Folio Sivik Form 5 Khidmat Masyarakat

Only available on StudyMode
  • Pages : 17 (2305 words )
  • Download(s) : 4985
  • Published : November 23, 2010
Open Document
Text Preview
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAAN PUTRAJAYA PRESINT 16 (1)

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANERAAN TINGKATAN 5

LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANERAAN

TAJUK PROJEK:
PROJEK PRESINT 17 BERSIH DAN CERIA

NAMA MURID:
(KUMPULAN 1)
RAJA BADRUZZAMAN
MOHD SHAFIQ
DANIEL ARMANIE

TINGKATAN: 5 THETA

NAMA GURU:

SENARAI KANDUNGAN

| |HALAMAN | |PENGENALAN | | |OBJEKTIF PROJEK | | |Perancangan | | |Strategi pelaksanaan projek (kerja amali) | | |- Persediaan awal | | |- Pelaksanaan projek | | |REFLEKSI | | |Masalah ketika pelaksanaan projek | | |Kesimpulan | | |PENGHARGAAN | | |LAMPIRAN | | | | | |LAMPIRAN A: Surat kebenaran | | |Khidmat | | |masyarakat | | |LAMPIRAN B: Surat pengenalan diri murid | | |LAMPIRAN C: Surat pemohonan untuk menjalankan projek khidmat masyarakat | | |LAMPIRAN D: Borang soal selidik | | |LAMPIRAN E: Surat penghargaan kepada persatuan penduduk presint 17 | | |LAMPIRAN F: Gambar | |

PENGENALAN

TEMA : Cabaran masa depan

NAMA PROJEK: Projek Presint 17 bersih dan ceria
TARIKH :
PELAKSANAAN

LOKASI PROJEK: Presint 17

GURU PENASIHAT:

AHLI KUMPULAN

PENGERUSI:

NAIB PEGERUSI :

SETIUSAHA :

BENDAHARI :

AHLI :
JAWATANKUASA

OBJEKTIF PROJEK

Objektif projek ini adlah untuk:

▪ Menyelesaikan masalah kebersihan di Presint 17
▪ Menambahkan keceraian Prisint 17
▪ Mengamalkan budaya menjaga kebersihan dalam kalangan remaja ▪ Menanamkan nilai bekerjasama antara remaja di kawasan projek dijalankan . ▪ Meningkatkan kesedaran sivik masayarakat di kawasan perumahan

PELAKSANAAN PROJEK

a. Perancangan...
tracking img