volken en groepen die op een andere manier denken, handelen en voelen hebben dikwijls conflicten met elkaar. Het is echter noodzakelijk dat er tussen verschillende culturen wordt samengewerkt om militaire, ecologische, economische, meteorologische en hygiënische problemen op te lossen. Voorwaarde voor deze samenwerking is dat we de verschillen in denken, handelen en voelen leren begrijpen.

Culture as mental programming
Ieder mens beschikt over bepaalde patronen van denken, handelen en voelen. Deze patronen noemen we ook wel “mentale programma’s”. De bronnen van mentale programmering komen uit onze sociale omgeving en onze levenservaring. De programmering begint eerst in het gezin en wordt daarna uitgebreid. Mentale programma’s noemen we ook wel ‘cultuur’. Cultuur kunnen we in enge zin definiëren als beschaving en de gevolgen hiervan. In ruime zin zien we cultuur als een mentale programmering. Cultuur in ruime zin is de collectieve mentale programmering die groepsleden of mensen van een bepaalde categorie onderscheidt van anderen. Cultuur wordt aangeleerd en is niet erfelijk. We kunnen drie niveaus van mentale programmering onderscheiden: de menselijke natuur, cultuur en persoonlijkheid. De menselijke is cultuur is alles wat alle mensen met elkaar gemeen hebben. De persoonlijkheid van een mens is de eigen mentale programmering die met niemand anders wordt gedeeld.

Figure: Three levels of Uniqueness in Mental Programming

Cultural relativism
Cultuurrelativisme is het ontbreken van criteria om de handelingen van een andere cultuur achterlijk of superieur te noemen. Het is belangrijk dat een cultuur wel zijn eigen activiteiten met deze begrippen kan beoordelen.

Waarheid is Relatief
Cultureel relativisme is het standpunt dat alle geloofssystemen gelijkwaardig zijn en dat de waarheid zelf relatief is, afhankelijk is van de situatie, de omgeving, en het individu. Zij die het cultureel relativisme aanhangen vinden dat alle religieuze, ethische, esthetische en politieke overtuigingen volledig relatief zijn aan het individu binnen een culturele identiteit.Onlogische ConclusieCultureel relativisme is het filosofische geloof dat alle standpunten even geldig zijn. Maar, als je deze positie op de proef stelt onder de algemene regels van de logica, dan ontdek je al snel dat relativisme onlogisch is en zichzelf de nederlaag toebrengt. Als relativisme waar is en alle standpunten waar zijn, dan is de bewering waar dat relativisme onwaar is. Is dit een tegenstelling? Ja. Is de waarheid tegenstrijdig? Nee. Relativisten geloven dat alle waarheid relatief is. Daarom zou de uitspraak "Alle waarheid is relatief" absoluut waar zijn. Als deze uitspraak absoluut waar is, dan zijn niet alle dingen relatief en is de uitspraak dus onwaar. Relativisten stellen: "Er zijn geen absolute waarheden". Maar, dit is een absolute uitspraak, die verondersteld wordt waar te zijn. Daarom is dit een absolute waarheid en is de uitspraak onjuist.|

Symbols, heroes, rituals and values
Culturele verschillen komen op verschillende manieren tot uiting. We gebruiken hiervoor vier termen:

1. Symbolen: woorden, afbeeldingen, gebaren of objecten die een betekenis dragen die alleen door leden van een bepaalde cultuur begrepen wordt. Symbolen zijn vrij oppervlakkig omdat ze eenvoudig vervangen of overgenomen worden.

2. Helden: levende of dode mensen, fictief of echt bestaan. Zij hebben kenmerken die in een cultuur gewaardeerd worden en fungeren als gedragsmodellen.

3. Rituelen: collectieve activiteiten die niet noodzakelijk een doel hoeven te realiseren maar die omwille van zichzelf plaatsvinden.

4. Waarden: een waarde is een gemeenschappelijke tendens om een bepaalde gang van zaken boven andere te prefereren. Waarden hebben een plus- en minkant: slecht - goed, vuil - schoon,...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Hofstede Essay
  • Hofstede Essay
  • Hofstede Essay
  • Hofstede Essay
  • Essay on Hofstede
  • Hofstede Essay
  • eng 2 Essay
  • Eng 102 Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free