Hala Tuju Pendidikan Teknik Dan Vokasional Ke Arah Memartabatkan Falsafah Pendidikan Negara

Pages: 19 (3206 words) Published: October 17, 2012
1
Hala Tuju Pendidikan Teknik dan Vokasional ke arah Memartabatkan Falsafah Pendidikan Negara
Azila Binti Dason, Rohana Binti Hamzah, Amirmuddin Bin Udin

ABSTRACT
Technical and Vocational Education (TVE) has a variety of innovations in determining the direction parallel with the intention of National Education Philosophy. This article discuss the problems that occur in technical and vocational education system today. It also discusses how far the direction of the Technical and Vocational Education to animate and uplift of the Nati onal Education Philosophy. But the desire to elevate the various strategies and changes in technical and vocational education system should be applied. Among them is the approach to developing information technology in the curriculum of Vocational and Technical Education, to make adjustments in the TVE system, consistent involvement of the industry, the development of Skills Training Center and the involvement of all parties involved in order to support its refining. Hopefully this article can provide input to the reader or researcher in searching for solutions in the PTV is in line with the National Education Philosophy.

Keywords: Technical and Vocational Education; direction; elevate NEP; innovation

ABSTRAK
Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) mengalami pelbagai inovasi dalam menentukan hala tujunya selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Artikel ini mengupas masalah yang berlaku dalam sistem Pendidikan Teknik dan Vokasional dewasa ini. Ia juga membincangkan sejauhmana hala tuju dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional dapat menjiwai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam erti kata lain, memartabatkannya. Namun dalam memartabatkan hasrat tersebut pelbagai strategi dan perubahan dalam sistem Pendidikan Teknik dan Vokasioanal perlu diterapkan. Antaranya ialah dengan pendekatan membangunkan penggunaan teknologi maklumat dalam kurikulum PTV, membuat penyelarasan dalam sistem PTV, penglibatan secara konsisten pihak industri, pembangunan Pusat Latihan Kemahiran dan penglibatan semua pihak yang terlibat supaya dapat menyokong pemurniannya. Diharapkan artikel ini dapat memberikan input kepada pembaca atau penyelidik dalam mencari penyelesaian dalam PTV agar ianya selari dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kabengsaan.

Kata kunci: Pendidikan Teknik dan Vokasional; hala tuju; memartabatkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan; inovasi

Pendahuluan

Semenjak mencapai kemerdekaan 53 tahun yang lalu, sistem Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) di Malaysia telah mengalami pelbagai inovasi dalam menentukan perkembangan potensi individu murid selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sistem pendidikan di Malaysia juga telah berubah dan tidak ketinggalan perubahan yang bergitu ketara dalam pendidkan teknik dan vokasional. PTV adalah penting dalam

2
pembangunan

sesebuah

negara

khususnya

jika

mahu

menjadi

sebuah

negara

perindustrian. Ini tidak terkecuali kepada Malaysia, yang sedang berusaha untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) menekankan agar setiap kurikulum yang diajar di sekolah akan melahirkan individu yang seimbang dari segi JERI di samping mengamalkan pendidikan itu secara berterusan dalam kehidupan. Pendidikan merupakan proses permerolehan dan pemindahan pengetahuan, nilai murni dan pelbagai kemahiran. Proses ini berlangsung secara berterusan dalam diri seseorang sejak kecil hingga ke akhir hayatnya. (Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat dan Misi – KPM, 2001).

Perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia.

Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia diperkenalkan pada tahun 1964 iaitu di bawah Jabatan Pengurusan Teknik kini dikenali sebagai Bahagian Pengurusan Teknik dan Vokasional (BPTV). Tujuannya adalah menyediakan murid-murid untuk memasuki bidang pekerjaan bagi satu langkah mempergiatkan lagi usaha kerajaan untuk memajukan bidang ekonomi dalam...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Falsafah Pendidikan Kebangsaan Essay
  • Falsafah Pendidikan Essay
  • Falsafah Pendidikan Research Paper
  • Filsafat Pendidikan Research Paper
  • Hala Essay
  • Essay on Prinsip Teknologi Pendidikan
  • Makalah Tema Pendidikan Essay
  • Essay on Dans

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free