Bartending

Pages: 5 (1752 words) Published: January 30, 2010
Ang Kasaysayan ng Bartending Sa ngayon, ang mga tao ay patuloy na nagtitipon sa iba’t-ibang pampubliko at pampribadong lugar upang uminom, makipagkita sa mga kaibigan, mag- relax, at makipagsaya. Mga Bahagi ng Bar Front Bar- Ito ang lugar kung saan ang panauhin ay nago_order _ng kanyang inumin at dito rin inihahain ang kanyang napiling inumin. Back Bar- Ito ang lugar kung saan ang mga bote ng iba’t- ibang klase ng alak ay naka display. Under Bar- Ito ang sinasabing puso ng buong bar at ito ay nangangailangan ng pinaka maingat na atensyon. Sa lugar na ito nakalagay ang mga kagamitan at mga suplay para sa mga produktong itinitinda sa Bar. Mga Uri ng Bar Public Bars- Ito ang pinaka mura at pinaka tipikal na uri ng Hotel Bar. Lounge o Saloon Bars- Ito ay higit na mas maganda kumpara sa Public Bar. Foyer Bars**- Karaniwan na sa mga Hotel ang paghahain ng alak sa kanilang mga Foyer. Ang bar na ito ay inihahalintulad sa isang Rolling Store. Cocktail Bars- Karaniwan itong makikita sa mga International Hotel. Ito ay mayroong mga mamahalin at magagandang kagamitan. Ito ay karaniwan lamang bukas sa gabi. Nightclub Bars- Ito ay matatagpuan sa mga nightclub at Disco House. Nagtitinda sila ditto ng mga cocktails at iba pang inumin tulad ng beer. Ito ay malimit bukas hanggang umaga. Pagsasaayos at Pagsasara ng Bar Mga Karaniwang paghahanda para sa pag-aayos ng Bar Tignan ang kalinisan at kalagayan ng mga sumusunod: Bar counter Bar Tools

Bat Storage Area
Bago magbukas ng Bar, siguraduhin na:
Ang mga beer, juice at iba pang na kailangan sa paggawa ng inumin na nabubulok ay dapat nakalagay sa Refrigerator. Ang mga baso at iba pang kagamitan sa Bar ay malinis at nakahanda na. Nakahanda na rin dapat ang mga prutas na gagamitin bilang palamuti sa mga inumin. Ang mga yelo ay dapat nakahanda na.

Nakaayos na ang mga inumin at ang panghuli
Pagsasara ng Bar
Magpatulong sa cellar man para: Patayin ang instantaneous beer cooler kung gumamit ng Temprite para palamigin ang beer. Sukatin ang dami ng dumina makukuha sa mga drip tray. Linisin ang mga _Drip _tray, ang harapan ng beer_ panel_, at ang sinks. Ang mga sink ay dapat kuskusin ng scouring powder dalawang beses sa isang linggo. Itaob ang mga drip tray sa ibabaw ng malinis na sink. Gawin ang _Closing Inventory at ang Bar Stock Order Form_. Hugasan ang lahat ng mga nagamit na baso at ilagay ang mga ito sa tamang lalagyan. Patayin ang glass washer at linisin ang filter. Punasan ang Post-mix machine at linisin ang drip tray nito. Patayin ang makina. Alisin ang nozzles at hugasan ito ng malinis na tubig. Patayin at linisin ang mga blender at iba pang kagamitang gumagamit ng kuryente. Iwanan ang blender na nakakalas upang ito ay matuyo ng maigi. Linisin ang mga lagayan ng yelo at itapon ang mga hindi nagamit na yelo. Linisin din ang mga lagayan ng tubig. Linisin ang iba pang mga kagamitang nagamit at ilagay ang mga ito sa tamang lagayan. Ipunin ang lahat ng mga maruruming tea towel, swabs, bar runners, at iba pa upang ito ay labhan. Muling tignan ang buong bar. Tignan ang mga palikuran(kasama ang loob ng mga cubicle) para makasigurong walang tao sa loob. Isara ang mga bukas na bintana. Kung ikaw ang huling aalis ng bar, patayin ang lahat ng ilaw at ikandado ang lahat ng pinto. Paalala: Ang mga natirang garnish na maari pang gamitin kinabukasan ay maayos na itabi sa tamang lalagyan upang hindi masira. