Case Dublin Shirt Company

Pages: 9 (2614 words) Published: September 7, 2008
1.A calculation of break-even point (in units) for the year ended 2001. For the purposes of simplifying this calculation, you should assume that ONLY direct material and direct labour costs are considered variable with respect to changes in volume. Clearly identify your assumption regarding the sales mix in your calculation and specify why this assumption is important in the context of CVP analysis.

Het resultaat in 2001 was negatief, waarbij er 2.709.000 shirts verkocht zijn. Uit bovenstaande analyse blijkt echter dat het break-evenpoint 3.139.787 moet zijn bij de huidige kosten en opbrengstenstructuur. Met betrekking tot de salesmix kan gezegd worden dat deze belangrijk is bij de CPV analyse, doordat de onderneming meerdere productgroepen heeft met verschillende contributiemarges. Als de volumes per productgroep veranderen, zal de totale (gemiddelde) contributiemarge ook veranderen. Doordat de contributiemarge een belangrijke factor is voor het bepalen van het break-evenpunt kan bij verandering in de salesmix, en daarmee de contributiemarge, de winstgevendheid aangetast worden.

2.A brief overview of what strategy you think the Dublin Shirt Company should adopt. What do you consider to be the critical success factors in achieving this strategy?

De kracht van de onderneming is de kwaliteit van de producten. De zwakte van de onderneming is de klantenservice en dan met name het tijdig leveren van de goederen zoals afgesproken met de cliënt.

Binnen de onderneming wordt gesproken om de Amerikaanse markt te betreden, maar dan is het belangrijk dat de zwakte van de onderneming opgelost is en de sterke eigenschap benadrukt kan worden. Een optie zou kunnen zijn om het JIT (just-in-time) principe toe te passen, daar gemaakte afspraken (de klantenservice) niet op tijd nageleefd kunnen worden. Het voordeel van het JIT principe is dat deze streeft naar continue perfectie voor zowel de fabricage als het ontwerp.

De CEO van de moedermaatschappij heeft onlangs laten weten om de voortzetting van de productiewerkzaamheden in Ierland eventueel te staken, door de slechte financiële situatie. Om ervoor te zorgen dat het management betere beslissingen kan maken in de toekomst is het volgens mij beter om de ABC methode toe te passen. Hierdoor is er een betere kostenplanning mogelijk (o.a. prijs- en productmix beslissingen) en is er een betere besluitvorming mogelijk (o.a. bij kostentechnologische vernieuwingen). Ook maakt de toepassing van de ABC methode het mogelijk om nauwkeuriger een besluit te kunnen nemen omtrent de toetreding van de Amerikaanse markt voor damesshirts. Verder is het zo dat de afgelopen 10 jaar veel ondernemingen in Ierland gesloten zijn door de hoge kosten. Het is dan ook van groot belang de kostenstructuur nauwlettend in de gaten te houden, zodat afgewogen beslissingen genomen kunnen worden.

3. A determination of the profitability of each of the three customer groups.

Momenteel heeft de onderneming 986 klanten die verschillen in hoeveelheid en type aankopen. Er zijn daardoor drie klantengroepen geïdentificeerd: •Priority klanten (8). Dit zijn veelal internationale sportevenementen (genereren veel publiciteit). Voorbeeld: British Open, Wimbledon, Super Bowl; •Team klanten (154). Horen bij een specifiek team of vereniging; •Shop klanten (824). Deze klanten komen bij professionele winkels, zoals een professionele winkel bij een golfterrein (een speciaalzaak).

Uit bovenstaande figuur kan het volgende afgeleid worden:
Priority klanten zijn het meest winstgevend voor de onderneming; •Team klanten hebben een positieve bijdrage aan het resultaat en hebben lage kosten; •Team klanten genereren de laagste omzet voor de onderneming; •Shop klanten genereren een negatieve bijdrage aan het resultaat van de onderneming; •Shop klanten genereren de meeste omzet, maar hebben de hoogste kosten

Het grootste gedeelte van de kosten veroorzaakt bij de shop klanten komt door twee zaken,...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about The Dublin Shirt Company
  • Essay on Case Study on Executive Shirt Company
  • Om Case Analysis Executive Shirt Company Essay
  • Executive Shirt Company Case Analysis Research Paper
  • Executive Shirt Company Essay
  • Executive Shirt Company Essay
  • Swot: Shirt and Custom T-shirt Company Essay
  • Brisson Company Case Study Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free