Filbas Adhd

Pages: 12 (1862 words) Published: March 16, 2011
LAWAK NG KAMALAYAN NG MGA MAG-AARAL NG KURSONG SIKOLOHIYA SA PAMANTASAN NG NEGROS OCCIDENTAL- RECOLETOS HINGGIL SA MGA SANHI, KATANGIAN AT PAGGAMOT NG ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD)

Isang Panukalang Tesis Na

Iniharap kay

Dr. Ruby T. Sumagaysay

Kolehiyo ng Edukasyon

Pamantasan ng Negros Occidental-Recoletos

Lungsod ng Bacolod

Bilang Bahagi ng mga Itinakdang Gawain sa

Asignaturang FILBAS 230

Nina

Ere Lyn Calantas

Chique Serdenia

Rachael Sun

ii

TALAAN NG NILALAMAN

Pahina

KABANATA

1. INTRODUKSYON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Dahilan ng Paggawa ng Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Paglalahad ng Suliranin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Batayang Konseptwal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Dayagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Mga Kahalagahan ng Pag-aaral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Saklaw ng Pag-aaral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Katawagang Katuturan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2. MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Mga Kaugnay na Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Talasanggunian

Talatanungan

Komputasyon

KABANATA 1

KALIGIRAN NG PAG-AARAL

INTRODUKSYON

Maraming mga batang hindi natin maintindihan kung bakit sila ay makukulit o malikot na kahit na anong galit natin sa kanila ay hindi sila nakikinig at sa halip ay mas lumalala pa sila. Karamihan sa kanila ay may sakit sa ugali at kailangan lamang natin silang obserbahan at ipatingin sa doktor. Isa lamang ang tawag sa sakit na ito at ito ay tinatawag na ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder na maituturing din na isang uri ng behavioural disorder. Ang mga batang may ADHD ay nagpapakita ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, o gumagawa nang hindi nag-iisip. Gayundin, ang mga batang na nagpapakita ng partikular at eksepsyonal na problemang kawalan ng atensyon, hyperactivity at padagos-dagos, na may epekto sa kanilang pagkatuto at pag-uugali at sila mismo ay mukhang hindi kayang kontrolin ito. Ang ganitong klase ng sakit ay sinasabing genetic o namamana, nakukuha rin ito sa magulong kapaligiran at maging ang pang-aabuso sa bata ay isa ring salik para magkaroon nito. Kaya nga’t ipinapayo sa mga magulang na huwag nilang aabusuhin ang kanilang mga anak, pisikal man o verbal.

Ang mga taong may ADHD ay may malaking problemang kinakaharap lalo na sa aspetong sosyal. Madalas kasi, imbes na unawain ay nakararanas sila ng rejection o iniiwasan ng mga taong nakapalibot sa kanila dahil na rin sakanilang pag-uugali. Ang mga batang may ADHD ay sakit sila sa ulo ng kanilang mga magulang at titser dahil hindi mapirme sa kanilang kinalalagyan at napakaingay din. Dahil dito, kinakailangan natin silang bantayan, dahil sa kalikutan nila ay kung anu-anong pinaglalaruan at takbo pa ng takbo na minsan ay nauuwi pa sa disgrasya. Hindi rin sila nakakapag-konsentreyt sa kanilang ginagawa kaya wala silang natatapos. Sa mga pag.aaral ng mga mananaliksik, ang matatandang may ADHD ay walang progreso sa kanilang buhay, may mababang antas ng trabaho at mayroon silang anti-social personality.

Dito sa Pilipinas ay mayroong grupo na tumutulong sa ganitong problema, ang ADHD Society of the Philippines. Itinuturing nila itong seryosong problema dahil sa dumaraming kaso ng mga may ADHD sa bansa. Naniniwala silang ang pagkalinga at pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak ay isang mabisang paraan para sila ay...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • ADHD Essay
  • Adhd Essay
  • ADHD Essay
  • Essay about Adhd
  • adhd Essay
  • ADHD Adults Essay
  • Adhd Overdiagnosis Essay
  • Children with Adhd Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free