Budismo

Topics: Aung San Suu Kyi, The Tale of Genji, India Pages: 8 (8502 words) Published: March 4, 2011
Budismo
Ang Budismo o Budhismo (Sanskrit: Buddha Dharma, nangangahulugang: "ang landas o batas ng naliwanagan o ng gising") ay isang relihiyon at pilosopiya na nakatuon sa mga aral ni Buddha Śākyamuni (Siddhārtha Gautama), na marahil namuhay noong ika-5 siglo BCE. Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha, at naikalat sa Gitna, Timog-Silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo. Ngayon, nahahati ang Budismo sa tatlong pangunahing tradisyon: Theravāda (Sanskrit: Sthaviravāda), Mahāyāna, at Vajrayāna (uri ng Budismo sa Tibet). Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo, at, kasama ang mga 350 milyong tagasunod, tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo.Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao.Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao. Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala, na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon. Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Hiyas (o Three Jewels): ang Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat), ang Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha), at ang Sangha (Pamayanan ng mga Budista). Sinasabing 230 hanggang 500 milyon ang bilang ng mga Budista sa mundo. Nakatira sa Asya ang karamihan sa mga Budista, ngunit meron ring mga na nasa ibang lupalop ng daigdig. PaniniwalaNakatuon ang Budismo sa mga turo ni Siddhartha Gautama o "Buddha", at minsan ding Gautama Buddha, na isang mangangaral na nabuhay noong sirka 563 BCE hanggang 483 BCE sa hilagang rehiyon ng Indiya. Nahati rin ang Budhismo sa Theravada, Mahayana, at Vajrayana. Mother Teresa

Famous as Sikat na bilang | Serving the poor and destitute Serving mga dukha at salat | Born on Ipinanganak sa | 27 August 1910 Agosto 27, 1910 | Born in Ipinanganak sa | Skopje, Macedonia Skopje, Macedonia | Died on Namatay sa | 05 September 1997 5 Set 1997 |

Nationality Nasyonalidad | Albania Albania |
Works & Achievements Works & nagawa | A Noble Peace Prize laureate, Mother Teresa helped the poor and destitute people living in the slums of Kolkata. A Noble Peace Prize pinagpipitagan, Mother Teresa nakatulong sa mahihirap at salat sa mga taong naninirahan sa mga slums ng Kolkata. The Roman Catholic Nun established center for AIDS patients in 1985 and founded Missionaries of Charity in Calcutta in 1969. Ang Roman Catholic Nun itinatag center para sa AIDS sa 1985 at itinatag ng mga Misyonero ng Charity sa Calcutta noong 1969. Her selfless service is recognized worldwide today. Ang kanyang iimbot serbisyo ay kinikilala sa buong mundo ngayon.| Mother Teresa - Diyos regalo sa sangkatauhan - dedikado isang pangunahing bahagi ng kanyang buhay upang maglingkod sa mga dukha at salat. Born as an Albanian, getting an Indian nationality later on, she became the Mother of the sick, destitute as well as impoverished. Ipinanganak bilang isang Albanian, sa pagkuha ng isang Indian nasyonalidad sa susunod, siya ay naging Ina ng mga may sakit, sayad pati na rin ang pinapaghirap. The Roman Catholic nun was the founder of Missionaries of Charity in Calcutta in India. Ang mga madre ng Katoliko Romano ay ang founder ng mga Misyonero ng Charity sa Calcutta sa Indya. All through her life, Mother Teresa helped and served people suffering from various incurable diseases, affected by natural calamities and those unwanted by the society. Lahat sa pamamagitan ng kanyang buhay, Mother Teresa nakatulong at nagsilbi sa mga taong paghihirap mula sa iba't ibang wala nang lunas sakit, apektado ng mga natural na kalamidad at ang mga hindi ginustong sa pamamagitan ng lipunan. Love, humanity and helping others selflessly were her reasons to live on Earth. Love, sangkatauhan at ang pagtulong sa iba selflessly ay ang kanyang mga dahilan upang mabuhay sa Earth. Global Recognition...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free