Filipino I

Pages: 6 (792 words) Published: January 27, 2011
PANIMULA

Sa panahon ngayon, napakabilis na ang paglago ng teknolohiya sa buong mundo kaya’t hindi nakapagtataka na halos lahat ng tao, lalo na ang mga kabataan, ay mahihilig na sa kompyuter. Alam nating mas napapabilis ang trabaho gamit ang Kompyuter. Malaki ang naitutulong nito lalo na sa mga mag-aaral.

Ang kompyuter ay isang makina na ginagamit sa paggawa ng mga kalkulasyon o mga operasyon. Ito ay tumatanggap , nagproproseso at nagbibigay o naglalabas ng output data sa pamamagitan ng tinatawag na program. At sa kasalukuyan marami nang mas nagagawa ang kumpyuter at malaki ang tulong nito sa ating pang-araw araw na pamumuhay. Mayroong aspeto ang kompyuter na tinatawag na software. Ito ay ang mga programang ginawa para mapagalaw ang kompyuter. Isang halimbawa ay ang Accounting software. Ito ay may tungkulin na magtala at magproseso ng mga transaksyon sa accounting. Ito’y gumaganap bilang isang accounting information system na nagoorganisa at nagpapadali ng gawain ng isang accountant. Sa bansang China nagmula ang unang bagay na ginagamit sa pagkompyut, tinatawag itong “Abacus”. Patuloy pa rin ang paglago ng Kompyuter ngayon, nagagamit na itong komunikasyon ng mga tao.

Alam natin na ang kursong Accountancy ay tungkol sa pagkakalkyula at ito ay sadyang napakahirap kung walang kagamitan para ito ay mas mapadali. Malaki ang naitutulong nito sa lahat ng bagay.

PROBLEMA

Ang pananaliksik na ito ay may mga kinakaharap na suliranin katulad nalang ng mga sumusunod na ito:

← Ano-ano ang epektong maidudulot ng paggamit ng Komyuter sa pag-aaral ng Accountancy?

← Paano ito nakakatulong sa mga mag-aaral?

← Sa paanong paraan masasabi mong, mas magandang gamitin ang Kompyuter sa pag-aaral kaysa sa libro?

PARADIGM

INPUT PROCESS OUTPUT

LAYUNIN

Ang launin ng pananaliksik na ito ay ang mga sumusunod:

← Alamin kung gaano kahalaga ang kompyuter sa mga mag-aaral ng kursong Accountancy.

← Alamin kung anu-ano ang naitutulong ng kompyuter sa mga mag-aaral ng kursong nabanggit.

← Alamin ang mga epekto ng pag-aaral gamit kompyuter.

KAHALAGAHAN

Sa Kursong Accountancy, merong mga takdang aralin na sa Kompyuter mas madaling makukuha. Kung kaya’t mahalaga ang aming pag-aaral tungkol sa Kompyuter.

Narito ang mga kahalagahan kung bakit importante sa mga estudyante ang kursong Accountancy ang paggamit ng Kompyuter.

← Dahil sa pagiging moderno ng ating henerasyon ngayon, nakakatulong ang kompyuter sa lahat dahil sa mabilis nitong pagpoproseso ng mga datos.

← Marami din ang mga program na tinataglay nito.

← Napapabilis din nito ang mga gawain ng mga tao tulad ng paghahanap ng impormasyon at pagreresearch.

LAWAK AT LIMITASYON

Ninanais ng mga mananaliksik na mapag-aralan ang epekto na dulot ng paggamit ng kompyuter sa pag aaral ng mag-aaral mula unang taon hanggang ikalimang taon sa kursong Bachelor of Science in Accountancy (BSA) sa paaralang Technological Institute of the Philippines, Quezon City.

Sa paksang usapin, saklaw ng pananaliksik na ito kung gaano kahalaga sa mga mag-aaral ng kursong Accountancy ang paggamit sa makabagong teknolohiya na tinatawag na Kompyuter.

Tatalakayin din ang ilang mahahalagang aspeto sa paggamit ng Kompyuter sa kursong Accountancy.

TERMINOLOHIYA

MAG-AARAL

Ito ay tumutukoy sa sinumang tao na nakaenrol at umaatend ng klase sa paaralan.

BSA

Ay akrunim na tumutukoy sa Bachelor of Science in Accountancy na siyang uri ng kurso na kinukuha ng mga mag-aaral.

KOMPYUTER

Isang makina na ginagamit sa paggawa ng mga kalkulasyon o mga operasyon na maaaring gawin sa pamamagitan ng mga terminong numerikal o lohikal.

TEKNOLOHIYA

Makaagham na pag-aaral.

ABACUS

Ang kauna-unahang naimbento para sa pag-kompyut.

OUTPUT DATA

Bagay na ipinrinta mula sa kompyuter.

PROGRAM

Ang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • I am Filipino Essay
  • The Filipino Essay
  • Lesson Plan in I Am a Filipino Essay
  • Filipino People and Hardworking Filipinos Essay
  • Filipinos Then, Filipinos Now Essay
  • Filipino American Essay
  • Essay on FILIPINOS IN MACAU
  • The Filipino Family Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free