“Ethiek Gerelateerd Aan Gezondheid Op de Werkplaats”

Pages: 11 (3595 words) Published: October 3, 2010
Essay “Ethiek gerelateerd aan gezondheid op de werkplaats”

Introductie

Gezondheid in het algemeen is de laatste jaren een steeds populairder onderwerp geworden. Mensen zijn steeds meer bezig hun leefstijl om uiteindelijk hun gezondheid te verbeteren. Echter, wat je precies doet aan het verbeteren van je gezondheid blijft een persoonlijke keuze. Adviezen van de huisarts om je leefstijl te veranderen zijn niet dwingend. Maar hoe zit dit op de werkplaats? Mag een baas tegen zijn werknemer zeggen dat hij/zij zijn leefstijl moet veranderen,zonder met harde bewijzen te komen dat de ongezonde leefstijl van de werknemer zorgt voor mindere resultaten? In dit essay zullen aan de hand van verschillende theorieën, getracht worden een antwoord te vinden op dit ethisch vraagstuk.

Ethiek gaat over goed en kwaad, over morele problemen. Wanneer kan is een beslissing over een moreel probleem goed te noemen en wanneer is het ethisch ‘onverantwoord’? Er zijn verschillende manieren om naar ethiek te kijken. Van den Belt (2009) geeft in een uiteenzetting weer dat er een aantal verschillende manieren zijn om ethische vraagstukken te benaderen (de utilitaristische benadering, deontologie en Virtue ethiek). Dit betekent dat er ook geen eenduidig antwoord mogelijk is wanneer er gekeken wordt naar morele vraagstukken. Je kan dit altijd vanuit verschillende invalshoeken/benaderingen bekijken. Dit geldt ook voor het morele vraagstuk; “ Mag een werkgever zijn werknemer verplichten zijn leefstijl te veranderen ook al is dit niet direct noodzakelijk voor het uitoefenen van zijn functie?” In dit essay wordt allereerst uiteen gezet waarom er voor dit onderwerp gekozen is, vervolgens wordt er geprobeerd m.b.v. de verschillende ethische benaderingen te kijken naar het morele vraagstuk om zodoende te proberen er achter te komen wat argumenten voor en wat argumenten tegen zijn.

Arbeid, verzuim en prestatie
De laatste jaren wordt er ook steeds meer onderzoek gedaan naar gezondheid op de werkplaats. Wat wordt er zoal al gedaan om de gezondheid van de medewerkers te garanderen? Natuurlijk wordt er dan ook gekeken naar de belangen voor het bedrijf. Geen één bedrijf investeert geld zonder daar iets voor terug te krijgen. Daarom is het van belang dat er een duidelijke win -win situatie voor beide partijen kan ontstaan. Uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er behoefte is aan gezonde werknemers. Cijfers vanuit het NIPO wijzen dat 50% van de medewerkers graag mee zou doen aan activiteiten van de werkgever. Maar ook dat ruim 40% van de beroepsbevolking de Nederlands Norm Gezond Bewegen nog geen eens haalt (Herten e.a., 2006). Een ongezonde werknemer is ruim 20% minder productief dan een fitte werknemer. Zo zijn werknemers met zware obesitas gemiddeld 14 dagen langer ziek per jaar dan gezonde werknemers (TNO). Daarnaast is onderzocht dat hoe meer het overgewicht toeneemt hoe hoger het ziekteverzuim wordt, ook de kosten voor medische voorzieningen nemen toe (atlantis et al,2006). Het merendeel van het ziekteverzuim, namelijk 75% wordt niet veroorzaakt door medische redenen, maar andere redenen zoals een ongezonde leefstijl. (Baal e.a, 2006). Hebben beide partijen baat bij een gezonde leefstijl van hun medewerkers? Positieve effecten voor het bedrijf zijn onder andere dat het ziekteverzuim teruggedrongen wordt, dat er minder kans is op stresssymptomen en dat er een hogere arbeidssatisfactie bij de medewerkers is. Daarnaast voelen de medewerkers meer commitment met het bedrijf en leidinggevenden, ze waarderen het dat er wat extra’s voor ze gedaan wordt.

Hieronder staan de voordelen voor beide partijen naast elkaar weergegeven (Hildebrandt TNO,2007):

Voor het bedrijf: Voor de medewerker:

Gezonde bedrijfscultuurGeestelijk en mentaal beter in je vel zitten Positiever bedrijfsimagoFitter en gezonder
Gezonder en fitter personeelActieve leefstijl
Hogere arbeidsproductiviteitBeter afweersysteem.
Gemotiveerder...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • OPS 571 Essay
  • Essay on Vrouwelijk Geslacht Wordt Gediscrimineerd Op de Werklvoer.
  • wk 4 ops 571 Essay
  • OP Essay
  • Essay on Concepto de estrategia
  • Essay on Ops 571 Week 1 Quiz
  • Retail Op Essay
  • Ops Management Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free