Document Management System

Topics: Document management system, Information science, Enterprise content management Pages: 73 (19477 words) Published: March 7, 2013
MASTER’S THESIS

Janne Yläjääski 2003

LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

MASTER’S THESIS

DOCUMENT MANAGEMENT AS A PART OF PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT

The topic of the thesis has been confirmed by the Departmental Council of the Department of Industrial Engineering and Management on August 27.2003 in Lappeenranta University of Technology.

Examiner Adviser Savonlinna, September 19.2003

Professor Markku Tuominen IT Manager Matti Uusitalo

Janne Yläjääski Päiväkummunkaari 4 B 5 57130 Savonlinna

ABSTRACT
Author: Janne Yläjääski Title: Document management as a part of product lifecycle management. Department: Department of Industrial Engineering and Management Year: 2003 Place: Savonlinna

Master’s Thesis, Lappeenranta University of technology 102 Pages, 20 Figures, 8 Tables Supervisor: Professor Markku Tuominen Hakusanat: Dokumenttien hallinta, tuotteen elinkaari, elinkaari. Keywords: Document management, Product lifecycle management, lifecycle. This work concentrates on the document management at a global company Andritz, manufacturer of equipment for pulp and paper industry. The issue is treated mainly from the viewpoint of the company’s service business and product lifecycle management. The work concentrates to solve how the document management system that has been earlier used for other purposes can be applied to service business needs. The work is based on the literature, writer’s experience and the interview-based outlook about the business in this field.

The work introduces basics about document management systems, their structure, basic functionalities and different types of solutions for the document management in the market. The work also describes the present state of the document management at Andritz, products lifecycle main steps, document management meaning in these and present document management system at Andritz. Service business special characteristic and needs for the document management are introduced besides these.

The work also includes a practical example of big ongoing projects document management. The project uses document hotel service for project time document management. These documents have to be transferred also to Andritz own system. This transfer is carried out as a part of the work.

i

TIIVISTELMÄ
Tekijä: Janne Yläjääski Työn nimi: Document management as a part of product lifecycle management (Dokumenttien hallinta osana tuotteen elinkaaren hallintaa) Osasto: Tuotantotalous Vuosi: 2003 Paikka: Savonlinna

Diplomityö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 102 sivua, 20 kuvaa, 8 Taulukkoa Tarkastaja: Professori Markku Tuominen Hakusanat: Dokumenttien hallinta, tuotteen elinkaari, elinkaari. Keywords: Document management, Product lifecycle management, lifecycle. Tässä työssä käsitellään maailmanlaajuisen paperi- ja sellutehtaille laitteita toimittavan yrityksen Andritz:in dokumenttien hallintaa, keskittyen lähinnä yrityksen serviceliiketoiminnan ja tuotteen elinkaaren hallinnan tarpeisiin. Tarkoituksena on selvittää kuinka aikaisemmin yritykselle muihin tarkoituksiin valittu dokumenttien hallintajärjestelmä sopii Service-liiketoiminnan tarpeisiin. Työ perustuu kirjallisuutteen sekä tekijän työn ohella sekä haastatteluin keräämään näkemykseen liiketoiminnasta tällä alalla.

Työssä käsitellään yleisellä tasolla dokumenttien hallintajärjestelmiä, niiden rakennetta ja perusominaisuuksia, sekä esitellään markkinoilla olevia erityylisiä ratkaisuja. Työssä esitellään myös Andritz:in dokumenttien hallinnan nykytilaa, tuotteen elinkaaren päävaiheet, dokumenttien hallinnan merkitys niissä ja nykyisin käytössä oleva dokumenttien hallintajärjestelmä. Näiden rinnalla pyritään tuomaan esille Serviceliiketoiminnan erityispiirteet ja tarpeet dokumenttien hallinnalle niiden kannalta.

Työhön on sisällytetty myös käytännön esimerkki dokumenttien hallinnasta suuressa käynnissä olevassa projektissa. Projektissa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Office Management: Other Workplace Productivity Systems Instructions Essay
  • Essay on Knowledge Management in Auto Industry
  • Ibm's Knowledge Management Proposal Essay
  • The Efficiency of Having a Document Management System Essay
  • Case 1 L'Oreal Knowledge Management Using Microsoft Sharepoint Essay
  • The Importance of Document Management Systems Essay
  • Document Management Systems and Their Importance to Companies Essay
  • The Efficiency of Maintaining a Document Management System Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free