Contoh Point Essay

Pages: 14 (1835 words) Published: June 1, 2010
ISU - PENDERAAN PEMBANTU RUMAH

BILIDEAHURAIAN
A. PUNCA PENDERAAN PEMBANTU RUMAH
1.Tiada akta yang melindungi- Undang-undang di Malaysia tidak merangkumi pembantu rumah di dalam akta-akta perlindungan
hak pekerja.
- Di Indonesia masih belum ada undang-undang
yang khusus melindungi pekerja-pekerja migran.
- Pihak majikan dan agen-agen buruh bebas
mendiskriminasi pembantu rumah tanpa takut
akan diambil tindakan.

2.Diskriminasi daripada agensi-agensi pekerja asing- Agensi-agensi pekerja asing di Indonesia dan Malaysia menguasai kebanyakan aspek imigrasi
dan proses penempatan tanpa kawalan oleh kedua-
dua pihak kerajaan.
- Pembantu-pembantu rumah menjadi mangsa
penyeludupan dan pekerja paksaan.
- Mereka ditipu berkenaan keadaan tempat kerja dan
jenis pekerjaan,
- Dikurung di tempat kerja dan tidak menerima gaji.

3.Majikan yang garang dan bengis- Terdapat majikan yang menganggap pembantu rumah sebagai hamba.
- Menjadi garang dan bengis bila berhadapan dengan
pembantu rumah.
- Menggunakan bahasa yang kesat dan kadang
kadang memukul apabila pembantu rumah membuat
sedikit kesalahan (mengasari mereka dengan
seterika, rotan dan lain-lain).

4.Sikap pembantu rumah- Majoriti pembantu rumah kurang berpelajaran dan tidak terdedah kepada cara kerja, budaya dan
keperluan majikan.
- Mereka menggunakan bahasa daerah dan tidak
dapat memahami sesuatu arahan dengan tepat dan
cepat.
- Majikan kecewa dengan mutu kerja dan kadangkala
mendera pembantu rumah

B. LANGKAH MENGATASI PENDERAAN PEMBANTU RUMAH 5.Menggubal akta berkaitan pekerja asing- Memperbaiki perlindungan undang-undang dengan menggubal akta perlindungan pekerja asing.

- Meminda akta pekerjaan dan akta imigresen.
- Mengenakan hukuman atau denda yang setimpal
dan boleh memberi pengajaran kepada majikan yang
mendera pembantu rumah.

6.Mengemukakan maklumat latar belakang majikan- Sebelum seseorang mengambil pembantu rumah, kajian tentang latar belakang keluarga serta laporan
psikologi majikan haruslah dikemukakan kepada
agensi pekerja asing.
- Akan memberi gambaran tentang latar belakang
majikan yang boleh menjejaskan pekerja asing ketika
bekerja di rumah.

7.Perlindungan insurans- Mewajibkan majikan membeli insurans sebelum mengambil pembantu rumah asing bekerja di rumah
mereka.
- Perlindungan insurans diberikan supaya pampasan
dapat diberikan sekiranya sesuatu perkara buruk
berlaku kepada pembantu rumah.

8.Menggunakan agensi pekerja asing yang diiktiraf- Pengambilan pekerja asing mestilah melalui agensi yang diiktiraf oleh kedua-dua kerajaan.
- Agensi akan bertanggungjawab memantau jika
pembantu rumah melakukan sesuatu yang tidak
diingini.
- Agensi pekerja asing harus dikenakan deposit
sebagai jaminan memastikan pembantu rumah asing
yang mereka tawarkan adalah berkelayakan.

9.Menggunakan pembantu rumah tempatan- Menyediakan pusat latihan untuk melahirkan pembantu rumah tempatan terlatih.
- Menjalani latihan dan dikehendaki menduduki
peperiksaan khas sebelum diberikan sijil yang akan
mempengaruhi gaji serta faedah lain.

10.Peranan masyarakat- Masyarakat harus memberi kerjasama untuk melaporkan kepada pihak polis jika mengetahui ada
kejadian penderaan pembantu rumah.
- Masyarakat harus mengamalkan semangat kejiranan
dengan mengambil tahu hal yang berlaku di tempat
tinggalnya.

C. KESAN PENDERAAN PEMBANTU RUMAH
11.Menjejaskan hubungan dua negara- Pembantu rumah asing yang didera akan membuat aduan kepada negara asal mereka.
- Negara yang terlibat akan bertindakbalas.
- Mengeruhkan suasana negara yang terlibat.

12Sukar mendapat pembantu rumah asing- Pembantu rumah asing tidak mahu lagi bekerja di negara ini.
-...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • essay
  • essays
  • essay
  • Essay
  • Point of View Essay
  • Developing Points in English Essays
  • point of view essay
  • 36 Point Tok Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free