Folio Sivik Form 5 Khidmat Masyarakat

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 10 (2305 words)
  • Download(s): 3833
  • Published: November 23, 2010
Read full document
Text Preview
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAAN PUTRAJAYA PRESINT 16 (1)

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANERAAN TINGKATAN 5

LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANERAAN

TAJUK PROJEK:
PROJEK PRESINT 17 BERSIH DAN CERIA

NAMA MURID:
(KUMPULAN 1)
RAJA BADRUZZAMAN
MOHD SHAFIQ
DANIEL ARMANIE

TINGKATAN: 5 THETA

NAMA GURU:

SENARAI KANDUNGAN

| |HALAMAN | |PENGENALAN | | |OBJEKTIF PROJEK | | |Perancangan | | |Strategi pelaksanaan projek (kerja amali) | | |- Persediaan awal | | |- Pelaksanaan projek | | |REFLEKSI | | |Masalah ketika pelaksanaan projek | | |Kesimpulan | | |PENGHARGAAN | | |LAMPIRAN | | |...
tracking img