Budismo

Budismo
Ang Budismo o Budhismo (Sanskrit: Buddha Dharma, nangangahulugang: "ang landas o batas ng naliwanagan o ng gising") ay isang relihiyon at pilosopiya na nakatuon sa mga aral ni Buddha Śākyamuni (Siddhārtha Gautama), na marahil namuhay noong ika-5 siglo BCE. Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha, at naikalat sa Gitna, Timog-Silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo. Ngayon, nahahati ang Budismo sa tatlong pangunahing tradisyon: Theravāda (Sanskrit: Sthaviravāda), Mahāyāna, at Vajrayāna (uri ng Budismo sa Tibet). Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo, at, kasama ang mga 350 milyong tagasunod, tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo.Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao.Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao. Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala, na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon. Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Hiyas (o Three Jewels): ang Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat), ang Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha), at ang Sangha (Pamayanan ng mga Budista). Sinasabing 230 hanggang 500 milyon ang bilang ng mga Budista sa mundo. Nakatira sa Asya ang karamihan sa mga Budista, ngunit meron ring mga na nasa ibang lupalop ng daigdig. PaniniwalaNakatuon ang Budismo sa mga turo ni Siddhartha Gautama o "Buddha", at minsan ding Gautama Buddha, na isang mangangaral na nabuhay noong sirka 563 BCE hanggang 483 BCE sa hilagang rehiyon ng Indiya. Nahati rin ang Budhismo sa Theravada, Mahayana, at Vajrayana. Mother Teresa

Famous as Sikat na bilang | Serving the poor and destitute Serving mga dukha at salat | Born on Ipinanganak sa | 27 August 1910 Agosto 27, 1910 | Born in Ipinanganak sa | Skopje, Macedonia Skopje,...
Budismo
Ang Budismo o Budhismo (Sanskrit: Buddha Dharma, nangangahulugang: "ang landas o batas ng naliwanagan
o ng gising") ay isang relihiyon at pilosopiya na nakatuon sa mga aral ni Buddha Śākyamuni (Siddhārtha Gautama), na
marahil namuhay noong ika-5 siglo BCE. Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang
siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha, at naikalat sa Gitna, Timog-Silangan at Silangang Asya sa sumunod na
dalawang milenyo. Ngayon, nahahati ang Budismo sa tatlong pangunahing tradisyon: Theravāda (Sanskrit:
Sthaviravāda), Mahāyāna, at Vajrayāna (uri ng Budismo sa Tibet). Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga
tagasunod sa buong mundo, at, kasama ang mga 350 milyong tagasunod, tinuturing ito bilang isang pangunahing
relihiyon sa mundo.Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao.Sa paniniwalang sa pamamagitang
ng mabuting budhi ay mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o
diwa ng tao.
Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala, na pinaniniwalaan ng iba bilang isang
relihiyon. Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Hiyas (o Three Jewels): ang Buddha (Ang Isang
Nagising o Namulat), ang Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha), at ang Sangha (Pamayanan ng mga Budista). Sinasabing
230 hanggang 500 milyon ang bilang ng mga Budista sa mundo. Nakatira sa Asya ang karamihan sa mga Budista, ngunit
meron ring mga na nasa ibang lupalop ng daigdig.
Paniniwala Nakatuon ang Budismo sa mga turo ni Siddhartha Gautama o "Buddha", at minsan ding Gautama
Buddha, na isang mangangaral na nabuhay noong sirka 563 BCE hanggang 483 BCE sa hilagang rehiyon ng Indiya.
Nahati rin ang Budhismo sa Theravada, Mahayana, at Vajrayana.
