Environmental Analysis

Topics: Strategic management, Management, Marketing Pages: 26 (2952 words) Published: November 28, 2010
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) โดย อ.นิรมล พรมนิล สภาพแวดล้อมขององค์กรประกอบด้วย • สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) ต้องวิเคราะห์ดงนี้ ั General environment • เศรษฐกิจ ตาราง EFAS • สังคม วัฒนธรรม • การเมือง การปกครอง กฎหมาย ทราบโอกาส และ • เทคโนโลยี อุปสรรคขององค์กร Competitive environment • Five Force Model o การเข้ามาของคู่แข่งขัยรายใหม่ o คู่แข่งขัน ตาราง ICFAS o ลูกค้า o ผูขายวัตถุดิบ ้ o สิ นค้าทดแทน • สภาพแวดล้อมภายใน(Internal environment) มีเครื่ องมือหลายตัวในการวิเคราะห์ สามารถเลือกใช้ตวใดตัวหนึ่ง หรื อใช้หลายตัวก็ได้ ั Functional Analysis • การตลาด • การเงิน ทราบจุดแข็ง และ • การผลิต/การดําเนินงาน จุดอ่อนขององค์กร ตาราง IFAS • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ • การวิจยและพัฒนา ั • การจัดการ Value Chain 7s Frame work หลังจากทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้

วขั้นตอนต่อไปคือ การประเมินสถานการณ์ ซึ่งเรี ยงว่า TOWS Matrix และจัดทําตาราง EFAS ICFAS และ IFAS Principles of Tourism Business Management 1

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment Analysis) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ก่อนที่องค์กรจะกําหนดกลยุทธ์ จะต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อประเมิน โอกาส (Opportunities) และข้อจํากัดหรื ออุ ปสรรค (Threats) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม ภายนอก คือ การประเมิน แจกแจงและวิเคราะห์ขอมูลข่าวสารจากสภาพแวดล้อมภายนอกให้แก่ผบริ

หาร ้ ู้ และบุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ สภาวะแวดล้อมภายนอกที่องค์กรจะวิเคราะห์น้ นประกอบด้วยทั้งปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ ั องค์กรโดยตรง หรื อสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันหรื อ สภาวะแวดล้อมทางอุตสาหกรรม (Competitive or Industry Environment) ได้แก่ ลูกค้า ผูถือหุน คู่แข่งขัน ผูจดจําหน่าย ผูจดหาวัตถุดิบ ้ ้ ้ั ้ั เป็ นต้น และที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ก่อให้เกิดโอกาสและข้อจํากัดแก่อง

ค์กรนั้น หรื อ สภาวะ แวดล้อมโดยทัวไป (General Environment) ได้แก่ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย การค้า ่ ่ เทคโนโลยี วัฒนธรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกไม่วาจะเป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยตรงหรื อไม่ ย่อมส่ งผลให้เกิดโอกาสหรื อข้อจํากัดต่อองค์กร รวมทั้งมีผลต่อความสามารถในการ แข่งขันขององค์กร หลักนิ ยมทัวไป คือใช้หลักที่เรี ยกกันว่า “PEST Analysis” หรื อ “STEP Analysis” ซึ่ งมี ่ องค์ประกอบดังรู ป องค์ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

ภาพที่ 1

PEST Analysis” หรื อ “STEP Analysis”
2

Principles of Tourism Business Management

(1.1) การเมือง (Political Component = P) External Environment ? เป็ นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ ที่น่าจะมีผ? ภัยงคุกคามบวกและเชิงลบ ลทั้ ในเชิง ต่อการดําเนินงานขององค์กร เช่น - นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบต่างๆ - ความมันคงของรัฐบาล ่ - บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพลังทางการเมือง - ความขัดแย้งและความรุ นแรงทางการเมือง - พฤติกรรมทางการเมือง - กลุ่มผูมีอิทธิพล / เครื อข่ายพันธมิตร ้ - ฯลฯ (1.2) เศรษฐกิจ (Economic Component = E) เป็ นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหาภาค / ระดับจุลภาค ซึ่ งหมายถึงระบบเศรษฐกิจทั้งในและ ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กร อาทิ - อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ - ผลผลิตมวลรวมในประเทศ - การค้าระหว่างประเทศและดุลการชําระเงิน - อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - อัตราการว่างงาน - ภาวะการจ้างงานและค่าแรง - การลงทุนภาคเอกชน - อัตราเพิ่มของระดับราคาและดัชนีราคา - ราคานํ้ามันดิบ - ภาษีอากรและการใช้จ่ายของรัฐบาล - หนี้สาธารณะ เงินคงคลัง - การเงินการธนาคาร - สภาพปั ญหาของสาขาการพัฒนา / บริ การ - ฯลฯ (1.3) สังคมและวัฒนธรรม (Socio cultural Component = S) เป็ นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งหมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้อง กับการดําเนินงานขององค์กร อาทิ Principles of Tourism Business Management 3

-

ระดับการศึกษาและอัตราการรู ้หนังสื อของประชากร จํานวนประชากร โครงสร้างของประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรม แบบแผนการดําเนินชีวิตและพฤติกรรม การประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต ลักษณะของชุมชน และการตั้งถิ่นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การกระจายรายได้และความเป็ นธรรมในสังคม สภาพของบ้านเมืองและลักษณะทางภูมิศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการติดต่อสื่ อสาร ระบบนิเวศน์และสิ่ งแวดล้อม ฯลฯ

(1.4) เทคโนโลยี...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Tescos Pest Analysis Essay
  • Job Analysis Paper
  • Pestel Analysis of Automotive Domain in Germany Research Paper
  • Essay about Pest Analysis of Fast Food in Lahore
  • BSA 376 Week 3 Work-Related Project Analysis Part 2 Essay
  • BIS 375 Week 4 Supply and Demand Analysis On SCM Essay
  • Essay about BSA 376 Week 2 Individual Work-Related Project Analysis Part I
  • Analysis of the Negative Environmental Impacts of the Glastonbury Music Event Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free