Read full document

Cach Lam Bao Cao

Page 1 of 5
Mục lục: Chương 1 : Mở đầu..................................................................................................................2 1.1 Mục đích...........................................................................................................................2 1.2 Công cụ............................................................................................................................2 1.3 Kinh nghiệm.....................................................................................................................2 Chương 2 : Một số kỹ thuật cho một văn bản khoa học.......................................................3 2.1 Định dạng đầu mục..........................................................................................................3 2.2 FootNote...........................................................................................................................4 2.3 Mục lục.............................................................................................................................4 2.4 Thêm ghi trú cho hình vẽ, bảng biểu, công thức..............................................................5 2.5 Thống kê hình vẽ, bảng biểu............................................................................................6 2.6 Tham khảo chéo...............................................................................................................6 2.7 Chú ý................................................................................................................................7 Chương 3 : Kết luận.................................................................................................................8 Danh mục hình vẽ: Hình 2.1 : Style mặc định........................................................................................................3 Hình 2.2 : Định dạng lại style..................................................................................................3 Hình 2.3 :...

Rate this document

What do you think about the quality of this document?

Share this document

Let your classmates know about this document and more at Studymode.com