Hire Friends

Only available on StudyMode
  • Topic: Chakri Dynasty, Bangkok, Buddha Yodfa Chulaloke
  • Pages : 2 (655 words )
  • Download(s) : 62
  • Published : February 27, 2013
Open Document
Text Preview
Tagalog
Si Haring Buddha Yodfa Chulaloke na may buong pangalang Phra Bat Somdet Phra Poramintharamaha Chakri Borommanat Phra Buddha Yodfa Chulaloke at kilala rin sa pamagat na Rama I, ay nagsilbing Hari ng Thailand mula 1782 -1809. Siya ay isang sundalo at ipinagtanggol niya ang mga hangganan ng Thailand mula sa pagpasok ng mga banyaga. Sa panahon ng kanyang pamumuno pinakamalawak ang teritoryo ng Thailand dahil bahagi ng bansa ang ilang lalawigan ng Burma, Cambodia at Malaysia. Natatag ang Bangkok bilang kabisera ng bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno English

Phraphutthayotfa Chulalok, born Thong Duang and also known as Rama I (20 March 1736 – 7 September 1810), was the founder and the first monarch of the reigning House of Chakri of Siam (now Thailand). His full title is Phra Bat Somdet Phra Poramoruraja Maha Chakri Borommanat Phraphutthayotfa Chulalok He ascended the throne in 1782, after defeating a rebellion which had deposed King Taksin of Thonburi. He was also celebrated as the founder of Rattanakosin (now Bangkok) as the new capital of the reunited kingdom. Rama I was born in the Kingdom of Ayutthaya, and had served King Taksin in wars against the Burmese Konbaung dynasty and helped him in the reunification of Siam. During this time he emerged as Siam's most powerful military leader. In 1782, he took control of Siam and crowned himself as the monarch. The most famous event in his reign was the Burmese-Siamese War of 1785, which was the last major Burmese assault on Siam. Phraphutthayotfa Chulalok was also the first Somdet Chao Phraya, the highest rank the nobility could attain, equaled to that of royalty. Tagalog

Si Haring Mongkut (Rama IV, Oktubre 18, 1804 - Oktubre 1, 1868) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ay nagsilbing Hari ng Thailand mula1851 - 1868. English
Phra Bat Somdet Phra Poramenthramaha Mongkut Phra Chom Klao Chao Yu Hua or Rama IV, known in foreign countries[which?] as King Mongkut (18 October 1804 – 1 October 1868), was the...