Directorate of Technical Education: CAP Round 1

Only available on StudyMode
  • Topic: Maharashtra, Mumbai, Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies
  • Pages : 14 (2388 words )
  • Download(s) : 758
  • Published : August 28, 2012
Open Document
Text Preview
Directorate of Technical Education, Maharastra State
3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
P r Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to First Year of Two Years Full Time Post Graduate Degree Course in Management viz. MBA/MMS & Post-Graduate Diploma Courses in Management viz. PGDBM/PGDM for the Academic Year 2012-2013

MB3001 Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, Mumbai 300110210 - M. M. S.

SI : 120

CAP Seats: 120

MS Seats: 102

AI Seats:

18

Institute Seats : 0

Minority Seats : 0

Maharashtra Candidates Home University Candidates

Sr. No.

Merit No.

Merit Score

Application ID
MB12180022 MB12218574 MB12300077 MB12234080 MB12202116 MB12145101 MB12223662 MB12236209 MB12233965 MB12218522 MB12237636 MB12145196 MB12311789 MB12305393 MB12145178 MB12312130 MB12108581 MB12250843 MB12218883 MB12200712 MB12234358 MB12112064 MB12302173 MB12245930

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

SeatType

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 17 18 22 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36

181 181 179 178 177 176 175 175 174 174 173 173 171 171 171 170 170 170 170 170 170 170 169 168

TULSYAN PIYUSH VINOD DHWANI SHAH PREETHI PARTHASARATHY DEDHIA KAUSHAL JAYANT SHRUTHI VISHWANATH RAO NIHAAL THOMAS JELKIE KHOT AKSHAY ASHOK DADHANIYA NIRAJ ASHOK SHAH HARDIK PRADIP ABHINAV DAYAL SHIRWAIKAR ASHUTOSH RAMESH RANADE AJITA VIKAS SINGH AMIT KUMAR RAJBAHADUR PAI ROHAN SURESH CHAITANYA HEMANT GANDHI RAJDEEP HARVINDER MALHOTRA K U ANURAAG SHANKARA GALA CHINTAN SURESH MITTAL PRATEEK RAJESH ESHA ATUL SHAH MUTHA AMIT ASHOK HARDIK SHAH NEHA GIRISH DAVE PAREKH VISHAL BALVANT

M F F M F M M M M M M F M M M M M M M F M M F M

OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN

GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH GOPENH

Legends for SeatType : H-Home University, O-Other than Home University Merit No : State General Merit No. for Maharashtra Candidates & All India Merit No. for All India Candidates Merit Score : In case of Maharashtra Seat the Merit Score is total MAH-MBA-CET 2012 Score and In case of All India Seats it is total equivalent CET Score. Page 1 of 6

Directorate of Technical Education, Maharastra State
3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
P r Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to First Year of Two Years Full Time Post Graduate Degree Course in Management viz. MBA/MMS & Post-Graduate Diploma Courses in Management viz. PGDBM/PGDM for the Academic Year 2012-2013

MB3001 Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, Mumbai Home University Candidates

Sr. No.

Merit No.

Merit Score

Application ID
MB12235020 MB12218375 MB12145449 MB12248031 MB12302884 MB12227612 MB12168590 MB12300959 MB12183104 MB12297966 MB12308384 MB12308412 MB12210815 MB12145009 MB12271561 MB12235014 MB12234056 MB12164690 MB12195778 MB12202375 MB12236192 MB12218567 MB12145089 MB12147983 MB12223187 MB12159983

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

SeatType

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

37 38 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52 53 54 58 113 131 148 150 194 213 215 220 249 281 297

168 168 167 167 167 167 167 167 167 166 166 166 166 166 165 159 158 156 156 154 152 152 152 151 150 149

SUVARNA APURVA LEELADHAR MEHTA KARAN JANAK AGRAWAL PANKAJ RAJKUMAR BALIWALA RHEA RUSI NAMRATA SHASHIKANT SHAH SAMEER SURYAKANT SHINDE AGARWAL ADITI ANIL JOSHI NIKHIL RAVINDRA RAHUL KRISHNAN MANOJ THRIVIKRAMAN PILLAI BAGARIA ANKIT NAVIN GUPTA SACHIN RAMAVTAR SANE NACHIKET SHRIHARI ZAVERI POOJAN JITENDRA RAMTEKE PRAJAKTA ARVIND ADSUL NEHAL RAJAN LIPIKA ARUN INERKAR JADHAV SAGAR PRADEEP PRIYANKA JAGANNATH PARDESHI PHUTANE SIDDHANT HEMANT NINAD RAJENDRA SANKHE CHINTAN...
tracking img