Economy

Pages: 8 (2102 words) Published: February 20, 2011
ASEAN

Ang Association of Southeast Asian Nations o mas kilala sa tawag na ASEAN ay isang organisasyong pampulitika, kultura at ekonomiya. Ang pangunahing layunin nito ay ang pagtataguyod ng pangkabuhayan, panlipunan at pangkulturang kaunlaran ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Dagdag pa nito, layunin din ng ASEAN ang pangangalaga ng pangkabuhayan at pampulitikang katatagan ng mga kasaping bansa.

Kasaysayan
Nagmula ang ASEAN sa samahang MAPHILINDO noong 1960 na binubuo ng bansang Malaysia, Pilipinas at Indonesia. Kung kaya’t ang organisasyong ito ang tinaguriang ugat ng ASEAN. Nabuo ito noong Agosto 8, 1967 sa Bangkok sa pangunguna ng limang bansa. Ito ay ang Pilipinas, Thailand, Malaysia, Indonesia, at Singapore. Sumapi naman ang Brunei Darussalam noong Enero 8, 1984, Vietnam noong Hulyo 28, 1995, Laos at Myanmar noong Hulyo 23, 1997, at Cambodia noong Abril 30, 1999. Pinagtibay ang prinsipyo ng kapayapaan at pagtutulungan noong 1976 sa ASEAN Declaration o itinuturing din na ASEAN’s foundation document. Noong 2003, napagkasunduan na magkaroon ng ASEAN Community at hatiin ito sa tatlong pangunahing haligi: ang ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community at ASEAN Socio-Cultural Community. Noong 2006, mayroon ng koneksyon sa 560 milyon katao ang ASEAN, may mahigit kumulang sa 1.7 million square miles na lupain at nagkakahalaga ng US $ 1, 100 billion Gross Domestic Product (GDP). Sa kasalukuyan, ang organisasyong ito ay tinuturing na isa sa mga pinakamatagumpay na panrehiyong organisasyon sa buong mundo.

ASEAN Security Community
Sa pamamagitan ng pampulitikang pagpupulong, wala pang naitalang kaguluhan o paghaharap ang mga miyembrong bansa kontra miyembrong bansa mula pa nang maitatag ito tatlong dekada na ang nakakaraan. Upang mas lalong mapatibay ang matagal na samahang ito, napagkasunduang itatag ang ASEAN Security Community na may layuning mapanatili ang makatarungan, demokratiko, at matiwasay na pamumuhay ng mga bansang kasapi. Layunin nito na panatilihin ang kapayapaan sa bawat rehiyon at relasyon ng mga rehiyon nito sa iba pang bansa. Ang mga bahagi nito ay ang pangkaunlarang pulitikal; paghuhubog at paghahati-hati ng mga pamantayan; pagpigil sa mga hidwaan; pagresolba sa mga tunggalian; at pagpapatupad ng mga tungkulin. ASEAN Economic Community

Itinatag ang ASEAN Economic Community upang mabigyang pag-asa ang nilalayong ASEAN Vision 2020. Ito ay naghahangad na magkaroon ng matatag, maunlad at may mataas na kakayahan ang bawat bansang kasapi ng ASEAN kung saan mayroong maayos na agos ng produkto, serbisyo, pamumuhunan at kapital, maunlad na ekonomiya at mabawasan ang kahirapan sa taong 2020. Huhubugin ng ASEAN-EC ang mga bansa sa Timog Silangang Asya bilang isang sentro ng pangangalakal upang mabigyan ng pagkakataon ang mga bansa sa mas malaking oportunidad para sa negosyo. Sa pamamagitan nito ay mapapalawak at mapapatibay ang relasyon ng bansa sa pandaigdigang kalakal. ASEAN Socio-Cultural Community

Isa sa mga bahagi ng samahan na itinatag upang makamit ang tinatawag na ASEAN Vision 2020 ay ang ASEAN Socio-Cultural Community. Nakikinita nito ang Timog Silangan Asya bilang isang buong kumunidad na may pagpapahalaga at pag-aalaga sa bawat isa at nagkakaroon ng isang pagkakakilanlan. Tatangkilikin nito ang pagtutulungan sa kaunlarang panlipunan, pagtataas sa estado ng pamumuhay ng mga naghihirap, at paghahanap ng suporta ng iba’t ibang sektor ng lipunan partikular na sa mga kababaihan, kabataan at lokal na kumunidad.

Mga Pagpupulong
Isa sa mga pagpupulong na nagkaroon ng mahahalagang kaganapan ay ang Deklarasyon sa Kuala Lumpur noong 1971. Dito nagkasundo ang mga kasapi na magtatag ng isang sona ng kalayaan, kapayapaan, at neutralidad (zone of freedom, peace, and neutrality - ZOFPAN) at isang sona na malayo sa sandatang nukleyar sa Timog Silangang Asya. Noong 1976, naganap ang komperensya sa Bali, Indonesia at nabuo ang dalawang dokumento tungo sa higit na pagsasamahan at pagtutulungan sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • keynes theory and classical economy Essay
  • Singapore economy Essay
  • Discussion on Southeast Asian Economy--Myanmar Essay
  • Transition Economy Essay
  • Essay about Hungary's Economy
  • Essay about Economy of Pakistan
  • Brazil economy Essay
  • Ecology and Economy Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free