Epekto

Pages: 3 (801 words) Published: March 12, 2011
Ano ang epekto ng paglalulong ng mga kabataan sa mga computer games?

marami ang epekto ng computer games sa mga kabataan tulad ng mapapabayaan ang pag-aaral nila at mahihirapan ang kanilang magulang sa paghahanapbuhay dahil kailangan pang idagdag sa budyet ang perang gagamitin sa paglaro. kadalasang bumabagsak ang mga estudyante sa mga pagsusulit dahil imbes na mag aral,nag lalaro lamang sila.Nakakasira din sa kanilang mga mata ang masyadong pagkababad sa computer.Malaking impluwensya ang mga nilalaro nila sa kanila,it's either bad or good. Kung grabe na ang pagkahumaling ng mag-aaral sa computer games, nagkakaroon na ito ng hindi magandang epekto sa kanilang kalusugan at pati na rin sa kanilang pag-iisip at ugali. Ang palagiang pagtutok sa computer ay nakakasira sa mata lalo na kung wala proteksiyon ito. Ang katagalan sa pag-upo at hindi madalas na pagkilos ay nagdudulot ng pangangawit at kalaunan ay pagsakit ng likod, ulo at iba pang bahagi ng katawan. Ito ay sa kakulangan na rin sa ehersisyo. Nakakasira din ito sa pag-aaral dahil ang konsentrasyon na lang ay sa paglalaro at nawalan na ng oras para mag-aral ng leksyon. At kung walang sariling computer at nagrerenta lamang, dito madalas nauubos ang kanilang pera imbes na pambili ng baon o pagkain. Kaya sa mga magulang, bantayan at alamin ang mga ginagawa o pinagkakaabalahan ng mga anak para magabayan sila ng maayos

Ano ang solusyon sa pagkaadik sa computer games?

Para sa akin, isang solusyon sa pagkaadik sa computer games ay ang palilihis ng atensyon sa ibang mga bagay tulad ng isports, musika o pag-aaral.

ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

1. Introduksyon

Sa pagpasok ng ika-20 siglo, nagsimula ang panahon ng Electronic

Devices. Paglipas lang ng ilang dekada ito ay lumago at nakilala at naging isang pangkaraniwang bahagi na ng pangaraw-araw na pamumuhay ng tao. Habang lumalago ang industriyang ito, isinilang ang isa sa pinakamagandang nilikha ng tao para sa kanyang sarili – ang Computers. Isa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Epekto
  • Essay about Epekto Ng Pagtetext
  • Epekto Ng Walang Magulang Research Paper
  • Epekto Ng Teknolohiya Essay
  • Epekto Ng Computer Essay
  • epekto ng makabagong teknolohiya Essay
  • Epekto Ng Paninigarilyo Essay
  • Essay about Epekto Ng Kompyuter

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free