Fashion

Pages: 17 (4793 words) Published: March 19, 2011
Kabanata I
ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO
A. Panimula
Noong unang panahon pa lamang, mayroon nang tinatawag na fashion. Mayroon ng kinikilalang sikat na istilo ng pananamit sa bawat bansa at pamayanan. Ang pagsunod sa uso ay kasama na sa kanilang pamumuhay. Sa ngayon, ang fashion ay mas binibigyan na ng pansin. Marami nang klase ng istilo ng pananamit ang naimbento sa mga dumaang henerasyon at ang mga tao ay sumusunod sa mga usong pananamit na ito. Ang fashion ay ang katanggap tanggap na pang-araw araw na pananamit sa isang panahon (Nuobikko, 2010) Ayon din kay Nuobikko, ang fashion ay ang kabuuang pananaw o pagtingin ng isang indibidwal sa pangkasalukuyan at pangkasalukuyan lamang. Kahit na ang fashion ay nag-iiba at minsan ay bumabalik, ito ay naiaangkop lamang sa “ngayon.” Para sa iba, ang fashion ay isang uri ng sining. At para sa iba, ito ay isa ng relihiyon. Ngunit para sa nakararami, ang fashion ay ang paraan ng pagbabago ng pananamit, kagamitan at hair style para maipakita o di kaya nama’y maitago ang iyong sarili. Maaari rin gamitin ang fashion para ikubli ang tunay na pagkatao. May nakapagsabi rin na ang fashion ay isang ekspresyon Ret: http://wiki.answers.com/Q/Meaning_of_fashion. Ginagamit ang fashion para magsilbing karugtong ng kanilang pagkatao. Kaya’t hindi masasabing ang isang tao ay “out of fashion” dahil ang fashion ay isa lamang paraan para maipahayag ang sariling ekspresyon. Ang bawat tao ay may sariling pagpapahayag ng kanyang ekpresyon kaya ang fashion ay laging natatangi sa bawat isa. Dahil ang bawat indibidwal ay alam ang nais niya base sa pangangailangan, ang tamang fashion ay ang pagkuha ng tamang halaga para sa iyong pera. Kaya naman ang pangangailangan ng mga designs na may tiyak na kalidad ay labis na tumataas. Nais ng mga tao na ang bibilhin nilang pananamit ay tiyak na makapagbibigay pansin sa kanila. Mapagaganda nito ang kanilang pigura at magmumukhang kaakit-akit sa mata ng iba ang kanilang kasuotan. Ang ibang tao, kadalasan mga mayayaman o mga sikat na personalidad, ay kumukuha pa ng mga fashion designers para lamang makuha ang gusto nilang estilo ang saktong sakto ang sukat sa hubog ng kanilang katawan. Pinagkakagastusan nila ang mga pananamit, aksesoris at ang kanilang hair style para hindi mapag-iwanan at makasunod sa uso. Ang fashion ay nag-iiba dahil ang mga tao ay nag-iiba. Ang lahat ay gusto ng bago. Ang pananamit ay nagbabago dahil sa mga praktikal sa rason, para sa pag-angkop sa panahon at para sa pag-angkop sa sitwasyong pangkapaligiran. Sa ibang kaso, ang popularidad ng fashion ay nagtatagal ng matagal na panahon dahil na rin sa pagsama -sama ng ganitong mga rason. Sa bawat pagpapalit ng pananamit, inihahanda ang sarili para husgahan ng ibang tao. Hindi tama ang pagsusuot ng damit na hindi angkop sa iyong pupuntahang lugar. Ito ay impraktil, hindi nararapat at nakakalito. Magiging kapansin-pansin ito at mapag-uusapan. Mas nararapat kung babagayan ang pananamit sa pupuntahang lugar. Ang bawat lugar ay may tinatawag na dress code, ito man ay nabanggit o hindi.

B. Paglalahad ng suliranin
Sa pag-aaral na ito, susuriin ang mga kadahilanan ng madalas na pagsunod sa fashion trends o moda ng mga kabataang mag-aaral sa unang taon ng antas tersyarya sa De La Salle Dasmariñas.
Ang mga respondente ay apatnapung babae at dalawampung lalaki. Ang kabuuang bilang ay animnapu (60).
Sa pag-aaral na ito, sisikaping sagutin ang sumusunod na mga katanungan: 1. Ano ang mga dahilan kung bakit laging sumusunod sa uso ang mga kabataan? 2. May naidudulot bang epekto ang fashion sa mga sumusunod na aspeto: 2.1sosyal?

2.2pinansyal?
3.Gaano kalaki ang epekto ng media sa pag-iisip ng mga kabataan tungkol sa fashion? 4.Sino ang pinagbabatayan ng mga kabataan pagdating sa fashion?
4.1.magulang?
4.2kaibigan?
4.3.artista sa telebisyon?
4.4. magasin?
4.5.internet?

C. Layunin at Kahalagahan ng Pag-aaral
Layunin ng pananaliksik na ito ang malaman ang mga...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Fashion Essay
  • Fashion! Essay
  • Fashion Essay
  • Fashion Industry Essay
  • Essay about Fashion Theory
  • history of fashion Essay
  • Fashion in the 1920s Essay
  • Essay about Fashion Identity

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free