Externe Verslaggeving

Pages: 143 (35518 words) Published: March 4, 2011
Samenvatting leerstof Externe Verslaggeving

H1Algemeen2

H2Principle vs rules based15

H3Revenue recognition18

H4IMVA en impairment21

H6Consolidatie enkelvoudig en geconsolideerde jaarrekening39

H7On or off balance43

H8Voorzieningen44

H9Belastingen49

H10Personeelsbeloningen55

H11Pensioenen60

H12Fair value accounting70

H13Financiële instrumenten72

H14Woningcorporaties83

H15Duurzaamheidverslaggeving84

H16Beleggingsinstellingen – pensioenfondsen85

H17Overige tentamenvragen88

H1Algemeen

1. Stramien

Het stramien is een letterlijke vertaling van het dor het International Accounting Standards Commitee IASC gepubliceerde Framewordk for the Preparation and Presentation of Financial Statements. Het stramien dient als hulpmiddel voor de praktijk van de verslaggeving voor situaties die niet in de richtlijnen worden behandeld. Het stramien maakt geen deel uit van de standaarden. Het stramien bevat de basiskennis met betrekking tot jaarverslaggeving en is van belang als algemeen kader voor verslaggeving.

De doelstellingen van het stramien zijn:
- gebruikers van jaarrekeningen als hulpmiddel te dienen bij het interpreteren van de informatie die is vervat in jaarrekeningen die in overeenstemming met internationale standaarden zijn opgesteld. - Opstellers van jaarrekeningen als hulpmiddel te dienen bij het toepassen van internationale standaarden en bij het behandelen van thema’s die nog onderwerp van een standaard moeten uitmaken.

In het stramien wordt het volgende behandeld:
- het doel van jaarrekeningen
- de kwalitatieve kenmerken die de bruikbaarheid van informatie in jaarrekeningen bepalen - de definities, verwerking en waardering van de elementen waaruit de jaarrekeningen worden opgebouwd - de begrippen vermogen en vermogeninstandhouding

Stramien onderkent de volgende gebruikers met hun behoefte van de jaarrekening: - beleggers: de verschaffers van risicokapitaal en hun adviseurs zin geïnteresseerd in het risico dat aan hun beleggingen is verbonden en in de opbrengst die deze opleveren. Zij hebben informatie nodig om hen te helpen beslissen of zij zullen kopen, aanhouden of verkopen. Tevens is deze informatie nodig om het vermogen tot dividendbetaling door de onderneming te kunnen beoordelen. - Werknemers: deze zijn geïnteresseerd in informatie over de solideit en winstgevindheid van hun werkgever. Tevens zijn zij geïnteresseerd in informatie dat hen in staat stelt zich een oordeel te vormen omtrent het vermogen van de onderneming tot het betalen van loon en ouderdaguitkeringen, alsmede het verschaffen van werkgelegenheid. - Clienten: deze hebben belang bij informatie omtrent de continuïteit van een onderneming, in het bijzonder wanner zij daarmee langdurige betrekkingen onderhouden, dan wel daarvan afhankelijk zijn. - Geldschieters: deze zijn geintresseerd in informatie die hen in staat stelt te bepalen of hun leningen en de daarop betrekking hebbende rente, op het moment van verschuldigdheid zullen worden voldaan.

Vanuit het stramien wordt de informatie behoefte van beleggers als belangrijkste aangemerkt: Aangezien beleggers verschaffers zijn van risicokapitaal aan de onderneming, zal het beschikbaar stellen van jaarrekeningen die hun behoeften dekken eveneens voldoen aan de meeste behoefte van andere gebruikers.

Het doel van de jaarrekening volgens het stramien:
Het doel van de jaarrekening is om informatie te verschaffen over de financiële positie, resultaten en wijzigingen in de financiële positie van een onderneming, die voor een grote reeks van gebruikers nuttig is voor het nemen van economische beslissingen. Tevens dient de jaarrekening voor het afleggen van een verantwoording door het bestuur (verantwoordingsfunctie).

Het doel van de jaarrekening volgens de wet:
De jaarrekening geeft volgens normen die in het...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Tropicana Analyse Interne/Externe/Swot

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free