Due Diligence

Pages: 13 (3315 words) Published: February 2, 2011
Het nut en de noodzaak van due diligence
voor Aelec International

“Van afstand bezien is alles mooi
maar beheers de risico’s!”

- Mark Goderie -

Een adviesnotitie door:

Renee Ruiter en Evelien van Nederpelt
Minor P&O – DPA3VA
N.a.v. het vak ‘Arbeidsvoorwaarden 3’

13-10-2010

Inhoudsopgave

Inleiding2

1. Wat is het nut en de noodzaak van due diligence onderzoek?3 2. Welke bedrijfsaspecten rond de overname van Bell NL BV dienen in kaart te worden gebracht?5
3. Advies9

Literatuurlijst10

Bijlagen12

1. Verklaring “eigen werk”12
2. Verklaring aandeel13

Inleiding

Electronicadivisie Bell NL BV zal door Aelec International worden overgenomen van de huidige eigenaar, BellC Electronics. De feitelijke overname is bepaald op 1 mei nadat er in januari al een intentieverklaring is opgesteld.

Naar aanleiding van deze overname is er een adviesnotitie opgesteld. Deze adviesnotitie heeft als doel het management van Aelec International te adviseren op het gebied van due diligence onderzoek. In deze notitie kan men lezen wat het nut en de noodzaak van een dergelijk onderzoek is. Hier wordt duidelijk welke rol een due diligence onderzoek kan spelen bij een overname. Verder kan het management van Aelec International lezen welke soorten due diligence onderzoek mogelijk zijn. Aan het eind van deze adviesnotitie kan men lezen welk advies gegeven wordt op basis van de informatie die is aangeboden.

Na het lezen van deze adviesnotitie heeft u antwoorden op de volgende vragen:

Is het raadzaam voor Aelec International om een due diligence onderzoek uit te voeren bij Bell NL BV? a. Wat is het nut en de noodzaak van due diligence onderzoek? b. Welke bedrijfsaspecten rond de overname van Bell NL BV dienen in kaart te worden gebracht?

De deelvragen zullen respectievelijk in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 beantwoord worden. In het advies zal het antwoord op de centrale vraag staan.

1. Wat is het nut en de noodzaak van due diligence onderzoek?

Om antwoord te kunnen geven op deze deelvraag, zullen we beschrijven wat due diligence is en waarom een dergelijk onderzoek belangrijk is bij overnames. Deze informatie is essentieel voor het tot stand komen van ons advies.

Het begrip due diligence laat zich lastig vertalen naar het Nederlands. Het is het beste te vertalen als een verificatieonderzoek of boekenonderzoek, hoewel een boekenonderzoek de betekenis van due diligence beperkt weergeeft. Met een due diligence onderzoek toets je namelijk alle informatie/feiten die beschikbaar zijn van, in dit geval, Bell NL BV. Men richt zich op het verkrijgen van kennis en inzicht in de diverse bedrijfsmatige aspecten van Bell NL BV. Onzekerheden en risico’s worden hierbij naar boven gehaald, oftewel, de lijken worden uit de kast gehaald. Daarnaast komen met dit onderzoek ook kansen en mogelijkheden die Bell NL BV biedt aan Aelec International naar boven.

Het nut van een due diligence onderzoek is groot bij een overname, misschien is het zelfs ‘noodzakelijk’ te noemen. Due diligence onderzoek kan namelijk worden ingezet om mogelijke dealbreakers op te sporen. Het onderzoek kan leiden tot heronderhandeling om tot een definitief overnamecontract te komen.

Behalve dat je voorkomt dat je een kat in de zak koopt, versterkt dit onderzoek de rechtspositie van Aelec International mocht er, ondanks het due diligence onderzoek, later een conflict ontstaan met BellC Electronics. Uit het due diligence onderzoek kan bijvoorbeeld naar voren zijn gekomen dat er schadeclaims worden voorbereid tegen Bell NL BV. Bij overname kan worden afgesproken dat deze kosten voor BellC Electronics zijn, gezien deze op het moment van het due diligence onderzoek, dus voor de overname, al bekend waren. De kosten voor het uitvoeren van een onderzoek vallen veelal in het niet bij de mogelijke kosten die kunnen ontstaan bij juridische...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Human Due Diligence Essay
  • Due Diligence Essay
  • Essay on Legal Due Diligence
  • Essay about Due Diligence
  • Legal Due Diligence Checklist Essay
  • Essay about An Assessment of Cultural Due Diligence in Mergers and Acquisitions
  • Essay on Due Diligence Checklist
  • Plautus and Diligence Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free