Filbas Thesis

Pages: 18 (5426 words) Published: March 22, 2011
KABANATA I: SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

INTRODUKSYON

Ang matalas na kaisipan ay kailangan nang malusog na pangangatawan. Pangkaraniwan na sa isang Unibersidad, tulad ng Holy Angel, na magkaroon ng mga manlalaro o tinatawag na mga Varsitarian. Sila ay nakakapag-aral sa Unibersidad ng Holy Angel ng libre sa pamamagitan ng iskolarship na binibigay sa bawat manlalaro ng eskwelahan. Bilang kapalit, ang mga manlalaro ay nakikipag kumpetensya sa iba’t–ibang eskwelahan na ang layunin ay manalo upang maipagmalaki ang eskwelehan. Nakakapanghikayat din sa mga tao na pumasok sa eskwelahan na may malalakas na manlalaro na laging nanalo sa mga tournament. Ngunit alam nating lahat na mahirap ipagsabay ang dalawang bagay tulad ng pag-aaral at pag ensayo bilang isang manlalaro. Kaya ang pag-aaral na ito ay naglalayon upang tukuyin ang epekto ng paglalaro at pag-aaral ng isang Varsitarian ng Unibersidad ng Holy Angel. Kaantabay nito ang mga posibleng solusyon sa suliranin sa pamamagitan ng pananaliksik, imbestigasyon at metodolohiya. Matatapos ang pag-aaral na ito ayon sa itinakdang layunin.

LAYUNIN NG PAG-AARAL
Ang matalas na kaisipan ay kailangan nang malusog na pangangatawan. Pangkaraniwan na sa isang Unibersidad, tulad ng Unibersidad ng Holy Angel na magkaroon ng mga manlalaro o tinatawag na mga Varsitarian. Sila ay nakakapag-aral sa Unibersidad ng Holy Angel ng libre sa pamamagitan ng iskolarship na binibigay sa bawat manlalaro ng eskwelahan. Bilang kapalit, ang mga manlalaro ay nakikipag-kumpetensya sa iba’t ibang eskwelahan na ang layunin ay manalo upang maipagmalaki ang pinapasukang eskwelahan. Nakakapanghikayat din sa mga tao na pumasok sa eskwelahan na may malalakas na manlalaro na laging nananalo sa mga paligsahan. Ngunit alam nating lahat na mahirap ipagsabay ang dalawang bagay tulad ng pag-aaral at pag-eensayo bilang manlalaro, kaya ang pag-aaral na ito ay naglalayon upang tukuyin ang mga epekto ng paglalaro sa pag-aaral ng isang Varsitarian ng Unibersidad ng Holy Angel. Kaya ang pag-aaral na ito ay naglalayon na malaman ang epekto ng paglalaro sa pag-aaral ng mga manlalaro (Varsitarian) ng Unibersidad ng Holy Angel.

Nilalayon din nitong masagot ang mga sumusunod na tanong:
* Anu-ano ang mga dahilan kung bakit pumasok ng Varsitarian ang mag-aaral? * Anu-ano ang mga bagay na nagiging hadlang sa pag-aaral? * Anu-ano ang mga epekto nito sa mag-aaral?

KAHALAGAHAAN NG PAG-AARAL
Bilang manlalaro ng Unibersidad ng Holy Angel, ang mga manlalaro ay nakakapag-aral sa Unibersidad na may malaking diskwento sa kabuuang kabayaran. Idagdag pa rito ang allowance para sa paglalaro,kasama pa ang kasiyahang natatanggap tuwing nananalo ang grupo o indibidwal. Ganunpaman, meron itong kaantabay na sakripisyo, unang-una na dito ang pag-aaral na halos sumasabay din sa paglalaro,nandiyan pa ang pisikal na usapan na sa bawat laro ay sugal din ang buhay.

Ang pag-aaral na ito ay magiging benepisyo sa mga sumusunod: * Atletang-Estudyante
Malalaman ng mga atletang-estudyante na ang kanilang pagiging atleta ay hindi magiging hadlang sa kanqilang pag-aaral kung alam lang nilang balansehen ang kanilang oras.

* Punong Tagapangasiwa (Coaches)
Magiging benepisyal ang pagaaral na ito sa mga punog tagapangasiwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga impormasyon sa mga posibleng maging problema ng mga atletang estudyante sa kanilang akademikong aktibidad.

* Guro
Ang posisiyasat na ito ay naglalayon na maipakita sa mga guro na hindi hadlang ang isports sa pag-aaral ng mga manlalarong mag-aaral. Maipapakita rin nito na ang mga manlalarong-magaaral ay kara ring makasabay sa akademikong aktibidad kung maibabalanse lang nila na g paglalaro at pag-aaral.

* Unibersidad/Paaralan
Magiging benepisyal ang pag-aaral na ito sa paaralan dahil makapagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa mga suliraning kinakaharap ng mga atletang estudyante pagdating sa pagbabalanse ng paglalaro at pag-aaral, sa ganitong paraan, matutugunan ng...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Thesis Abstract Research Paper
  • Thesis Sample Essay
  • Essay on Frontier Thesis
  • Essay on Thesis Statement
  • Essay about Graduate School and Thesis
  • Writing and Thesis Statement Essay
  • Infosession thesis Essay
  • Essay on The Thesis Statement

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free