Feng Shui

Pages: 24 (4989 words) Published: February 15, 2011
ISI KANDUNGAN
SECTION 1.0 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.2 4.0 4.1 4.2 5.0 5.1 5.2 6.0 6.1 6.2 7.0 8.0 9.0 DESCRIPTION ISI KANDUNGAN PENDAHULUAN PENGENALAN FENG SHUI Pengertian Sejarah Prinsip-prinsip FENG SHUI MENGENAI PA GUA Pengenalan Lapan Trigram FENG SHUI MENGENAI NAMA CINA Pengenalan Dua Belas Tahun Cina FENG SHUI RUMAH Pengenalan Pengaturan Ruangan Tempat Tinggal FENG SHUI PEJABAT KERJA Pengenalan Pengaturan Ruangan Pejabat Kerja KESIMPULAN RUJUKAN LAMPIRAN PAGE 1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5

6 - 6 7 - 9

10 - 10 10 - 14

15 - 15 16 - 21

22 - 22 22 - 27 28 - 28 29 - 29

Page 1 of 29

1.0

PENDAHULUAN

Kerja kursus ini dihasilkan oleh kumpulan kami yang dianggotai oleh empat ahli, iaitu Patty Foong, Andy Tsai, Wong Hui Wen dan Kenix Wong Siew Ying. Kerja kursus ini dihasil dengan penuh usaha, dedikasi dan kerjasama anggota kumpulan kami untuk memenuhi keperluan dalam system penilaian dan pecahan markah dalam subjek pendidikan moral (morale studies) di SEGi Kolej.

Topik utama kerja kursus ini adalah mengenai Kepercayaan Kepada FENG SHUI. Di sini kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan informasi, bantuan dan nasihat kepada kumpulan kami untuk menyiapkan kerja kursus ini.

Seterusnya, kami berasa amat syukur kepada pihak SEGI kolej yang menyediakan kemudahan perpustakaan sejurus dengan kerjaya kerja kursus ini dari segi persediaan komputer, printer, dan bilik bincang yang senang-lenang. Kami berasa amat berterima kasih kepada En. Khairul (Lecturer Morale Studies) yang memberi nasihat, bantuan kepada kami dengan penuh ikhlas, professional and sabar.

Sepanjang penghasilan kerja kursus ini, ahli kumpulan masing-masing meluangkan masa yang emas dalam aktiviti-aktiviti pencarian, pengumpulan, penyusunan, dan penghasilan kerja kursus ini dengan penuh kerjasama.

Page 2 of 29

2.0 2.1

PENGENALAN FENG SHUI PENGERTIAN

Kata Feng Shui sendiri berasal dari gabungan kata Feng yang bererti angin (arah) dan Shui yang bererti air (tempat). Dalam ilmu Feng Shui, angin dan air dikenali sebagai pergerakan alam yang banyak membawa Chi, iaitu energi kehidupan (Life Force). Feng Shui dalam Tulisan Cina Mudah adalah seperti berikut:

FENG

SHUI

Feng dan Shui bersama-sama menunjukkan kuasa bagi pengaliran element semula jadi dan membawa kesan terhadap permukaan bumi. Fend Shui sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari pola distribusi dan pergerakan energi Chi di atas permukaan bumi, dan mempelajari bagaimana supaya energi-energi itu mendukung kehidupan manusia yang berada di lingkungan itu. Misalnya, membuat hidup lebih Sihat, lebih bahagia, lebih produktif bekerja, dan sebagainya dalam kehidupan kita.

Dari segi sains, Feng Shui untuk pilihan tempat tinggal di mana keselarasan element dan tenaga adalah seimbang supaya kehidupan seseorang berada di linkungan yang sejahtera.

Page 3 of 29

2.2

SEJARAH

Pada kurun antara tahun 2000 SM sampai tahun 100 SM bangsa Tiongkok Kuno telah mengenai dunia, ilmu ketatanegaraan, ilmu ekonomi, serta teknologi lainnya, di antaranya adalah terciptanya methodology peramalan serta analisa tata letak ruang yang dikenal dengan nama FENG SUI. Ilmu Feng Shui ini merupakan perkembangan dari China yang disusun sebagai buku pegangan peramalan pada saat itu. Ia telah wujud dalam Negara Cina sejak Dinasti Tang.

Kebudayaan cina merupakan salah satu budaya yang tertua di dunia. Ia amat kuat dipengaruhi oleh ajaran Taoism dan Confucianism. Perkembangan Peradatan yang pesat dimulai ribuan tahun sebelum masihi, melahirkan terciptanya pelbagai penemuan awal di segala bidang penghidupan.

Orang cina biasanya mempercayai tentang Feng Shui walaupun ia selalu dianggap sebagai amalan tahayul. Zaman dahulu di Negara Cina, orang kaya sahaja berhak mengetahui, menggunakan Feng Shui. Contohnya, keluarga yang berkuasa dan berpangkat kemaharaja diberi naungan yang sewajarnya. Sehingga masa Mao Tze Tung menjadi maharaja, baginda telah...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Living with Feng Shui Essay
  • Practicability of Feng Shui Essay
  • Ow to Design a Home Using Feng Shui Principles Essay
  • Feng Shui Essay
  • Feng Shui Butterfly and Magpie: Symbolism and Meaning Essay
  • Essay about Feng Shui
  • Feng Shui Essay
  • Essay about Fung Shui

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free