Euthanasia

Pages: 7 (2422 words) Published: January 23, 2013
euthanasia -- pagpatay sa taong wala ng pag-asang mabuhay (dahil sa matinding karamdaman) it decreases an individual's morality.
Stem cells can be adult or embryonic. Embryonic stem cells are pluripotent, which means they can become any type of cell in the body. Adult stem cells are undifferentiated cells that can be induced to become other types of tissue cells, but may be less flexible than embryonic stem cells.

Human cloning is the creation of a genetically identical copy of a human. It does not refer to monozygotic multiple births or the reproduction of humans/animals cells or tissue. The ethics of cloning is an extremely controversial issue. The term is generally used to refer to artificial human cloning; human clones in the form of identical twins are commonplace, with their cloning occurring during the natural process of reproduction. There are two commonly discussed types of human cloning: therapeutic cloning and reproductive cloning. Therapeutic cloning involves cloning cells from an adult for use in medicine and transplants, and is an active area of research. Reproductive cloning would involve making cloned humans, for couples wanting to have a child, but can't naturally. A third type of cloning called replacement cloning is a theoretical possibility, and would be a combination of therapeutic and reproductive cloning. Replacement cloning would entail the replacement of an extensively damaged, failed, or failing body through cloning followed by whole or partial brain transplant.[citation needed] enerhiya gamit ang nuclear

Ang nuclear energy (enerhiyang nukleyar) ay galing sa paghihiwalay o paghahati ng mga atomo ng uranyo sa isang proseso ng tinatawag na nukleyar fission. Sa isang planta ng kuryente ang proseso ng fission ay ginagamit upang makagawa ng init, ang init na ito ay gagamitin para makagawa ng mainit na singaw para gamitin sa turbina para makagawa ng kuryente. Ang enerhiyang nukleyar kasulukyang nagbibigay ng halos labing lima (15) porsyento ng kuryente sa buong mundo.Sa kasalukuyan ay merong apat na raan at tatlumput siyam (439) na nukleyar reactor na umaandar sa tatlumpu't isang bansa (31) ngayon sa mundo. Marami ang tumututol sa paggamit ng enerhiyang nukleyar dahil sa mga aksidente sa nakaraan katulad ng Chernobyl Disaster saRusya, ang Three Mile Island Disaster sa Estados Unidos at ang Fukushima 1 sa Hapon. Kung masusing pagaaralan ang presyo per kilowatthour sa enerhiyang nukleyar ay mas mura kesa sa mga nakasanayang coal o diesel na powerplants. Ang nukleyar na enerhiya ay ang pinakamagandang sa mga alternatibo ang dapat lamang ay tamang pagpaplano at ang pagpapatakbo nito ng maayos at ligtas.

Kapatiran
Ang 2nay na kapatiran ay ndi 2mtingin sa antas ng pnag aralan, s lalim ng bulsa, uri ng pnanmplataya, pnlabas n anyo, pmpultikang pnanaw o tmbang ng knyang pgktao sa lpunan. Ito ay dpat mgpugay sa pgkkaisa na wlang anu mang bahid ng pgiimbot”

Climate change
Dapat nating alamin at maunawaan kung bakit nagaganap ang climate change. Anu-ano ang mga epekto ng climate change sa buhay ng tao, sa bansa, sa buong mundo? May magagawa ba tayo? May magagawa pa ba?  Milyun-milyong mamamayan na sa daigdig ang matinding dumaranas ng epekto ng climate change dulot ng global warming -- pagkawala ng buhay at kabuhayan; pagkawala ng seguridad sa pagkain at mapagkukunan ng ligtas na tubig; pagkasira di lang ng mga bahayan at istruktura kundi ng buo-buong nasyon, laluna sa mga rehiyon ng Africa, Arctic, Asya at mga maliliit na islang-nasyon sa Pasipiko.

Patayin ang anumang gamit na de-kuryente kapag hindi kailangang gamitin, tulad ng mga kompyuter, photocopier, cash register, coffee maker, lalo na sa magdamag o tuwing Sabado at Linggo na walang pasok; • Kung ang iyong kompyuter ay mayroong “integrated power management capabiliites”, tiyakin na ang sistema ay nakaayos sa paggamit nito. Kapag ang printer at photocopier ay nagtataglay ng “energy-saver mode”, tiyakin na ito ay gumagana; • Iwasang gumamit ng...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Euthanasia
  • Essay on euthanasia
  • Euthanasia Essay
  • Euthanasia Essay
  • Euthanasia Essay
  • Euthanasia Essay
  • Euthanasia Essay
  • Essay on Euthanasia

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free