Gay Lingo

Pages: 6 (3240 words) Published: February 28, 2011
[pic] [pic]
Gay Lingo

Robby Nico Chua*, Arienne Isabelle Arce, Crissa Marie Candelaria, Patrice Carpio, John Jefferson Donggon, Lady Jessyka Guzman at Ruhvie Ann Pielago mula sa 1-9 ng Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Pagkalinga Sa patnubay ni Propesor Zendel Manaois Taruc, M. Ed

I. Layunin
Ang pag-aaral na ito ay may layuning magbigay ng batayang impormasyon tungkol sa gay lingo. Ito’y upang makadagdag ng impormasyon sa paggamit ng salita ng gay lingo sa mga pangungusap na naayon sa kanilang strakturang panggramatikal. Maliban dito, ang isa pang layunin ng pag-aaral na ito ay ang makapagdagdag ng mga karagdagang bagong termino sa mga nakalipas na mga pag-aaral.

II. Panimula
Sa pagdaan ng panahon, mapapansin natin ang naging mabilis na paglago ng Swardspeak o Gay Lingo. Ang tinagurian noong "lihim na wika" ng mga bakla ay madalas na natin ngayong maririnig na ginagamit sa radyo at telebisyon upang mang-aliw at magpatawa. Maging sa ibang mga lathalain ay ginagamit na rin ito sa gayunding kadahilanan. Sa ngayon, hindi na rin lamang mga bakla ang maririnig na nagsasalita ng gay lingo. Ito'y dahil pati na rin ang mga babae, mga bata at ibang mga kalalakihan ay natututo na ring gumamit ng kakaibang lenggwaheng ito. Dahil sa mga pagbabagong ito, masasabi nating may maaaring maging epekto ito sa ating kultura at lipunan. Kaya naman ang pag-alam sa kasaysayan at mga pagbabago sa lenggwaheng ito ay kailangan. Ang pamanahong papel na ito ay magbibigay ng kaalaman ukol sa pinagmulan at paglago ng gay lingo. Kabilang na rin dito ang mga pananaw at mga kadahilan ng mga bakla sa paggamit nito pati na rin ang pagbabagong naidudulot nito sa kanilang pakikipagtalastasan. Nakapaloob din dito ang mga ilang halimbawa ng gay lingo.

III. Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura
A. Kalikasan ng Gay Lingo

“Gayspeak”, katulad ng ibang lengguwahe ay patuloy na nagbabago. Ang mga salita at termino ng lengguwaheng ito ay napakabilis magbago at imposibleng makagawa ng disyunaryo na hindi “maoobsolete” sa loob ng buwan, linggo o araw.(Suguitan, 2004). Marapat na kilalanin natin kung sino gumagamit ng gay lingo, ang mga bakla. Ayon sa Baklese Dos ni Louie Cano, ang imahe ng mga bakla sa panahong ito ay walang pinagbago sa mga bakla noong dekada sitenta. “Isa pa rin siyang mahina, maingay, malibog at segunda manong miyembro ng lipunan…” Ang Gay lingo ay isang simbolo ng ikatlong lahi sa sangkatauhan. Dahil sa Gay lingo ang mga bakla ay komportableng nakakapag-usap at nakapagsasabi ng kanilang mga saloobin. Nagsimula ang gay lingo upang mapahayag lamang ng mga bakla ang kanilang ekspresyong pansarili (Garcia, n.d.). Mula naman sa pag-aaral ni Cascabal, binanggit ni Baytan na ang unti-unting paglago ng gay lingo ay isang uri ng “defense mechanism” upang malabanan ang diskriminasyon na kanilang tinatanggap. Ang komunidad ng Pilipinong bakla ay nagsimulang lumikha ng mga salita na maaaring kaugnay sa orihinal na salita sa pamamagitan ng alinman sa kanyang literal na kahulugan o tunay na kahulugan o sa pamamagitan ng paggamit ng ibig sabihin o kahulugan nito. Kasama rin sa “gayspeak” ang pag-aayos ng mga salita sa pamamagitan ng kanilang ponolohiya at pagkakahawig. Gumagamit rin sila ng mga salita hanggat matanggap na ito ng lipunan, gayang ng “Bading Garci,” “pa-mihn,” “pa-girl,” “X-men,” at iba pa para malimit ang pagkakaroon nila ng sikolohikal na pagmamalabis tuwing tinatawag silang “bakla”(Cascabal, 2008). Gaya ng lenguahe, nagkakaiba ang gay lingo ayon sa bansa. Katulad ng Polari at Swardspeak. Ang Polari ay ang sikretong lenguahe ng mga taga-London at UK. Naging tanyag ito noong 1850’s kung saan ipinagbabawal ang mga bakla (Gill,n.d.). Ayon naman kay Jose Javier Reyes, ang swardspeak na nakilala noong ika-19 na siglo, ay hindi lamang salita ang kakaiba kundi pati narin ang pagpapahayag at pagbigkas nito.

B. Ang Gay Lingo Bilang Isang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Gay Lingo as a Form of Deviance Essay
  • Gay Love Essay
  • Gay, Defined Essay
  • Gay Marriage Essay
  • Meaning of Gay Essay
  • Gay Marriage Essay
  • Gay Parenting Essay
  • Gay Marriage Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free