Death Penalty

Pages: 2 (521 words) Published: January 7, 2010
Dapat Isabatas Ang Parusang Kamatayan

Ang bilang ng mga kriminal sa Pilippinas ay lalong lumalaki. Tuwing tayo ay nanunuod ng balita madalas nababalitaan natin na may namamatay o may pinatay. Karapatan nating mga Pilipino na protektahan ang ating bayan, sa pamamagitan ng pagbibigay disiplina sa mga kriminal. Yung ibang tao ay aksidenteng nakakapatay pero yung iba pumapatay para lang malibang sila. Para sa akin dapat ipagpatuloy ang parusang kamatayan o ang tinatawag na “Death Penalty” sa mga criminal para mabawasan ang mga banta sa ating bayan. Hindi lahat ng mga kriminal ay dapat hatulan ng parusang kamatayan pero yung iba kailangan talaga tulad ng mga serial killers.

Ang parusang kamatayan ay isa sa mga matitinding kaparusahan na nagtatanim ng takot sa isipan ng kahit na sinong tao. Halos lahat ng mga kriminal ay magdadalawang isip pagnalaman nila na ang buhay nila ang kapalit ng krimen na ginawa nila. Sa Pilipinas ang pinaka mataas na parusa ay ang habang buhay na pagkabilanggo na walang parole, kaya’t ano pa ang pumipigil sa kriminal na nahaharap na sa habang buhay na pagkabilanggo na walang parole na pumatay ulit sa loob ng kulungan, wala nang makakapigil sa mga bilanggo na gumawa ulit ng krimen kung silay nahaharap na sa pinakamataas na parusa. Ayon sa mga di-sumasangayon sa parusang kamatayan, ang pagkabilanggo mismo ay makakatulong mabawasan ang krimen. Sinasabi rin nila na hindi na kailangan patayin ang mga kriminal para mabawasan ang mga kriminal. Pero para sa iba disapat ang pagkabilanggo, tulad ng mga serial killers, hahayaan mo na lang ba sila sa bilangguan, paano pagnakatakas sila at pumatay ulit ng mga tao.

Ayon din sa mga “anti-death penalty“ kapag nahatulan na ng parusang kamatayan ang isang tao, at nalaman na inosente pala ang taong iyon, wala nang magagawa pa para ibalik ang taong hinatulan. Sumasang-ayon ako na ang parusang kamatayan ay hindi maaaring pawalang-bisa, pero ang pagkakataon magkamali sa paghatol ng parusang kamatayan ay...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about death penalty
  • Death Penalty Essay
  • Death Penalty Essay
  • death penalty Essay
  • Penalty of Death Essay
  • Death Penalty Essay
  • Death Penalty Essay
  • Pro Death Penalty Speech Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free