History of Translation Short

Topics: Trigraph, Gh, Adam Mickiewicz Pages: 3 (322 words) Published: March 22, 2013
HISTORY OF TRANSL.:
• St. Jerome-bible into latin
• 14/ 15 century:
Chrystus z martwych wstal jest
Psałterz floriański/ król. Jadwigi- in 3 lang.
Źołtarz dawidów- W.Wróbel, clumsy, latin syntax
Only religious txts
• 16 cent.:
first secular lit.
Development of pl lang
New testament by St. Murzynowski
1st full tr. of bible by Jan Wójek[you can borrow some things from previous tr. if are good] Leonard z Bończy”historyja Aleksandra Wlk. ..
Biernat z lbn „Raj duszny”, Ezop’s fables
Jan z Koszczek „Rozmowy kt miał król Salomon..”
• 17 cent.
Łukasz Górnicki „Dworzanin polski”
Sęp Sarzyński-paraphrasing songs
Jan Kochanowski „Psałterz Dawidów”
Andrzej Kochanowski- Wirgiliusz, Eneida
• Baroque: nothing important
• Enlightened:
Developng of tr.
Free tr.
Polonisations
Intermediere tr.
Beginnning of tr. tech.
Translator as a canon builder
Bohomolec-tr. demand more work than original
St.Kostka Potocki-prawdziwa sztuka to przekładanie, nie tr. Fr. Ks. Dmochowski- Homer, Milton
W. Bogusławski “Hamlet”
Adam Mickiewicz “Giaur” G. Byron
Leon Borowski- rules of faithfull tr.
J. Słowacki- “Książę niezłomny” v.vague, far from orig. • 19 cent.
J. Paszkowski, St. Koźmian, L. Urlich- Shakespeare
C.K.Norwid „Dante Comedies”- v. much of his style
• Positivism- Victorian lit.
• Fin de siecle
Openess for tr.
Zenon Przesmycki –Poe’s poetry
Leopold Staff- versatile tr.
Bolesław Leśmian-Poe’s tales
T. Boy Żeleński- Balzac, Proust
• 20 cent.
Julian Tuwim- russian poetry
Czesław Miłosz- “The waist land” T.S.Elliot
• after war period
publishing with cuts
censorship
authors tr works bec they couldn’t publish their own lit. [M.Dąbrowska] • ‘50
tr. th: O. Łukasiewicz, R. Ingarden, Z.Klemensiewicz;
• ‘70
magic realism
polemics, criticizm
M.Słomczyński”Alice...”, Shakespeare
• after 1989
trends in tr.
St. Barańczak

ENGLAND:
King Alfred
Aelfric
G. Chaucer-fr. Works
William Caxton- fr.txt
William Tyndale- Bible,...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Short Essay History
  • Translation Research Paper
  • history Essay
  • History of Essays
  • history Essay
  • HISTORY Essay
  • history Essay
  • history Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free