Final Article

Topics: Antipolo City, Our Lady of Fatima University, Cities of the Philippines Pages: 63 (20035 words) Published: September 15, 2012
ANTIPOLO PILGRIMAGE
Antipolo Pilgrimage is a month-long celebration that brings devotees and pilgrims to venerate the "Our Lady of Peace and Good Voyage"which is enshrined in Antipolo Church in Antipolo City. This is annually celebrated every month of May.

Features of the Festival
It is during the month of May when Filipino devotees to the Blessed Virgin from different parts of the country throng on the hills of Antipolo to make a pilgrimage at the shrine of NuestraSeñora de la Paz y Buenviaje (Our Lady of Peace and Good Voyage). The folk song “Tayo na sa Antipolo” vividly captures the festive air of this season in this rural town some decades ago.

PILGRIMAHE NG ANTIPOLO
Buong buwang ipinagdiriwang ang pilgrimahe ng Antipolo na nagdadala sa mga deboto at mga manlalakbay na sumamba sa “Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay” na nakalagak sa simbahan ng Antipolo sa bayan ng Antipolo. Taon-taon itong ipinagdiriwang tuwing buwan ng Mayo. Tampok ng Kapistahan

Dumadagsa tuwing buwan ng Mayo ang mga debotong Pilipino mula sa iba’t ibang parte ng bansa sa mga burol ng Antipolo upang magsagawa ng pilgrimahe sa dambana ng Nuestra Señora de la Paz y Buenviaje (Our Lady of Peace and Good Voyage). Nabihag ng awiting bayan na “Tayo na sa Antipolo” ang makulay na panahon ng kapistahan sa nayong ito ilang dekada na ang nakaraan.

The City “Antipolo”
The pilgrimage city of Antipolo is also known as “the city in the sky” for its high altitude. It lies east of Manila, bounded on the northwest by Marikina and San Mateo on the east by the Quezon province, and on the southwest by Taytay and Cainta. Coincidentally, a new festival falls on the 1st of May too, the Sumakah Festival. It depicts the major products of Antipolo City, namely suman, mangga, kasuy, as well as the hamaka (hammock or duyan)--the old means of transportation of going up to the highlands. However, it is not only these products that are highlighted but also the rich cultural and historical heritage of the City.

Ang Bayan ng “Antipolo”
Kilala rin sa katawagang “City in the Sky” ang syudad ng pilgrimahe ng Antipolo dahil sa taas nito. Nasa silangan ng Maynila, papunta sa hilagang kanluran ng Marikina at San Mateo sa silangan ng Quezon at sa timog kanluran ng Taytay at Cainta. Nataong tumapat ang petsa ng bagong pista sa ika-1 ng Mayo, ang kapistahan ng Sumakah. Ipinakikilala nito ang mga pangunahing produkto sa Antipolo gaya ng suman, mangga, kasuy pati na rin ang hamaka o duyan – ang dating ginagamit bilang transportasyon sa pag-akyat sa matataas na lupain. Magkagayon man, hindi lang ang mga produktong ito ang itinampok kundi pati na rin ang mayaman na kultura at kasaysayang minana ng syudad.

The Beginning of Pilgrimage
The pilgrimage is a month-long celebration that sees devotees trekking up a much-trodden path leading to the religious shrine, more popularly known as the Virgin of Antipolo. The image is believed to be already three hundred years old and is said to manifest miraculous powers. According to historians, the venerated icon had on more than one occasion saved her galleon from wreckage by Dutch and British blockades, as well as pirates, while it sailed between Manila and Acapulco. It is every 30th of April, the eve of May 1, that pilgrims make the trip. Afterwards, the usual side trip would be to Hinulugang Taktak, a waterfall just outside of town. It was made a National Park in the 80s.

Ang Simula ng Pilgrimahe
Isang buwang ipinagdiriwang ang pilgrimahe ng mga deboto na naglalakad sa makitid na daan tungo sa relihiyosong dambana na higit na kilala sa tawag na “Birhen ng Antipolo”. Pinaniniwalaang tatlong daang taon na ang imahe at sinasabing nagpatotoo sa mapaghimalang kapangyarihan. Ayon sa mga mananaysay, mayroong higit sa isang okasyong nailigtas ng pinakasasambang imahe ang kanyang galyon mula sa pagsira ng harang ng mga Dutch at British, pati na ng mga pirata, habang naglalayag ito sa pagitan ng Maynila at Acapulco. Tuwing...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Exploration of a Journal Article Research Paper
  • Journal Article Critique Rubric Essay
  • Tips on how to write an article Essay
  • Article Review Guideline Essay
  • Essay about Exploration of a Journal Article in Sociology
  • Final Assignment Essay
  • Essay about Article Review Assignment
  • Essay on Instructional Guide for the Final Project

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free