Faze Procesa Organizacijskog Dizajna

Pages: 20 (6186 words) Published: February 24, 2011
FAZE PROCESA ORGANIZACIJSKOG DIZAJNA

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet – Zagreb

Sadržaj

UVOD2
1.Organizacijski dizajn3
2.Proces organizacijskog dizajna5
3.Faze organizacijskog dizajna7
3.1.Stanje poslovanja i istraživanje8
3.2.Strateško grupiranje10
3.3.Integracija11
3.4.Talent i vodstvo13
3.5.Transformacija14
4.Kritički osvrt17
Zaključak19
Literatura20

UVOD

Bitan dio teorije dizajniranja organizacije jest organizacijski dizajn budući on omogućuje unaprjeđivanje organizacije. Važno je mijenjati menadžment unutar organizacije i formirati organizacijsku kulturu kako bi se postigli ciljevi organizacije. Usporedno s rastom iskustva organizacije i sam organizacijski dizajn postaje sve kompleksniji. Korištenjem organizacijskog dizajna prilikom formiranja poslovnih procesa u organizaciji dugoročno se poboljšava zadovoljstvo zaposlenika i njezinih klijenata, financijski pokazatelji se popravljaju i postižu se konkurentske prednosti. Organizacijski dizajn postao je prioritetan dio u dizajniranju organizacije zbog porasta konkurentskog pritiska i upotrebe informacijske tehnologije. Dio razvojne strategije kompanije je organizacijski dizajn koji će odgovarati svrsi, kulturi te procesima organizacije. Organizacijski dizajn bitan je za njezin uspjeh omogućujući organizaciji da planira za nepredvidljive situacije koje se mogu desiti. Organizacijski dizajn čine zapravo implementacije strategija organizacije te se tako utvrđuje uspjeh organizacije. Dizajniranje organizacijske strukture može biti kompleksan i zahtjevan zadatak, stoga je bitno koristiti pažljivo razvijene modele. Ovim radom nastoje se istaknuti glavne faze organizacijskog dizajna kroz proces donošenja odluka prilikom dizajniranja organizacije. Kako bi se osigurao dugoročan uspjeh organizacijski dizajn zahtijeva dobro poznavanje organizacijske strategije. Ovaj pristup organizacijskom dizajnu te fazama njegovog procesa objedinjuje ključne dimenzije dizajna koje poboljšavaju sveukupne organizacijske rezultate i sveukupnu učinkovitost. Organizacijski dizajn je kompetencija vodstva te ujedno jedan od najzahtjevnijih izazova modernog menadžmenta. No da bi menadžeri u tome bili uspješni potrebno je poznavati načine kako stvoriti organizacijske prilike kojima će pobijediti na turbulentnom tržištu današnjice. Ono povezuje komponente organizacije s strategijom poduzeća kako bi njezini članovi mogli donositi prave odluke i na najbolji način obavili svoje zadatke. Ovaj rad faze opisuje temeljeći se na 5 smjerokaza procesa (5 milestone process) organizacijskog dizajna kako ga opisuju Kesler i Kates uz kombinaciju karakteristika koje u tih 5 faza navodi Naomi Stanford s kolaborativnim pristupom organizacijskom dizajnu. 1. Organizacijski dizajn

Organizacije se u današnjem modernom svijetu suočavaju s povećanim pritiskom na unaprjeđenje svojih rezultata i kvalitetu svojih usluga, smanjenje troškova, povećanje efikasnosti i stalnim dokazivanjem kroz kontinuirano usavršavanje. Organizacijski dizajn u tom slučaju igra značajnu ulogu u pomaganju organizaciji da implementira promjene kojima će postići najbolje rezultate. Organizacijski dizajn je zapravo specifikacija konfiguracije, kompleksnosti, formalnosti, centralizacije, inicijativa, koordinacije i kontrolnih mehanizama u organizaciji. Organizacijski dizajn zapravo je drugi naziv za oblikovanje organizacijske strukture. Sikavica navodi da se u dizajniranju organizacije, odnosno oblikovanju organizacijske strukture poduzeća, prema spoznajama organizacijske teorije, na jednoj (istoj) organizacijskoj razini može se primijeniti samo jedan pristup raščlanjivanja zadataka, što znači da se na svakoj organizacijskoj razini obavlja homogena podjela zadataka. Važnost strukture za poduzeće jednaka je važnosti anatomije za ljudski ili neki drugi živi organizam pa se ona često naziva i „anatomijom organizacije“ odnosno anatomijom poduzeća. Budući se u poduzeću...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about virtual team

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free