Halløj

Topics: Victim, The Open Door, Left-wing politics Pages: 2 (714 words) Published: December 4, 2012
A. 
1. On the stage leans the pianist forward and says into his microphone, ”One last song. Folks. Here’s one last song.”  One the stage the pianist leans forward and says into his microphone, “One last song. Folks. Here’s one last song.” Forkert ordstilling! Subjekt skal stå foran verballedet! 

the pianist(subject) leans (verballedet) 
Subjekt = den der udføre handlingen
Verballedet = handlingen
2. Both texts are about relationships there are slowly breaking apart.  Both texts are about relationships that are slowly breaking apart. (Afhængig af kontekst skal man bruge et relativ pronomen, eftersom ’there’ ikke er en relativ pronomen skal det erstattes med ’that’) 3.Being a forgetful teenager, she always lefts her gloves in the train and would lose her temper completely when her mother scolded her afterwards. Being a forgetful teenager, she always left her gloves in the train and would lose her temper completely when her mother scolded her afterwards.  Left er et adjektiv. Adjektiver blive ikke bøjet I køn eller tal. Sammen from bliver brugt I bade ental og flertal. Derfor hedder det left og ikke lefts.  4. The main character tries to escape from the death, but in the end it catches up with him.  The main character tires to escape from death, but in the end it catches up with him  §41 – Ingen artikel på engelsk, bestemt form på dansk!  Utællelige substantiver har ikke artikel, når de bruges I general betydning:  Da death er utællelig så skal der ikke så THE death, men bare death 5. The victims of the illness suffers death within 30 minutes.  The victims of the illness suffer death within 30 minutes 

Kongruens! The victims er flertal = så skal verbet ikke stå med –s  Præsens uden endelse, altså infinitivformen bruges, når subjektet er enten 1. Eller 2. Person ental eller alle personer flertal. Da subjektet er I 3. Person flertal The victims – THEY suffer. 6. He opens the door to the old man’s bedroom very careful. He opens the door to the old man’s bedroom...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free