Einstein

Pages: 13 (4970 words) Published: December 8, 2012
sotrtr SApTAMANA-A E D ITU RD E GOS TINE LLAS L A:A HI SR E D IT0R :etros apni stos P K MA N A GE R ON 0MIC : s EC Foti Foti ou i\4ANAGER REDACTIE PRODUCTIE: DE Sl VirginiaKoutroubas ADRESA: VuLiagmenis 44-46,6673Atena 1 f/A R K E TIN G N A GEMi:chal iK outs ouk os MA R s P R 0D U C T N A GEN asi ta ortes a MA R: K C 00R D 0N A TOR R 0D U C TC aroti naouti dou D EP IE : P MA N A GE RS TR l B U l lE viB oza Dl Er MA N A GE R LOGIS TIClA E R A III:i mi tri P as ak ati di s S 0P D s C 00R D 0N A TOR LOGIS TIClA E R A TII: S 0P A ntoniLi oumi s s A D A P TA R E E C IA LA N TRLIMB A OMA N C . SP PE U R A OMMIT DTP: RAY TtpA R tR ELE GA R N : K t K D 0T|K t st El E sA D IR E C TORP R OD U C TIE O GR A FIE : LIOS ITS O-:. DE TIP S TE KR :

Atbert Einstein

Num 5r ul 1

IMP0RTATOR: Service Media Zawada R-L S C ountry Manager: ana hl ltan Mari Mi Marketi ng Manager:di na oj i c E A B R edactor: Gabri eta Muntean D i stri buti on Manager:anl ordac he D A D R E S str.Loui s asteur 38 ,et.1, 5, A: P nr ap sector B ucuregti , 5, R omA ni a Tetefon: 213187398 {+401 D IS TR IB U IT0R T on.A H i pari S D H O 2007 eA G0S TIN Iettas K JAPAN O 2003 K '0e AGOSTINI IS S N1791-0765 r Fotografii r AKG London/The Arch Art ive/Hu Getty/M !. : - : lton ar. Picture Library/PictoriaI Press/Rex Features/Robert - :-:Huni . AIPEmrlio Segre Visuat Archiver/lM5/Erich Lessing/Sorh::. Bettmann/Roger Ressmeyer/Evelyn Einstein/ETF1 Zurich/F=-' : : : : Pictures/Gamma, Liaison/Gifford, Liaison/NASA/Peter : Ne,.."-Pictures/Popperfoto/Reuters/Science Ce'n:: : : = Photo Library/ Royar/Topham Picturepoint/TRH Pictures/USAF A :-:- I : : Lucien Houser/Hanan lsachar/David lty'uench/Marc Devitte/Mel':- :: -, Loiez Cern/David Parker/Alfred Pasieka/Estate S-:- - - - - ] of Ben PreiuInumerelor Pref primutui ut numSr: LEI 14,50 2,99 / t\4DL Pretul gi cetui de-at doilea num5r at tuturor celor[atte - --:-: 5,99 / 29.99 L LE t MD

StriLucitul. de gtiinli si festa pe care i-a jucat-o soarta om Un co p iIne obignuit Epo ca tAnd rutui visbtor Evotuti a ca om de stiint5 sa Re cu n o a g terea mond iatE Asce n siu n ea nazigtitor f ugain A mer ic a si paradis Am e r ica , uI no Pr in ce tonu l,timii : ani ,

5i inletegem Legil.e a l i u tusi ti mp ului sp i

Stiin li g i pa ce
Drepturite tuturor textelor aftE copyright interz,s: se sub Este reproduceTea, stocarea, transmiterea utitizarea sau come.:: : : materiatelor, orice sub fbri formd, acorduI at editoru.scris

De[a supozitie realitate [a gtiintific A d e v 5 r u Ie sp re n i ve rs i p ro g re sul. d U 9

Pentru mai o punct vAnzareinformati ^::-: de vinz5torul despre 9i dumneavoastrScumoira nur-:-: dea urmbtoarele p Edi tor ut9i r ez er v E eptuI a s c h i mb a rd i n e a u b l i c E rrr i dr de o sau Dersonatitititor de a [e inlocuicu altete

Vizitati nostru adresa [a site-uI

!

AlbertEinstein
Contextul istoric
.r\.

JN I

EVoLUTTA ACUM,sEcoLUL XX-Lea a fost o er uvreNrregrrDE pAN,i.

I

perioadE caracte rizatdde tragedie de progres spectacuLo 9i

Dintre mariLetragedii,amintim cele douE rdzboaiemondiaL

precum gr Inventarea, crearea 9i, in finaL,utiIizareabombe atomice, care a indusspecieiumanegroazaautodistrugerii. a

In ceeace priveste Latura spectacuLoasS, sa secoLuLaLXX-

a adus momentulin care omul s-a apropriatcel mai mult de dezLegarea mareIuimister:in]eLegerea UniversuLui.

ParadoxuL este cE de ambe[e aspecte se Leag5,indirect

geniaLitatea persoane,gi unei anume,a omuLui gtiintS de ALber

Einstein.Cercet5riLe saLeau contribuit La dezvoltarea teorie

profundb observa!iiL re[ativitS!ii, a dus [a o reconsiderare care a

fEcute Newton, secoLuI de av6nd efecto revoLu! ca in aLXVll-Lea,

gtiinlificS. de alt5 parte,observa!iiLe progreseLe Pe reaLizate in 9i

domeniuL fizicii au fEcut posibil.S conceperea bombeiatomice

L-a Congtientizarea acesteicontribu!ii chinuitpe geniaLuI de om gtiin!5p6nELasf6rgitul. vietii.

300i. Chr. 288i. Chr. 150i. Chr. 1531*

I...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Einstein Essay
  • Einstein Essay
  • Essay about Albert Einsteins
  • Essay about Albert Einstein
  • Albert Einstein Essay
  • Essay on Albert Einstein
  • Albert Einstein Essay
  • Albert Einstein Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free