Filipino Thesis

Pages: 25 (4811 words) Published: March 16, 2011
Far Eastern University
Sampaloc, Manila
Institute of Accounts, Business and Finance
Epekto paggamit ng cellphone Sa Mga PilingMag-aaral

Isang Proyekto Bilang Pangangailangan sa Filipino

Ipinasa kay
Professor Alicia M. Cabrera

Ipinasa nila
Princess Mae Modesto
Kim Atienza

Talaan ng Nilalaman

Kabatanata I
Suliranin at Sandigan ng Pag-aaral

Panimula …………………………………………………………………. 1-2

Batayang Teorya ………………………………………………………… 2

Konseptwal na Balangkas
● Talahanayan Blg 1 ……………………………………………. 3

Paglalahad ng Suliranin …..……………………………………………. 3
Hinuha (Hypothesis) ………..…………………………………………... 3

Kahalagahan ng  Pag-aaral ….………………………………………... 4

Saklaw at Deliminasyon ……….………………………………………. 5

Katuturan ng mga Katawagan ………….…………………………….. 5

Kabanata 2
Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral
Mga Kaugnay na Literatura …………….…………………………….. 6-8
Mga Kaugnay na Pag-aaral ………………………………………….. 8-9

Kabanata 3

Paraan, Pamamaraan at Pagtatrato

Disenyo ng Pananaliksik ………………………………………........ 10
Paraan ………………………………………………………….…….. 10
Pamamaran ………………………………………………………..…. 11
Pormula …………………………………………………………….…. 11
Kabanata 4

Pagsusuri, Paglalahad at Interpretasyon ng Datos

Bilang ng Responded ayon sa Kasarian

● Talahanayan Blg. 2 …………………………………… …. 12
● Interpretasyon ………………………………………… ….. 12
Bilang ng Responded ayon sa Edad

● Talahanayan Blg. 3 ….………………………………..… …12-13
● Interpretasyon …………………………..……………… …..13
Bilang ng Responded ayon sa Taon sa Kolehiyo

● Talahanayan Blg. 4 ….……………………………..…….…13
● Interpretasyon ……………………………..………………..13-14
Bilang ng Responded ayon sa Kinabibilangang Institusyon

● Talahanayan Blg. 5 ….………………………..…….………14
● Interpretasyon ………………………………..……………..14-15

Bilang ng Responded ayon sa Kurso

● Talahanayan Blg. 6 ..………………………………………15
● Interpretasyon ………….…………………………………..16 Kabanata 5

Buod, Kongklusyon, at Rekomendasyon

Buod ………………………………………………………………………….. 17-18

Konklusyon ……………………………………………………………………18

Rekomendasyon ……………………………………………………………..19

Bibliograpiya

Talatanungan

Character Vitae

Pasasalamat

Una sa lahat nagpapasalamat ang mga mananaliksik sa Poong Maykapal sa pagbibigay kalakasan ng pangangatawan at pagbibigay katalinuhan at mahabang pagpapasensya sa paggawa ng riserts na ito. Pinapasalamatan din ng mga mananaliksik ang kani-kanilang mga magulang sa pag gabay at pagsuporta upang masustentuhan ang mga pangangailangan sa pag gawa nito. Hindi rin mabubuo ang pananaliksik na ito kung hindi sa pamamagitan ni Gng. Alicia Cabrera na aming tagapag-turo na nagbigay impormasyon at tulong upang mapunan ang mga detalyeng nakalagay sa riserts na ito. Pinapasalamatan din ng mga may gawa. Si Ms. Rowena Irish B. Apilan sa pagpapahiram ng kanyang Mass storage o USB para sa aming guideline upang matapos ang pananaliksik na ito.

Dedikasyon

Inaalay namin ang pananaliksik na ito, unang-una sa Diyos sa paggabay sa bawat miyembro ng grupong ito, kay Gng. Alicia Cabrera sa pagtulong sa paggawa ng mga bagay-bagay na kinakailangan upang makumpleto ang proyektong ito at sa mga estudyante na nakilahok at tumulong para maging isang matagumpay ang pananaliksik na ito. Inihahandog din namin ito sa aming mga magulang na walang sawa sa pagsuporta sa amin.

Kabanata I
Suliranin at Sandigan ng Pag-aaral
Panimula
              Maraming panahon na ang nagdaan at mapapansin ang pagbabago ng ating ekonomiya gayun din tayong mga mamamayan. Sa mabilis na pag-angat ng teknolohiya ay masasabing malaki ang kinalaman nito sa pag-unlad ng ating bansa. Iba’t iba’ng estilo ang paggamit nito. Isa na dito ang paggamit ng cellphone.                          Sa ating henerasyon, ang cellphone ang pinaka sikat at pinaka uso ngayon. Ito ang paraan pangkomunikasyon gamit ang pagtext o ang pagtawag. Sa pag gamit nito maaari mo ng makauasap ang iyong minamahal ang pamilya o...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Thesis Abstract Research Paper
  • Thesis Sample Essay
  • Essay on Frontier Thesis
  • Filipino Essay
  • Essay on Thesis Statement
  • Essay about Graduate School and Thesis
  • Writing and Thesis Statement Essay
  • Infosession thesis Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free