Freud vs. Erikson

Pages: 32 (10541 words) Published: March 8, 2008
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Seminárna práca

Psychoanalytická teória Siegmunda Freuda,
Psychosociálna teória Erika H. Eriksona

MENO: Jana Melicherčíková, Martina Paulikánová PROGRAM: Psychológia
KURZ: Vývinová psychológia
VYUČUJE: PhDr. Ľubica Konrádová, CSc.

Obsah:

1. Sigmund Freud
1.1 Životopis
1.2 Freudove poňatie mysle
1.3 Vývin osobnosti
1.4 Štádiá vývinu
1.4.1 Orálne štádium
1.4.2 Análne štádium
1.4.3 Falické štádium
1.4.4 Štádium latencie
1.4.5 Genitálne štádium
1.5 Čo vytvára osobnosť
1.5.1 Dynamika osobnosti
1.5.2 Ako sa rozdeľuje a využíva energia
1.5.3 Úzkosť(anxieta)
1.6 Ťažisko výskumu a metódy
1.6.1 Voľné asociácie
1.6.2 Analýza sna
1.7 Zhodnotenie Freudovej teórie

2. Erik H. Erikson
2.1 Životopis
2.2 Teórie
2.2.1 Nové Ego a Ego-psychológia
2.2.2 Princíp epigenézy
2.2.3 Vývinová schéma
2.3 Osem vývinových štádií
2.3.1 Orálno-senzorická fáza
2.3.2 Análno-muskulárna fáza
2.3.3 Infantilne-genitálno-lokomotorická
2.3.4 Fáza latencie
2.3.5 Fáza adolescencie
2.3.6 Fáza mladej dospelosti
2.3.7 Fáza dospelosti
2.3.8 Fáza zrelého veku
2.4 Ritualizácia, rituál a ritualizmus
2.5 Ťažisko výskumu a metódy
2.5.1 Dôsledky teórie na terapiu
2.5.2 Kritika Eriksonovej psychosociálnej terapie

1. Sigmund Freud 1856-1939

1.1 ŽIVOTOPIS

Už od svojej mladosti sa túžil stať vedcom. Mal „neodolateľnú túžbu porozumieť niektorým hádankám sveta, v ktorom žijeme a možno dokonca niečím prispieť k ich vyriešeniu." (Freud, citácia Jones 1961) Začali ho priťahovať Darwinové teórie, a tak sa po skončení gymnázia zapísal na lekársku fakultu Univerzity vo Viedni. Ku koncu štúdia začal pracovať v laboratóriu nemeckého fyziológa Ernesta Brückeho. Bol Žid a aj to ho limitovalo pri dosiahnutí svojho cieľa. Keďže nemal žiadne peniaze a nemohol si dovoliť luxus vedeckej kariéry, začal s lekárskou praxou. Špecializoval sa na nervové poruchy a spolupracoval so Všeobecnou nemocnicou vo Viedni. Čoskoro sa začal špecializovať na neurológiu. Celý rok študoval v Paríži u francúzskeho neurológa a psychiatra Jeana-Martina Charcota (autor teórie, že hysterické symptómy sú psychogénneho pôvodu). Jeho revolučné teórie na hystériu veľmi zapôsobili na Freuda. Niekoľko rokov predtým Freuda fascinoval Josef Breuer (Metóda liečby hystérie, pri ktorej pacient podrobne opisuje prvé objavenie svojich symptómov, pričom potom často tieto symptómy vymizli.). Freud začal vyvíjať svoju teóriu nevedomia a jedinečnú metódu voľných asociácií. Jedným z jeho prvoradých cieľov bolo z psychológie vyvinúť novú vedu „ normálnej psychológie". Teórie, ktoré začal predkladať (teória detskej sexuality a univerzálnej incestuóznej túžby) neprijal lekársky svet a vďaka tomu strávil mnoho prvých rokov v profesionálnej izolácií. Napriek tomu, s malou skupinou nasledovníkov (C. G. Jung, A. Adler) sa oddelili a sformulovali vlastné psychoanalytické teórie. Freud založil Medzinárodnú psychoanalytickú asociáciu a pokračoval vo svojej práci. Popri svojej práci si vždy našiel čas na svoju manželku – Marthu Bernaysovú a päť detí vo Viedni. Jeho najmladšia dcéra a najbližšia spoločníčka Anna sa sama stala psychoanalytičkou. Freudovou osobnou extravaganciu bola vášeň pre starožitnosti. Vždy keď niekam príležitostne cestoval, doniesol si odtiaľ sošky a iné pamiatky na starodávne civilizácie. Roku 1938 spolu s rodinou...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Freud and Erikson Essay
  • Essay on Difference Between Freud vs. Erikson
  • Essay on Erikson Freud
  • Essay about Freud vs Erikson
  • Freud vs Erikson Essay
  • Freud vs. Erikson Essay
  • freud vs erikson Essay
  • Development Theory Freud and Erikson Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free