Effects on Having a Parent Abroad

Pages: 5 (1511 words) Published: March 13, 2011
KABANATA 1
MGA SULIRANIN AT SALIGAN NG PAG-AARAL

PANIMULA:
Sa taong 2006 nagsimulang bumaba ang ekonomiya ng First World Countries. Ang pagbagsak ng ekonomiya sa United States ay nagbunga ng mahigpit na pautang at pagbaba ng pandaigdigang kalakalan. Sa Europa, maraming mga bangko ang bumagsak at pagbaba ng mga halaga sa pamilihan ng mga pangunahing pangangailangan (http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis_of_2007-2010). Sa ibang mas mahirap bansa tulad ng India, maraming mga negosyante ang nagbawi ng kanilang mga puhunan sa bangko ng India, hinarap ng mga bangko ang malaking kakapusan sa pondo at marami din ang bumagsak. Bumaba din ang halaga ng rupee laban sa dolyar. Habang ang Iceland naman ay patuloy na bumagsak (http://theviewspaper.net/the-causes-and-effects-of-recession/). Sa pagbaba naman ng ekonomiya sa Pilipinas ay nagdulot ng paglisan ng mga skilled workers, upang maghanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Ayon sa Philippine Overseas Employment Agency (POEA), mayroong 169,011 na Pilipino ang nagtatrabaho sa Saudi Arabia noong 2003 at patuloy na tumataas nang tig-sampung libo sa bawat taon hanggang sa taong 2005. Pagsapit ng taong 2006, mas lumaki pa nang higit sampung libo ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Saudi Arabia at noong taong 2009, umabot sila ng 291,419. Ang mga bilang na ito ay natala lamang sa bansang Saudi Arabia kung saan may pinakamaraming Pilipinong manggagawa sa Gitnang Silangan (http://www.poea.gov.ph/stats/2006Stats.pdf). Gustuhin man nila na manatili sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay ay hindi maaari sapagkat walang pagbabago at pag-unlad sa ekonomiya ng ating lipunan. Nagagawa nilang mangibang bansa dahil sa kahirapan ng buhay at ang kagustuhang mapa-unlad ang pamilya. Tanging ang ikabubuti ng kanilang pamilya ang kanilang iniisip ngunit kaakibat nito ang epekto na pagdadaanan ng kanilang iiwanang mga anak. Sa Valley View Ph. III sa Cainta, Rizal naman ay maraming mga pamilya ang hindi kumpleto dahil karamihan sa kanilang mga magulang ay nangibang bansa para sa ikakabuhay ng mga pamilyang naiwan. Kaligirang Kasaysayan ng Pag-aaral

Maraming kabataan ang naiwan ng kanilang ama o kaya ina subalit meron din naming iniwan ng kanilang parehong magulang. Sa kadahilanang ito, gusto malaman ng mga mananaliksik ang mga maaaring maging epekto nito sa mga anak o kabataang naiwan dito sa Pilipinas.

Ang Valley View Ph. III sa Cainta Rizal ay ang napiling lugar kung saan isasagawa ang pananaliksik. Dito napili ng mga mananaliksik na isagawa ang kanilang pag-aaral sapagkat maraming kabataan doon na ang mga magulang ay nasa ibang bansa. Ang nakitang mga problema ng mga mananaliksik ay ang kadalasang pagrerebelde, pagkamulat sa pag-inom ng alak at paninigarilyo, at ang di pagpapahalaga sa pera ng kabataan. Sa pag-aaral na ito ay para maipakita ang mga dinaranas ng mga kabataang iniwan ng kanilang mga magulang para mangibang bansa. 1. Napapalayong loob sa magulang.

2. Pagkukulang sa atensyon para sa anak.
3. Pagpapabaya ng anak sa pag-aaral.
4. Malulong sa bisyo tulad ng pag-inom at paninigarilyo.

1. Pangingbang bansa ng magulang.

2. Pag-iwan sa mga anak sa Pilipinas.

Batayang Teoretikal
SANHIBUNGA

Pinapakita sa balangkas na ito ang sanhi at bunga ng pag-aaral na isasagawa ng mga mananaliksik. Ang sanhi ay ang pag-alis ng mga magulang o ang pagiging OFW at pag-iwan ng kanilang mga anak sa Pilipinas. Ang inaasahang epekto nito ay napapalayong loob sa magulang, pagkukulang sa atensyon para sa anak, pagpapabaya ng anak sa pag-aaral at malulong sa bisyo tulad ng pag-inom at paninigarilyo. Paglalahad ng Suliranin

1. Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa para ipakita ang mga epekto sa mga anak ng pag-alis ng kanilang mga magulang. 2. Ano ang mga posibleng epekto ng pag trabaho ng mga magulang sa ibang bansa sa mga naiwang anak?

Mga tiyak na Suliranin
Matapos ihayag ang suliranin sa pag-aaral ng mga posibleng epekto ng pagtatrabaho...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Effects of Having an Ofw Parents Essay
  • Effects Of Having Parent Working Abroad Essay
  • Effects Of Parents Working Abroad To Th Essay
  • Effects of Having Ofw Parents Essay
  • The Effects of Having Single Parents Essay
  • Effects of Having Ofw Parents Essay
  • Effects of Having Long Term Separation from Parents Essay
  • Effects of Parents Working Abroad to the Scholastic Performance of Their Children Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free