Dadadad

Topics: Teenage pregnancy, Poverty, Adolescence Pages: 23 (6048 words) Published: February 24, 2011
Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Narsing

Antas ng Kaalaman ng mga Estudyante mula sa Una Hanggang Ikalawang Taon Hinggil sa Maagang Pagbubuntis

Lopez, Ritz Ann Karen Manalansan, Danielle Ann Louise Mercader, Maricar Nolasco, Yoshabel

Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Narsing

Pasasalamat
Lubos po kaming nagpapasalamat sa mga sumusunod na indibidwal at tanggapan dail sa kanilang kontribusyon para sa pamanahong papel na ito:

-kay Bb. Aissa Abegail Jimenez, aming guro sa Filipino, sa paggabay at pagtuturo sa paggawa ng isang pamanahong papel, -sa mga awtor, editor, at mananaliksik ng mga akdang aming ginamit upang makakuha ng mga impormasyon para sa pamanahong papel na ito, -sa aming mga respondente , sa paglalaan ng oras upang aming makausap at mainterbyu -sa aming kanya-kanyang pamilya, sa pagintindi at pagbibigay suporta upang matapos ang pamanahong papel na ito. At higit sa lahat, -sa Panginoong ating Diyos, sa pagbibigay sa amin ng lakas ng loob at sa pagdinig ng aming panalangin na maisagawa ng maayos ang pamanahong papel na ito.

Muli, maraming salamat po. -Mga Mananaliksik

Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Narsing

Saklaw at Limitasyon
Ang pananaliksik na ito ay nakapokus sa mga kaalaman ng mga estudyante hinggil sa mga epekto ng maagang pagbubuntis. Saklaw nito ang mga estudyanteng nasa una at ikalawang taon sa kolehiyo. Nalimitihan ang pag-aaral na ito sa mga mag-aaral na nasa una at ikalawang taon sapagkat sila ay nasa edad labinglima hanggang labingwalo na karaniwang nakakaranas ng kuryosidad hinggil sa pagtatalik sa labas ng sagradong kasal Naniniwala ang mga mananaliksik na mainam ang panahon ngayon para sa nasabing pagaaral sapagkat lumalaki na ang bilang ng mga dalagang maagang nabubuntis.

Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Narsing

Talaan ng mga Nilalaman
Kabanata I, Ang Suliranin at Kaligiran Nito 1. Introduksyon 2. Layunin ng Pag-aarla 3. Kahalagahan ng Pag-aaral Kabanata II, Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura Kabanata III, Disenyo at Paraan ng Pananaliksik 1. Disenyo ng Pananaliksik 2. Mga Respondente 3. Instrumentong Pampananaliksik 4. Tritment ng mga Datos Kabanata IV, Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos Kabanata V, Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon 1. Lagom 2. Kongklusyon 3. Rekomendasyon Listahan ng mga Sanggunian

Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Narsing Kabanata I, Ang Suliranin at Kaligiran Nito

I. Introduksyon

Sinasabing ang mga kabataan ngayon ay napaka mapusok kung ikukumpara sa mga kabataan noon. Nandyan na gustong subukan lahat ng bagay ±droga, alak, pakikipagtalik at kung ano ano pa. kung meron mang masasabing hindi masyadong masama sa tatlong nabanggit, masasabing ito ay ang pakikipagtalik. Hindi lahat ng nakikipagtalik ay nabubuntis, ngaunit karamihan ay oo. Hindi lahat sinasadya, hindi lahat nagiging maganda ang bunga ±ngunit lahat ay tiyak na dumadaan sa pag hihirap.

Sa panahon ngayon, ang mga kabataan ang madalasna nabibiktima ng hindi sinasadyang pag bubuntis dahil narin marahil sa kapusukan, kawalan ng magagawa, o di kaya ay kyuryosidad ±kyuryosidad na habang buhay nilang dadalhin. Ngunit, sa kabilang dako, hindi naman lahat ng maagang pagbubuntis ay nagiging masama ang epekto. Meron din itong kabutihang nadadala sa mga kabataang maagang nabubuntis. Ilan sa mga kabutihang na bibigay nito ang maaga nilng pagmamature at hindi na lamang pag iisip sa knilang sarili. Dahil rin sa maagang pag bubuntis, karamihan ng mga kadalagahan ay naging mulat sa tunay na kulay ng buhay. Nalaman nilang hindi madaling pulutin ang pera, hindi lahat ng bata ay dumadanas ng kabataan, hindi lahat ng bagay na masaya sa simula ay masaya ren hanggang sa huli at hindi madali ang maging ina ±na binubuo ito ng matinding sakripisyo, sakit sa ulo at purong magmamahal.

Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Narsing
Sa mga kabataan, hindi maaring hindi pumasok sa kanilang isip ang pagpapalaglag ng bata o ang aborsyon dala narin ng...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • sdadadad Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free