Ekonomia Sektora Publicznego

Pages: 36 (6800 words) Published: January 16, 2011
Ekonomia sektora publicznego
dr P. Jeżowski

Egzamin testowy z jednym pytaniem opisowym

Literatura:
podstawowy
oJ. „Ekonomia sektora publicznego”, wyd. PWN, 2004 i następne oZalewski, „Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego”, wyd. SGH 2007r. w książce „Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym” oB. Jeżowski, „Nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym”, w książce „Zarządzanie w sektorze publicznym. Rozwój zrównoważony – metody wyceny”, wyd. SGH, Warszawa 2002r. oP. Jeżowski, Z. Grzymała, „Przesłanki likwidacji komunalnej zakładów budżetowych”, w serii wydawniczej „Studia i prace kolegium zarządzania i finansów”, wyd. SGH, Warszawa 2009r., zeszyt 92

Tematyka przedmiotu:
- Systemy zarządzania instytucjami w sektorze publicznym
- Służba cywilna (kwestia wzmocnienia służby cywilnej)
- Zarządzanie innowacjami (technologicznymi, poprawy jakości służby publicznej)

Teoria regulacji monopoli
Teoria regulacji kolejnictwa
Regulacja cen i zjawiska cenowej dyskryminacji

- dobra publiczne
- dobra prywatne
- dobra społeczne

Usługi administracyjne świadczone bezpośrednio przez administrację państwową Usługi społeczne ==||==

Elementy sektora publicznego:
administracja publiczna szczebla krajowego (administracja rządowa) oraz lokalnego (samorządy lokalne oraz związki gmin) oraz ich jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne. Do tego dochodzi Sejm, sądownictwo •instytucje para-finansowe: ubezpieczenia społeczne, gospodarka funduszami (np. fundusz pracy, gospodarki rolnej i ochrony środowiska), związki zawodowe, wspólnoty religijne i kultowe, • bank centralny i banki państwowe oraz inne instytucje publiczne o charakterze oszczędnościowym •przedsiębiorstwa publiczne (w wąskim tego słowa znaczeniu), tzw. przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (ogólnonarodowe, regionalne, lokalne) •pozostałe przedsiębiorstwa publiczne ze względu na pełny lub częściowy udział w rynku publicznym (spółki Skarbu Państwa, spółki z o.o., spółki akcyjne należące do gmin) •przedsiębiorstwa, których właścicielami są związki zawodowe, kościoły, stowarzyszenia,

Kryterium zakresu rozmiarów sektora publicznego:
wydatków budżetowych
zatrudnienia
normatywne – sprowadza się do interesu publicznego (nie daje jasnego podziału)

Ekonomia sektora publicznego to w dużym stopniu ekonomia regulacji

3 podstawowe zjawiska zawodności rynku
niestabilność
ogospodarka rynkowa zawsze odczuwa procesy inflacyjne
omamy do czynienia z wahaniami stopy zatrudnienia
o fluktuacje dotyczące wzrostu gospodarczego
Nieefektywność - nieco bardziej złożony problem. Jest kilka istotnych przyczyn nieefektywności rynku: oniedoskonała konkurencja i kartelizacja oraz monopol naturalny oniedoskonałość praw własności (indywidualnej i zbiorowej) owystępowanie długów publicznych. Producenci nie mogą odebrać pełnych płatności na pokrycie kosztów od użytkowników dóbr publicznych owystępowanie efektów zewnętrznych

oniekompletna (niepewna) informacja o kosztach transakcyjnych oniepewność
nierówność - ludzie nie mają dostępu do podstawowych rzeczy jak szkolnictwo, opieka zdrowotna. Istnieje granica nierówności nieakceptowana. Coraz mniej mówi się o nierównościach w zakresie bogactwa.

W pewnych przypadkach rynek może doprowadzić do nadproporcji dóbr/usług

Podstawowe funkcje administracji rządowej i samorządowej:
stabilizacja makroekonomiczna – tłumienie wahań koniunktury, kontrola bezrobocia i inflacji poprzez politykę monetarną, fiskalną, gospodarczą, przemysłową, sektorową, regionalną •tworzenie prawnych i społecznych reguł funkcjonowania podmiotów gospodarczych – regulacja prawa własności, stanowienie statusów biznesu, protekcja konsumentów •podtrzymywanie konkurencji na rynkach – działania antymonopolowe, regulacja monopolu naturalnego •redystrybucja dochodów – dbanie o równość (polityka podatkowa), reakcja na...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free