El Fili

Pages: 5 (1187 words) Published: September 12, 2010
Kabanata 31 : Ang Mataas na Empleado

Questions :
1. Anu-ano ang mga nilalaman ng mga pahayagan ng Maynila? 2. Sino ang umalis upang manirahan sa kumbento sa Maynila? 3. Sino ang di nakalaya sa bilangguan? Bakit?
4. Bakit nakasama ang pagtatanggol ng mataas na kawani kay Basilio? 5. Sino ang nagbitiw sa kanyang katungkulan at ipinaalam ang kanyang pagbabalik sa Espanya?

Answers:
1. Ukol sa nabunyag na patayan sa Europa, ang pagpupuri at pagbibigay karangalan sa ilang predikador sa lungsod at sa tagumpay na palaki nang palaki ng operatang Pranses. 2. Si Pari Camorra
3. Si Basilio dahil sa kasalanang pagkakaroon ng aklat na bawal. 4. Dahil nalaman ng Kapitan Heneral na naging utusan lamang si Basilio 5. Ang mataas na kawani.

Kabanata 32 : Mga Bunga ng Paskin

Questions :
1. Ano ang napagpasyahan ni Simoun nang siya ay gumaling? 2. Bakit marami ang naiingit kay Pelaez?
3. Bakit naisip ni Paulita na isa siyang hangal sa pagpili kay Isagani? 4. Anu-ano ang mga katangian ni Juanito Pelaez?
5. Ano ang pinagkakaabalahan nga mga tao sa Maynila?

Answers :
1. Siya ay hindi na mag-uusig at sa halip ay magdaraos ng isang pistang walang katulad bilang pasasalamat sa kanyang paggaling at bilang pamamaalam sa bayang nagdagdag ng kanyang kayamanan. 2. Dahil siya ay nakabili ng bahay na walang bayad, nagtutubong mabuti sa mga tinda nila, at siya ay makakasal sa isang mayamang tagapagmana na si Paulita. 3. Dahil si Isagani ay isang probinsiyano, na nangusap sa kanyang kagubatang puno ng linta, may kaanak na Malabo at may amaing pari. 4. Siya ay matalas, maliksi, masaya, anak ng isang mayamang mangangalakal sa Maynila at may dugong Kastila 5. Sila ay naghanda upang sila ay maanyayahan sa pistang gagawin ni Don Timoteo Pelaez dahil sa kasal ng anak.

Kabanata 33 : Ang Huling Katwiran

Questions :

1. Bakit hindi umalis si Simoun sa kanyang bahay mula pa nung umaga? 2. Ano ang palagay ng mga mapanghinala sa pagsama ni Simoun sa Heneral? 3. Bakit sinabi ni Simoun na ang nakita ni Basilio ay higit pa sa nitrogliserina? 4. Bakit naspasalamat si Simoun kay Basilio?

5. Ano ang nasa laboratoryo ni Simoun kung saan isinama niya si Basilio? Answers :

1. Dahil abalang-abala siya sa pag-aayos ng kanyang mga hiyas at armas. 2. Si Simoun daw ay natatakot maiwang mag-isa.
3. Dahil ito ay may halong luha, mga damdaming tinimpi at mga pang-aapi. 4. Dahil si Basilio ay dumating at siyang sanhi ng pagpawi ng kanyang pag-aalinlangan. 5. Matatagpuan sa laboratoryo ay mga yaring gamit ukol sa kimika.

Kabanata 34 : Ang Kasal

Questions :

1. Bakit walang mapuntahan si Basilio?
2. Bakit naala ni Basilio ang kaibigang si Isagani?
3. Anu-ano ang pinagbago ng dating bahay ni Kapitan Tiyago? 4. Bakit sinasabi na narating na ni Don Timoteo ang tugatog ng tagumpay? 5. Ano ang hindi naitanong ni Basilio kay Simoun?
Answers:

1. Dahil bakasyon noon at ang estudyante ay nasa kani-kanilang bayan. 2. Dahil nakakita siya ng isang karuwahe ng bagong kasal. 3. Wala na ang dating amoy apyan, pinalaki ang malaking salas, ang mga salamin at ang mga ilawan ay mga aranya, ang mga table ay makintab ngunit nilatagan pa rin ng alpombra, ang mga kurtina ay pula na may burdang ginto at may titik ng mga pangalan ng ikinasal. 4. Dahil napakasal ang kanyang anak sa dalagang tagapagmana ng mga Gomez. 5. Kung saan magsisimula ang kanilang plinanong gulo.

Kabanata 35 : Ang Pagdiriwang

Questions :
1. Sino ang walang pahinga sa kababati sa mga taong bumabati at nagpupugay sa kaniya? 2. Nang dumating ang bagong kasal sino ang kasama nila?
3. Sino ang tinatawag na Magnum Jovem?
4. Ano ang dala ni Simoun na hinangaan ng marami?
5. Bakit namumutla si Pari Salvi nang makita ang papel na may lagdang “ Mane Thecel Phares, Juan Crisostomo Ibarra”? Answers :

1. Don Timoteo Pelaez
2. Donya Victorina at ang mga...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • El Cid Essay
  • El Filibusterismo Essay
  • El Dorado Essay
  • El Salvador Essay
  • El Cid Essay
  • Essay about El Dorado
  • El Cid Essay
  • Review of "El Topo" Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free