Ebolusyon Ng Tao

Pages: 3 (724 words) Published: August 22, 2010
Teoryang Biblikal
Ayon sa Bibliya
Ayon sa Aklat ng Henesis sa Lumang Tipan ng Bibliya, sina Adan at Eba( ang unang lalaki at unang babae ) Ang mga unang tao sa mundo. Sila ang magulang ng sangkatauhan: sapagkat si Adan ang pinakaunang tao, samantalang si Eba ang pangalawa. Nilalang ng Diyos si Adan mula sa alabok sa lupa ayon sa wangis ng Diyos o bilang isang kalarawan. Nilikha naman ng Diyos si Eba mula sa mga tadyang ni Adan.

Atomic Theory

Isang teorya ng mga istraktura ng atom.

(kimika) anumang teorya kung saan ang lahat ng bagay ay binubuo ng maliit na maliit na maliit discrete.

Teorya sa Cell

Isinasaad ng teorya ito na ang buhay sa daigdig ay nagmula sa simpleng selyula. Mula rito, ang iba't ibang anyo ng buhay (life-forms) ay nagbago at dumami sa iba't ibang kaparaanan sa paglipas ng panahon. Sa ibang salita, ang mga simpleng organismo ay nagbigay-daan sa pglitaw ng iba't ibng uri ng higit na maslimuot na organismo makaraan ang libo o milyong taon ng pagbabago o ebolusyon. Halimbawa, ang gorilya ay sinasabi ng mga siyentipiko na nagmula sa iisang ninuno. Isa ngang inaatupang ng mga siyentista ang pagtuklas sa ninunong ito gayundin ang mga pgbabago nto hanggang sa maging modernong tao.

Sir Chevalier de Lamarck
Isang propesor ng zoology sa Pransya, ang nagsabi na ang mga simple, maliit at buhay na mga bagay ay nagbabago dahiol sa klima, temperatura, taas ng tirahan o kapaligiran nito.
Ang nakatuklas at nakapagpangalan sa 2 uri ng hayop : vertebrate at invertebrate siya rin ang nagsabi o nagpanukala ng teorya na sumasailalim ang mga hayop sa malaking pagbabago ayon sa mga pagbabago ng kapaligiran at namamana ito ng magiging anak nila.

Charles Darwin

Teorya ng Ebolusyon
Noong 1859, sa pangunguna ng siyentipikong si Charles Darwin, maging ni Alfred Russell Wallace, ang panukalang nagbuhat ang mga hayop - kabilang ang tao - mula sa mga nilalang na may ibang kaanyuan. Sinabi pa rin...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Ang Kalikasan Ng Tao Essay
  • Ang Kalikasan Ng Tao Essay
  • Tao Essay
  • The Tao Essay
  • mga impluwensya ng panitikan sa tao Essay
  • Tao of timbuk2 Essay
  • The Tao of Timbuk2. Essay
  • Shi Tao Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free