Droga

Pages: 9 (3000 words) Published: March 29, 2011
Pananaliksik sa Filipino
(Iligal na Droga)

Inihanda nila:
Marie Avigail A. Estanislao
Jayson Quillano
Luigi Landicho
Mark Anthony Ciruelos
Rodelyn Bachillier

I.Panimula

Isa sa pinamakatinding pagsubok na kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan ay ang problema sa iligal na droga. Ang pagkalat nito ay isang malaking dagok sa ating lipunan hindi lamang dahil sa maraming buhay na nawawasak at napipinsala kundi gayundin ang kayamanan/pag-aari nating nasasayang. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong maipahayag at maipakita ang kalagayan ng mga kabataang lulong sa bawal na gamot. Nakapaloob rito ang iba’t ibang konsepto tulad na lamang ng pagdiskubre sa personalidad, mag paksa ukol sa bawal na gamot tulad na lamang ng mga dahilan kaya sila naligaw ng landas at mga ahensiyang tumutulong sa mga kabataan at mga paksa ukol sa tamang pakikitungo sa mga kabataang naligaw ng landas. Ang pag-aaral na ito ay para sa mga guro, mag-aaral, propesyunal at iba pang mambabasa na naghahangad na mas lalo pang maunawaan ang kabataang lulong sa bawal na gamot. Ang nilalaman ng pag-aaral na ito ay nakaayos ayon sa kahalagahan upang magamit at makatulong sa ibang tao. Sa hulihan ng pag-aaral ay may nakalagay na bibliyograpiya para sa mas malawak pa na kaalaman at bilang patunay na ang lahat ng nakapaloob rito ay katotohanan. II. Katawan

Bawal na Gamot: Isang Masamang Elemento sa Buhay ng Kabataan Isa na yata sa pinakamalaking suliranin ng ating bansa ay ang unti-unting pagkahumaling ng mga kabataan sa bawal na gamot. Sa pagsusumikap na makaiwas sa mga sariling problema may ilang mga kabataan ang gumagamit ng bawal na gamot. Ang ilan ding dahilan ay ang pagkamausisa (curiosity), udyok ng mga kasamahan (peer pressure), di pantay na kalooban (insecurity), pagtakas (escape), pagkainip o pagkayamot (boredom), pagrerebelde (rebelliousness) at pampalit sa makahulugang pakikipag-ugnayan. Layunin ng pag-aaral na ito ang maglikom at magbigay impormasyon sa mga kabataan at magulang, hinggil sa naging epekto ng paglaganap ng bawal na gamot sa bansa sa mga estudyante.

KAUGNAY NA LITERATURA
Ano ang bawal na Gamot?
Ang ipinagbabawal na mga gamot, ilegal na mga droga, inaabusong mga gamot, o mapanganib na mga gamot ay tumutukoy sa anumang sangkap, hindi kasama ang tubig at mga pagkain, na nakapagpapabago sa takbo ng kaisipan ng tao at katawan din ng tao. Maaaring makaapekto ang droga sa isip lamang ng tao o sa katawan ng tao, subalit maaari ring parehong maapektuhan ang mga ito. Sa malawakang kahulugan, kinabibilangan ang mga bawal na gamot ng mga produktong drogang may kapeina, tabako, mga nalalanghap na sangkap o mga inhalante, ang marihuwana o cannabis, heroina, at mga isteroyd. Ang droga ay isang kemikal na substance na bumabago sa kondisyon ng isip o katawan ng isang tao. Maraming nagagawa ng mga drogang produkto ng modernong medisina. Maaari nilang pabilisin o pahinain ang katawan, magtanggal ng sakit, iwasan ang pagkabuntis, labanan ang mga impeksiyon, nagpapababa ng tensiyon, nagpapaikli ng pagtulog at nagpapababa ng appetite.

A. Mga Pangkat ng Bawal na Gamot
Mayroong mga kapangkatan ang ilegal na mga gamot. Pinagpapangkat-pangkat ang mga ito ayon sa kanilang pang gitnang sistema ng nerbiyos ng katawan. Kasama sa pangunahing mga pangkat ng ilegal na mga gamot ang mga pampahina o depresante (pampakalma), mga pampasigla o estimulante, at mga pampatakbo ng guni-guni o halusinoheno. Tinatawag na pampahina, depresante, o pampakalma ang mga gamot na nakapagpapabagal sa pagtakbo o pag-andar ng panggitnang sistema ng nerbiyos ng katawan ng tao. Pati na ang pagpapabagal sa pagdadala ng mga mensaheng papunta at nagmumula sa utak ng tao. Dahil sa gamot na ito, bumabagal ang paghinga at ang pintig ng puso ng tao. Hindi ito mga gamot na nagpapahina o nagpapalungkot sa isang tao. Kabilang sa mga illegal na pampahina ang mga marihuwana, hashish, langis ng hashish, heroina at iba pang mga pampakalma. Nakakaapekto sa konsentrasyong...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Mga Ibat Ibang Droga Essay
  • Illegal Na Droga Essay
  • Droga (Filip2) Essay
  • Pananaliksik at Panimula Tungkol Sa Droga Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free