Bør straffeutmålingen i Norge skjerpes og bør dødsstraff innføres?

Only available on StudyMode
  • Pages: 3 (774 words)
  • Download(s): 2102
  • Published: September 1, 2008
Read full document
Text Preview
I Norge er det sånn at man kan begå et mord og få 21 år, som er også maksimum straffen i Norge, og dersom man har oppført seg eksepsjonelt kan retten kutte av fem til ti år for god oppførsel. Hvordan kan man begå et mord, få maksimum straff, og da bli løslatt ti år før straffen er gjennomført for god oppførsel? Er dette likegyldig til familiene som har mistet sin kjære? Trodde ikke det nei, det er derfor det gir grunn til og revurdere straffeutmålingen her i Norge.

Det gir også stor grunn til bekymring, i min mening, at dødsstraff er ikke ilagt i rettsystemet og ligger ikke der som et valg som dommere kan få bruk for. Dødsstraff i min oppfattelse skal kun brukes når den skyldige har begått et overlagt drap. Med andre ord hadde den skyldige en bevisst og gjennomtenkt plan til og utføre dens handling.

Selv om det er ikke tilkjennegitt at en høyere straffeutmåling fører til en reduksjon i samfunnets kriminalitet, tror jeg ikke at med lavere og mer primitive straffer ville man ha fått en nedskjæring i forbryterske gjerninger. På den andre siden, kan man også si at vold avler vold. Vil man virkelig ha en morder ut på gaten der normale og mer siviliserte mennesker uten groteske tanker i hodet går?Man har også folk på andre siden som er helt imot dødsstraff. De sine tanker og meninger bør også tas i betraktning. Disse personene mener at dødsstraff er en umoralask handling fordi rettsystemet faller ned til den skyldige sitt nivå. Dersom man tar Bibelen i betraktning står det, Øye for øye, tann for tann, siden Norge er en kristen stat kunne man innføre dødsstraff uten at den stikker i strid med det religiøse aspektet.

Dødsstraff er brukt i flere land i verden. Norge hadde også dødsstraff, som et av sine straffedommer inntil den ble fjernet i 1979. Senest dødsstraff ble brukt var i andre verdens krig i 1948. Den anerkjente Kvisling som var leder av Naziene i Norge ble henrettet etter at han fikk en dødsstraff dom.

Tidligere nevnte jeg at vold avler vold. La oss...
tracking img