Building a Better Society

Only available on StudyMode
  • Pages : 2 (463 words )
  • Download(s) : 1608
  • Published : February 25, 2010
Open Document
Text Preview
ARNONBAL, Jane Rosette S.
IT12KB6
Sa pag-unlad ng bansa ay marami ring pagbabago ang napupuna sa kaugalian ng tao. Ang katotohanang ito ay masasalamin din sa kasalukuyang pagbabago ng pagpapahalaga at pananaw ng pamilyang Pilpino. Ang pamilya ay tinuturing na tagapagsalin at tagapag-ingat sa ating kinagisnang kultura ay patuloy na hinahamon ng mga pagbabago na dulot ng modernisasyon at makabagong teknolohiya. Saan nga ba patungo ang pamilyang Pilipino? May kakayahan pa kaya itong magsalin ng mga kinagisnang kultura at pagpapahalaga sa mga susunod na henerasyon? Halina at silipin natin ang mga pagbabagong nararanasan at patuloy na kinahaharap ng angkang Pilipino. Tulad ng iba’t ibang institusyonng panlipunan ang pamilyang Pilipino ay humamaharap sa maraming pagbabago. Mga pagbabagong mula sa industriyalisasyon, kalunsuran, pangkabuhayan, medya at teknolohiya na nagdulot din ng katumbas na pagbabago sa pagpapahalaga, kaugalian at kulturang kinagisnan ng angkang Pilipino. Likas sa mga Pilipino ang pagkilala at pagsunod sa kapangyarihan ng magulang at nakakatanda. Ang pagpapalaki, pagkalinga, at pagdidisiplina sa mga anak ay kinikilalang pangunahing gampanin ng mga magulang. Ngunit sa pagbabago ng panahon ay nagbago din ang pananaw at pamamaraan ng paghubog sa mga anak. Masasabing mas naging maluwag at demokratiko sa pagpapalaki ng kanilang anak ang mga magulang dahil sa pagtanggap sa makabagong kanluraning kultura at impluwensiya ng modernisasyon. Sino nga ba ang dapat sisihin sa pangyayaring ito? Sa aking opinyon, hindi dapat sisihin ang mga magulang sa mga pangyayaring ito marahil nasa tao din ang mga ito. Kung minsan ay nagsasamantala ang ang mga anak dahil hindi nabibigyan pansin ang mga kagustuhan o luho ng kanilang anak, tuloy ang mga magulang ay naiipit sa sitwasyon. Ang pinakaubod ng pamilyang Pilipino ay ang ama, ina at mga anak. Ang ama ang pinakapuno ng pamilya. Siya ang nasusunod at nagpapasya para sa pamilya. Sa kabilang dako ay tungkulin niyang...
tracking img