Bu Essay Benim Degil

Pages: 125 (38102 words) Published: December 1, 2010
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

VERGİ AHLAKI VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Handan KAYNAR

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ADANA / 2010

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

VERGİ AHLAKI VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Handan KAYNAR

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Haşim AKÇA

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ADANA / 2010

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, Bu çalışma, jürimiz tarafından Maliye Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Başkan: Yrd. Doç. Dr. Haşim AKÇA (Danışman)

Üye: Yrd. Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ

Üye: Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZMEN ONAY Yukarıda imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım. ….../…..../2010

Prof. Dr. Azmi YALÇIN Enstitü Müdürü

Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki hükümlere tabidir.

2

i ÖZET VERGİ AHLAKI VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Handan KAYNAR Yüksek Lisans Tezi, Maliye Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Haşim AKÇA Ağustos 2010, 137 Sayfa Vergi, çoğunlukla yükümlüler tarafından hoş karşılanmamakta ve vergi kaçakçılığı gibi pek çok istenmeyen davranış ortaya çıkmaktadır. Yükümlülerin vergiye karşı olan davranışlarını belirleyen faktörlerden biri olan vergi ahlakı, vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyon olarak tanımlanmaktadır. Vergi ahlakı, vergi uyumu ile yakın ilişki içinde bulunan bir kavramdır. Vergi uyumu ve dolayısıyla vergi ahlakı ile ilişkili pek çok sosyal ve psikolojik unsurlar bulunmakta ve bu unsurlar vergi ahlakını şekillendirmektedir. Bu çalışmanın amacı vergi ahlakı ile ilişkili unsurları açıklamak ve Türkiye’de vergi ahlakının belirleyicilerini tespit etmektir. Bu bağlamda Dünya Değerler Araştırması’nın verileri kullanılarak Türkiye’de vergi ahlakı düzeyi ve vergi ahlakının belirleyicileri değerlendirilmektedir. Vergi ahlakının belirleyicileri olarak demografik değişkenler ve sosyal sermaye değişkenleri modelde bağımsız değişkenler olarak ele alınmaktadır. Bağımlı değişken olarak vergi ahlakı düzeyi alınmakta ve sıralı probit modeli tahmin edilmektedir. Modelde bağımsız değişken olarak tanımlanan bu demografik ve sosyal sermaye değişkenlerinden siyasetin önemi, demokrasinin önemi, hükümete güven, dindarlık, dinin önemi, ulusal onur gibi değişkenler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla vergi ahlakını belirleyen en önemli faktörlerin sosyal sermaye ile ilgili değişkenler olduğu söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Psikolojisi, Vergi Ahlakı, Vergi Uyumu, Sıralı Probit Model

ii ABSTRACT TAX MORALE AND AN EVALUATION FOR TURKEY Handan KAYNAR Master Degree Thesis, Department of Public Finance Supervisor: Assistant Professor Haşim AKÇA August 2010, 137 Pages Taxpayers are not pleased with tax and therefore many undesired behaviors like tax evasion emerge. Tax morale as being one of the factors determining the behaviors of the taxpayers against tax is defined an instinct motivation for paying taxes. Tax morale is closely related to tax compliance. There are several social and physiological factors that are closely related to tax compliance and therefore to tax morale and these factors determine the form of tax morale. The aim of this study is to explain the points that are related to tax morale and to figure out the determinants of tax morale in Turkey. In this context, the level of tax morale and the determinants of tax morale in Turkey are analyzed by using the data of the World Values Survey. As the determinants of tax morale, demographic variables and social capital variables are held independent variables in the model. By taking the level of tax morale as dependent variable, ordered probit model is estimated. Among these demographic and social capital variables defined as independent...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • essay
  • essays
  • essay
  • Essay
  • The Essay by Essay
  • Argumentative Essay on the Coming of Anarchy Bu Robert Kaplan
  • essays
  • Bu Form Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free