Edgar Allan Poe and York Evening Mirror

Topics: Edgar Allan Poe, Narrative poetry, Poetic form Pages: 1 (406 words) Published: December 5, 2010
„Гавранот“ е наративна поема од американскиот писател Едгар Алан По, објавена во јануари 1845. Забележителна е по својата музикалност, стилизиран јазик и натприроднаатмосфера. Раскажува за мистериозната посета на гавран кој може да зборува кај еден расеан љубовник и го следи неговото бавно пропаѓање во лудило. Љубовникот, често препознаен како студент,[1][2] ја жали загубата на неговата љубов Ленора. Гавранот, седнат на бистата на Атина Палада, ја истражува и продолжува неговата мака со постојаното повторување на зборот „невермор“ (nevermore - никогаш повеќе). Низ поемата, По врши алузии на фолклорот и на различни класични дела. По тврдел дека ја напишал поемата многу логично и методично. Неговата намера била да напише поема која ќе им биде допадлива и на критичките и на модерните вкусови, како што објаснува во неговиот следен есеј „Философијата на композицијата“. Поемата била делумно инспирирана од гавранот кој се појавува во романот на Чарлс Дикенс, Барнаби Руџ: Приказна за немирите од осумдесеттите.[3] По го позајмува комплексниот ритам и метрика од поемата на Елизабет Берет, „Додворувањето на лејди Џералдин“. Првото издание на „Гарванот“ на 29 јануари 1845 во весникот New York Evening Mirror го направило По широко популарен во неговото животно доба. Поемата била наскоро повторно печатена, пародирана и илустрирана. Иако некои критичари не се согласуваат за вредноста на поемата, таа останува како една од најпознатите поеми што се некогаш напишани. Poe wrote the poem as a narrative, without intentionally creating an allegory or falling into didacticism.[2] The main theme of the poem is one of undying devotion.[8] The narrator experiences a perverse conflict between desire to forget and desire to remember. He seems to get some pleasure from focusing on loss.[9] The narrator assumes that the word "Nevermore" is the raven's "only stock and store", and, yet, he continues to ask it questions, knowing what the answer will be. His questions, then, are purposely...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Biography of Edgar Allan Poe Essay
  • Edgar Allan Poe Essay
  • Edgar Allan Poe Essay
  • Edgar Allan Poe Essay
  • Edgar Allan Poe Essay
  • Understanding Edgar Allan Poe Essay
  • Essay about Edgar Allan Poe Biography
  • Israfel by Edgar Allan Poe Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free