Mother Teresa
Famous as Sikat na
bilang Serving the poor and destitute Serving mga dukha at salat
Born on Ipinanganak
sa 27 August 1910 Agosto 27, 1910
Born in Ipinanganak
sa Skopje, Macedonia Skopje, Macedonia
Died on Namatay sa 05 September 1997 5 Set 1997
Nationality
Nasyonalidad Albania Albania
Works &
Achievements Works
& nagawa
A Noble Peace Prize laureate, Mother Teresa helped the poor and destitute people living in
the slums of Kolkata. A Noble Peace Prize pinagpipitagan, Mother Teresa nakatulong sa
mahihirap at salat sa mga taong naninirahan sa mga slums ng Kolkata. The Roman Catholic
Nun established center for AIDS patients in 1985 and founded Missionaries of Charity in
Calcutta in 1969. Ang Roman Catholic Nun itinatag center para sa AIDS sa 1985 at itinatag
ng mga Misyonero ng Charity sa Calcutta noong 1969. Her selfless service is recognized
worldwide today. Ang kanyang iimbot serbisyo ay kinikilala sa buong mundo ngayon.
Mother Teresa - Diyos regalo sa sangkatauhan - dedikado isang pangunahing bahagi ng kanyang buhay upang
maglingkod sa mga dukha at salat. Born as an Albanian, getting an Indian nationality later on, she became the Mother of
the sick, destitute as well as impoverished. Ipinanganak bilang isang Albanian, sa pagkuha ng isang Indian nasyonalidad
sa susunod, siya ay naging Ina ng mga may sakit, sayad pati na rin ang pinapaghirap. The Roman Catholic nun was the
founder of Missionaries of Charity in Calcutta in India. Ang mga madre ng Katoliko Romano ay ang founder ng mga
Misyonero ng Charity sa Calcutta sa Indya. All through her life, Mother Teresa helped and served people suffering from
various incurable diseases, affected by natural calamities and those unwanted by the society. Lahat sa pamamagitan ng
kanyang buhay, Mother Teresa nakatulong at nagsilbi sa mga taong paghihirap mula sa iba't ibang wala nang lunas sakit,
apektado ng mga natural na kalamidad at ang mga hindi ginustong sa pamamagitan ng lipunan. Love, humanity and
helping others selflessly were her reasons to live on Earth. Love, sangkatauhan at ang pagtulong sa iba selflessly ay ang
kanyang mga dahilan upang mabuhay sa Earth.
Global Recognition Global Recognition
Mother Teresa's service to humanity received worldwide recognition. Mother Teresa's serbisyo sa
sangkatauhan sa buong mundo na natanggap na pagkilala. She stood as the icon of peace, love and
compassion. Siya ay tumayo bilang ang icon ng kapayapaan, pagmamahal at pakikiramay. Her determination
to serve the poor and needy fetched her about 124 prestigious awards, including 'Padmashree Award' (in
1962 from the President of India), 'John F. Kennedy International Award (1971), 'Bharat Ratna' , 'Order of
Merit' from Queen Elizabeth, 'Nobel Peace Prize' (1979), The Pope John XXIII Peace Prize', 'Medal of
Freedom' (the highest US Civilian award) and many more. Ang kanyang mga pagpapasiya upang maglingkod
sa dukha at mapagkailangan kinuha siya tungkol sa 124 prestihiyosong parangal, kabilang ang 'Padmashree
Award' (sa 1962 mula sa Pangulo ng Indya), 'John F. Kennedy International Award (1971),' Bharat Ratna ','
Order ng merito 'mula sa Queen Elizabeth,' Nobel Peace Prize '(1979), Ang Pope John XXIII Peace Prize',
'Medal of Freedom' (ang pinakamataas na US na sibilyan award) at marami pa.
Mahathir mohammad
Tun Dr Mahathir Mohammad, ang ika-apat na Punong Ministro ng Malaysia ay ang Great
Pahayag ng Malaysia. Many may agree with me and many may disagree with me. Maraming
mga maaaring sumang-ayon sa akin at maraming maaaring hindi sumasang-ayon sa akin.
Everyone is free to have his or her own opinion towards Tun Dr Mahathir .As a normal human
being Tun Dr Mahathir certainly has good as well as bad qualities. Ang lahat ay libre na
magkaroon ng kanyang sariling opinyon sa Tun Dr Mahathir. Bilang isang normal na tao Tun Dr
Mahathir tiyak ay may mahusay na pati na rin ang masamang katangian. When we look at his
good qualities, we will love him and admire him and will certainly agree with me that he is a
tracking img