Cargo Article

Topics: Supply chain management, Logistics, Inventory Pages: 17 (687 words) Published: February 6, 2011
Thinking of customers puts Billennium ahead of the rest

การบริการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่สำคั

ญมากสำหรับบริษัทค้าปลีกที่มีปริมาณการหมุนเวียนของสินค้าในระด

ับสูง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่งและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าในท

ี่ต่างๆ หลายครั้งที่ต้องมีการหันมาใช้บริการคลังสินค้าของ 3PLs (Third party logistics providers) เพื่อช่วยการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น The Billennium Corporation เป็นบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยที่เปิดมาตั้งแต่ปี 1997 ให้บริการและดูแลเรื่องคลังสินค้าในส่วนที่เป็นบัฟเฟอร์ มีลูกค้าหลักที่สำคัญได้แก่ กลุ่มลูกค้า FMCG (Fast Moving Consumer Goods) และกลุ่มค้าปลีก (Retailers) เช่น เทสโก้ โลตัส, อเมริกันสแตนดาร์ด, น้ำแร่เนสท์เล่ และ F&N Dairiesฯลฯ “เป็นเพราะเราให้ความสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจ

แก่ลูกค้าเป็นลำดับแรกเสมอ Billennium จึงกลายเป็น 3PL ชั้นนำของประเทศไทย” คุณ Nattha Sriprab ,Sales Director, The Billennium Corporation

บริการครบวงจรตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า Billennium พร้อมให้บริการด้านคลังสินค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับและจัดเก็บสินค้า หรือแม้กระทั่งในบางครั้งที่จำเป็นที่ต้องมีการบรรจุสินค้าใหม่

(re-packing) เนื่องจากลูกค้าอาจมีโปรโมชั่นต่างๆ เช่น การแถมสินค้าเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ครบตามเงื่อนไข ซึ่งโดยปกติของแถมและตัวสินค้าจะไม่ได้ส่งมาด้วยกัน ทำให้ต้องมีการนำมาบรรจุร่วมกันใหม่ เพื่อที่จะสามารถพร้อมส่งต่อไปให้กับลูกค้าได้

คลังสินค้าที่ออกแบบตามประเภทของสินค้า Billennium มีคลังสินค้าที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าหลักอยู่ที่นิคม

อุตสาหกรรมโรจนะและที่นวนครโดยยึดการออกแบบคลังสินค้าตามความต้

องการของลูกค้า (customized) ให้บริการกระจายสินค้าให้กับ F&N Dairies ซึ่งมีการจัดวางสินค้าในรูปแบบแร็กทั้งหมด และสามารถรองรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก โดยมีการแบ่งแยกโซนสำหรับการบรรจุสินค้าที่ต้องใช้แรงงานออกไปต

่างหาก ส่วนการจัดวางสินค้าบนชั้น มีการจัดวางสินค้าที่มีการหมุนเวียนเร็วในส่วนของด้านหน้าที่ติ

ดกับลานวางสินค้า และเก็บสินค้าที่มีการไหลเวียนช้าไว้ในสต็อกสินค้าด้านหลัง สำหรับคลังสินค้าที่นวนคร เป็นการจัดเก็บวางสินค้าไว้กับพื้นธรรมดา

ผู้ให้บริการระบบคลังสินค้า SSI Schaefer หลังจากพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การเสนอราคา การแนะนำรูปแบบ และการให้คำแนะนำว่า ควรมีการใช้ระบบแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับประเภทของสินค้าที่แตกต่า

งกัน Billennium จึงเลือก SSI Schaeferซึ่งเสนอระบบการจัดเก็บข้อมูลสินค้าอย่างมืออาชีพและมี

ความชำนาญในการให้คำแนะนำการออกแบบคลังสินค้าซึ่งใช้ประโยชน์จา

กพื้นที่ในการจัดเก็บอย่างสูงสุด นอกจากนี้ SSI Schaefer ยังได้ให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มการทำโครงการร่วมกัน ประทับใจในความเป็นมืออาชีพของ SSI Schaefer ที่สามารถส่งมอบได้ตรงตามเวลาที่กำหนด ทั้งยังคอยเข้ามาดูแลระบบอยู่ตลอดเวลา สำหรับโครงการในอนาคตอาจต้องพิจารณาดูความเหมาะสม แต่คาดว่า SSI Schaefer น่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ Billennium ให้ความมั่นใจในคุณภาพงานบริการและผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในประเทศไทย SSI Schaefer ให้บริการ แนะนำปรึกษาและวางแผนให้กับลูกค้าผู้ที่มีความต้องการพัฒนาการจ

ัดการระบบจัดเก็บสินค้า

หลักการบริหารคลังสินค้าที่ดี การที่จะประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการคลังสินค้า(WMS) นั้น จำเป็นต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าและสินค้า ทั้งนี้ จำเป็นที่ต้องมีการบริหารเรื่องเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของสินค้าเช่น ในกรณีที่สินค้าบางชนิดมีการไหลเวียนของสินค้ามากกว่าสินค้าประ

เภทอื่น ก็ควรที่มีการจัดวางให้อยู่ในบริเวณที่หยิบออกได้ง่าย โดยทั่วไป การหมุนเวียนสูงจะเกิดในช่วงปลายเดือน ในช่วงที่แต่ละบริษัทปิดยอดขาย การกำหนดตารางเวลาการทำงานให้เสร็จทันตามที่ลูกค้าต้องการเป็นเ

รื่องที่ต้องทำเป็นอันดับแรก แล้วจึงพิจารณาถึงลำดับของสินค้าที่จำเป็นต้องส่งออกตามระยะทาง

ไกลของการขนส่ง การใช้พื้นที่เพิ่ม การว่าจ้างแรงงานเผื่อไว้ในกรณีที่มีปริมาณไหลเข้ามามากของ cargo เป็นอีกหนึ่งวิธี Billennium นำมาปฏิบัติ เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ที่ต้องได้รับสินค้าตรงตามกำหนดเวลา การเข้าใจความต้องการของลูกค้าและธรรมชาติของสินค้า เป็นปัจจัยหลักทำให้ประสพผลสำเร็จในผลการบริหารจัดการโลจิสต์ติ

กอย่างแน่นอน การประสานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้ามีความสำคัญทำให้ทราบสิ่งที่ลูก

ค้าให้ความสำคัญ ทำให้ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้ถูกต้องทำให้การบริการข

อง...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Global Air Cargo Security and Screening Systems Market Essay
  • Flat Cargo Berhad Essay
  • Journal Article Review Essay
  • Exploration of a Journal Article Research Paper
  • Journal Article Critique Rubric Essay
  • Tips on how to write an article Essay
  • Article Review Guideline Essay
  • Essay about Exploration of a Journal Article in Sociology

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free