Evropski Sud Na Pravda

Pages: 20 (7613 words) Published: April 11, 2011
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

Последипломски студиум – Европски студии

Тема:

Evropski sud na pravdata i Upravnoto pravo na EU

Предмет: Pravo i regulativa na EU

Ментор:

Проф. Д-р. Valentin Pepequgoski

Скопје
Mart, 2010

Содржина

Апстракт

1. Вовед
2. Право на ЕУ
3. Европскиот суд на правдата
3.1. Структура и организација
3.2. Надлежност и постапки
3.3. Зачувување на единството на правото 4. Начела на управното право на Европската Унија 5. Улогата на Европскиот Суд на правдата во создавањето на управното право на Европската Унија 6. Заклучок

7. Користена литература

Apstrakt

Vo poslednive dvaesetina godini, dinamikata na razvojot na upravata i upravnoto pravo vo razvienite zemji uka`uva na rasprostranet proces na administrativna deregulacija, posebno vo me|unarodnite i regionalnite ramki. Isto taka, mo`e da se zabele`i deka vo sovremenite tekovi na upravnoto pravo se napu{teni tradicionalnite koncepcii za upravata kako instrument na politi~kata vlast vo korist na stojali{teto za upravata kako javna slu`ba. Upravnoto pravo vo Evropskata Unija pretstavuva posebna oblast na me|unarodno i evropsko upravno pravo. Odlu~uva~ka uloga vo sozdavaweto na pravniot sistem na Evropskata Unija, pa spored toa i na upravno pravo ima Evropskiot sud na pravdata. Upravnoto pravo na Evropskata Unija se razviva i niz procesot na usoglasuvawe na upravnoto pravo na poedine~nite dr`avi ~lenki so pravoto na Evropskata Unija. So ogled na toa deka upravnoto pravo e relativno nova pravna disciplina mo`e da se ka`e deka taa se nao|a vo procesot na “utvrduvawe na svojot identitet”.

1. Voved

Upravnoto pravo pretstavuva kompleksno podra~je na sovremenoto pravo vo ~ii ramki, vo zavisnost od razvojot ili stagnacijata na dru{tvenite odnosi, neprestanato “nastanuvaat ili is~eznuvaat” posebni pravni sistemi. Vo stru~nata literatura, mo`eme da razlikuvame dve tipi~ni koncepcii za upravnoto pravo: tradicionalna (tesna) i sovremena (po{iroka). Tradicionalnata koncepcija poa|a od stojali{teto deka upravnoto pravo go regulira vr{eweto na upravnite “vlasti” dodeka sovremenata koncepcija poa|a od stojali{teto deka upravnoto pravo go regulira vr{eweto na javnite slu`bi. Me|utoa, najsovrmenite sva}awa upravata denes ja gledaat kako “sistem za socijalna regulacija”. Toa podrazbira deka na aktivnostite na upravata vo regulacija na dru{tvenite procesi im se pristapuva kako na procesi so legitimno vlijanie na odnesuvaweto na lu|eto po odnapred postaveni standardi. So ogled na toa, upravata, kako sistem na ~ovekova sorabotka, ima za cel da gi neutralizira negativnite efekti na neizvesnosta koja proizleguva od mo`noto nelegitimno odnesuvawe na ostanatite lu|e vo dru{tvenata interakcija. Upravnoto pravo, osven od stojali{teto na nacionalniot praven sistem, mo`no e da se posmatra i sporedbeno, t.e. od stojali{te na razli~ni pravni disciplini. So ovaa problematika se zanimava sporedbenoto pravo kako posebna nau~na disciplina. Posebna oblast vo sporedbenoto upravno pravo pretstavuva tn. me|unarodno upravno pravo. Me|unarodnoto upravno pravo e nova pojava koja nastanala vo vrska so re{avaweto na upravnite sporovi koi se predmet na me|unarodnite slu`beni~ki odnosi. Vo ramka na me|unarodnoto evropsko upravno pravo, postepeno se razviva i upravnoto pravo na Evropskata Unija.

2. Pravo na EU

Evropskata unija pretstavuva specifi~en oblik na regionalna integracija i po mnogu raboti se razlikuva od ostanatite vidovi na regionalni sorabotki koi se ostvaruvaat {irum svetot. Pravoto koe se sozdava vo ramkite na Evropskite zaednici (porano Evropska ekonomska zaednica, Evropska zaednica za jaglen i ~elik i Evropska zaednica za atomska energija) dolgo vreme e narekuvano i “pravo na Evropskite zaednici” (European Community Law). Vo posledno vreme, a osobeno posle stapuvaweto na sila na dogovorot od Mastriht vo 1992 godina, so koj e formirana Evropskata unija, ovaa pravo...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • NA Essay
  • Russkaia Pravda Essay
  • Na Na Essay
  • Banana Na Na Na Essay
  • Kichu Na Essay
  • Bahala Na Essay
  • Na so Essay
  • ooo na Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free