Efectele Evaziunii Fiscale in Romania

Pages: 11 (2428 words) Published: November 6, 2010
EFECTELE EVAZIUNII FISCALE ÎN ROMÂNIA

Abstract-In this paper we have made a presentation of the effects of tax evasion in the case of Romania. Tax evasion leads to several undesirable outcomes and has the potential to adversely affect financial, economic, social and political area, influencing budgetary balance, political decisions and taxpayer behaviour. To emphasize the negative impact of this phenomenon we have analyzed the influence of tax evasion on state budget fiscal revenues and on local budget fiscal revenues. We have demonstrated that a higher degree of tax evasion leads to a decrease in fiscal revenues.

1.Evaziunea fiscală
Odată cu apariţia statului a apărut şi fenomenul evaziunii fiscale.Din dorinţa omului de a evita diminuarea averii sau a banilor câştigaţi au luat naştere diferitele forme de sustragere de la plata impozitelor,contribuţiilor şi taxelor datorate statului. Fenomenul evaziunii fiscale este prezent în toate statele lumii cunoscând o creştere alarmantă.Cu toate că o eliminare completă a acestui fenomen este practic imposibilă se încearcă limitarea lui de către puterile publice.În legatură cu acest aspect există voci care vorbesc despre existenţa unui scop pozitiv al evaziunii fiscale şi anume, stimularea acumulării de capital.Din punctul nostru de vedere, evaziunea fiscală are implicaţii negative atât asupra statului cât şi asupra contribuabililor. Duverger (1965) afirma că evaziunea fiscală „desemnează ansamblul manifestărilor de fugă din faţa impozitului”.Este o apreciere care lasă să se interpreteze „fuga din faţa impozitului” fie prin modalitatea de interpretare a legii prin folosirea lacunelor şi carenţelor sale,fie prin evitarea plăţii impozitelor sau taxelor în mod fraudulos,prin încălcarea legii. Hoanţă (1997) considera că: ”există un singur fenomen care aduce atingere veniturilor fiscale ale bugetului de stat, acela al evaziunii fiscale care, în funcţie de raportul faţă de lege al acţiunii de atingere a acestor drepturi fiscale, poate fi evaziune fiscală licită (adică este îngăduită, implicit , prin lege) şi nu evaziune fiscală legală (deoarece conform D.E.X., legal înseamnă, care există sau se face în temeiul unei legi care este prevăzut de lege, este conform cu legea), precum şi evaziune fiscală ilicită (nelegală) care este sinonimă cu frauda fiscală.” În opinia noastră, evaziunea fiscală reprezintă totalitatea modalităţilor licite sau ilicite prin care contribuabilii se sustrag total sau parţial de la plata obligaţiilor fiscale.Această sustragere se poate realiza fie prin interpretarea legilor fiscale în avantajul contribuabilului, situaţie în care vorbim de evaziune fiscală licită care nu este pedepsită şi sancţionată de lege, fie de evaziune fiscală frauduloasă sau ilicită care constă în evitarea prin mijloace ilegale a plăţii impozitelor, prin diminuarea cuantumului materiei impozabile sau prin neraportarea veniturilor impozabile. Cu toate că, sub aspect teoretic, diferenţa dintre cele două pare destul de clară, în practică este greu de realizat deosebirea dintre evaziunea fiscală licită şi cea ilicită. Există trei zone în care contribuabilii acţionează în sensul evitării îndeplinirii obligaţiilor fiscale,şi anume: zona ilegală ,zona gri şi zona legală. Zona ilegală este reprezentată de fraudă şi este singura formă a evaziunii fiscale care este pedepsită de lege.Zona gri este situată la limita dintre legal şi ilegal, iar zona legală este reprezentată de folosirea regimurilor fiscale de favoare, sau abţinerea contribuabililor de a realiza anumite activităţi. Indiferent de zona în care se încadrează, fiecare formă a evaziunii fiscale produce efecte care afectează atât statul cât şi contribuabilii.

2. Efectele evaziunii fiscale
Efectele fenomenului de evaziune fiscală sunt de natură financiară, economică, socială şi politică. A. În plan financiar evaziunea fiscală afectează realizarea veniturilor publice şi...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • expensive romania vodafone Essay
  • Essay about Romania
  • Essay on Romania
  • Essay about Corruption in Romania
  • Macro Environment in Romania Essay
  • Kaufland Romania Research Paper
  • Democratic Transitions in Romania Essay
  • Romania tourism generating region Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free