Freemium Business Model

Topics: IPhone, Mobile network operator, Personal digital assistant Pages: 67 (21079 words) Published: April 22, 2012
Freemium as a Business Model for Mobile Video

SERGEJ

KOTLIAR

Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2011

Freemium as a Business Model for Mobile Video

SERGEJ

KOTLIAR

Master’s Thesis in Media Technology (30 ECTS credits) at the Media Management Master Programme Royal Institute of Technology year 2011 Supervisor was Christopher Rosenqvist, SSE Examiner was Johan Stenberg TRITA-CSC-E 2011:026 ISRN-KTH/CSC/E--11/026-SE ISSN-1653-5715

Royal Institute of Technology School of Computer Science and Communication KTH CSC SE-100 44 Stockholm, Sweden URL: www.kth.se/csc

Freemium as a business model for mobile video
Abstract
Facing a new media landscape, media companies are struggling to find ways to generate revenue through digital channels. The TV industry is facing problems with new user behaviors and increased competition in the online advertising space. In light of this, questions are being asked among traditional ad-supported channels whether or not it would be viable for them to start charging for their content, either by locking in or by creating a 'freemium' service where free users can watch content with ads, and a premium users get premium service for a fee. This thesis, commissioned by TV4/Expressen Mobilab, mobile division of TV4, analyzes whether or not freemium is a viable business model for their mobile TV service called TV4 Play. The analysis was made through drawing conclusions from the paid content debate that has been raging among media and online companies the last few years, as well as analyzing the outcomes of different payment schemes implemented by different types of other media companies. The conclusions are that in deed freemium seems to be the way to go, that a free service is needed to compete with piracy and other services, but that it is the paid users that will be bringing in the revenues. However, I found that just being ad-free is not enough for a service to be successful as a premium service, it needs to have more features than that.

Freemium som affärsmodell för mobilvideo
Sammanfattning
I det nya medialandskapet kämpar medieföretag med att hitta nya intäktsmodeller i digitala kanaler. TV-industrin kämpar på nätet mot nya digitala konsumtionssätt, och ökad konkurrens på onlineannonseringsmarknaden. Därav väcks frågor bland traditionellt annonsfinansierade kanaler huruvida det är lönsamt för dem att börja ta betalt för sitt innehåll, antingen genom att låsa in det helt, eller genom att skapa s.k. 'freemium'tjänster, där gratisanvändare kan se innehållet med annonser, och premiumanvändare kan få ytterligare eller bättre tjänster mot betalning. Detta examensarbete, beställt av TV4/Expressen Mobilab, TV4:s enhet för mobila plattformar undersöker huvudida freemium är en hållbar affärsmodell för deras mobil-TVtjänst, TV4 Play. Analysen har gjorts genom att undersöka och dra slutsatser från de senaste årens debatt kring betalt innehåll, och genom att studera utfallet hos olika typer av försök med betalt innehåll bland andra typer av mediaföretag. Slutsatserna är att freemium är en bra väg att gå, med en gratistjänst som behövs för att konkurrera mot gratistjänster och piratkopiering, men att de riktiga intäkterna kommer från de betalande användarna. Dock fanns det att bara vara "fri från annonser" inte räcker för att en premium-tjänst ska vara framgångsrik, utan att det krävs ytterligare mervärden för att motivera att användare ska betala.

Table of contents
Foreword
 ..................................................................................................................................  1
  Structure
 of
 this
 thesis
 .................................................................................................................  1
  Acknowledgements
 .......................................................................................................................  2
  Part
 1.
 (2009)
 ...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Strategic Business Objectives of Information System Essay
  • Six Business Objectives of It Essay
  • Franchise Essay
  • How to Increase ancillary Service Revenue of easyJet Essay
  • PANDORA AND THE FREEMIUM BUSINESS MODEL A Essay
  • How to Create a Successful Online Business Model Essay
  • Business Model Essay
  • Business Model Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free