File

Pages: 54 (12094 words) Published: January 26, 2011
PENGENALAN
Syarikat Yeo Hiap Seng (Malaysia) Berhad merupakan syarikat yang perlu dianalisis oleh kami dalam tugasan Pengurusan Strategik. Syarikat YHS adalah sebuah syarikat yang disenaraikan dalam papan utama di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL). Perniagaan utama syarikat YHS adalah pengeluaran produk makanan dan minuman. Tugasan ini mempunyai dibahagikan kepada 6 bahagian. Bahagian 1 adalah berkaitan tentang latar belakang YHS dan profil syarikat. Bahagian yang seterusnya akan menerangkan profil industri yang berdasarkan perniagaan teras syarikat YHS, iaitu industri makanan dan minuman (sektor perkilangan). Dalam bahagian 3, kami akan menerangkan tentang pembinaan struktur korporat organisasi YHS menurut subsidiari dan segmen perniagaan. Seterusnya bahagian 4 adalah menganalisis SWOT, Tows Matrix, Internal Factors Analysis Summary (IFAS) dan External Factors Analysis Summary (EFAS). Bahagian ini dijalankan untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam syarikat serta menentukan peluang dan ancaman di luar syarikat YHS. Bahagian 5 adalah analisiskan strategi yang telah dilaksanakan oleh syarikat sejak penubuhannya dan bahagian seterusnya adalah strategi yang akan kami cadangkan kepada syarikat YHS untuk diamalkan pada masa yang akan datang.

Dalam bahagian yang akhir sekali adalah halatuju masa depan syarikat YHS. Melalui halatuju yang telah dianalisiskan, kami dapat mengetahui aktiviti yang akan dilaksanakan oleh YHS pada masa yang akan datang.

1. PROFIL SYARIKAT
1. LATAR BELAKANG YHS
Yeo Yiap Seng (Malaysia) Berhad merupakan salah satu syarikat yang mengeluarkan makanan dan minuman yang dikenali ramai. Yeo Hiap Seng (M) Bhd melibatkan pemasaran terutamanya dalam aktiviti produktiviti, menjual makanan dalam tin, sos, minuman tanpa alkohol dan mi segera. YHS juga mempunyai kepentingan di dalam pemprosesan dan berniaga produk minyak kelapa sawit, pembuatan dan pengedaran produk berkaitan kelapa sawit melalui syarikat yang berkenaan. Pada awalnya YHS hanya mula berniaga dan kemudian mula menceburi industri minuman dan produk makanan dalam tin. Pada asalnya nama Yeo Hiap Seng (Malaya) Berhad adalah Yeo Hiap Seng Canning Factory (Malaya) Ltd pada 01 April 1954 ditukar kepada nama Yeo Hiap Seng Canning Factory (Malaya) Sdn Bhd pada 15 April 1966. Kemudian Yeo Hiap Seng ( Selangor ) pada 21 September 1970. Pada tarikh 15 April 1974 ditukarkan lagi kepada nama Yeo Hiap Seng (Malaysia) Sdn Bhd dan sehingga penukaran nama syarikat Yeo Hiap Seng (Malaysia) Berhad yang digunakan hingga sekarang. Pada tahun 15 April 1974 penukaran masuk ke dalam syarikat awam. Dalam tahun 1974 sebagai program Malaysianisasi kepada Kumpulan Yeo Hiap Seng, Yeo Hiap Seng (Selangor) Sdn Bhd memiliki Kumpulan Syarikat yang beroperasi di Sarawak, Perak dan Melaka dimiliki daripada Yeo Hiap Seng Ltd Singapore. Pendedahan program bermula pada tahun 1996, hak agensi memperluaskan pengedaran produk Anakku, Goodmaid dan produk Kellog. Dalam tahun 2001, syarikat memperolehi YHS Beverage (Antarabangsa) Pte Ltd (YHSB). Syarikat juga membuat perjanjian dengan YHS (Singapore) Pte Ltd (YHSPL) untuk YHSPL berpindah ke Singapura untuk melakukan aktiviti perkilangan (produk makanan dan minuman selain daripada minuman berkarbonat di bawah jenama “Yeo’s” dan “H-Two-O”) .Tambahan pula, YHBSI membuat jaminan kontrak 15 tahun dengan YHSPL, YHSPL bersetuju dengan jenama yang digunakan manakala YHSBI menjual dan YHSPL pengedaran. Di Bawah Kontrak Perkilangan YHSBI adalah Pengilang Eksklusif bagi produk F&B selain minuman berkarbonat bagi perniagaan YHSPL di Singapura, Amerika Utara dan pasaran antarabangsa yang lain diberi perkhimatan oleh YHSPL. Dalam tahun 2003, Syarikat menjangka akan berpindah ke kilang mega baru di Simpang Renggam, Johor. Kini YHS memperluaskan lagi keluarannya dengan menggunakan jenama “Yeo’s”, “Goodtase”, “Cintan” dan “Soyrich”. Produk YHS dikeluarkan di...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • File Sharing Essay
  • File Management Essay
  • Files & Buffers Essay
  • File Folder Essay
  • Essay on Informatica Paramter File
  • Computer File and Interactive Media Essay
  • Google File System Essay
  • DOWNLOADING PDF FILES IN A WEB BROWSER Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free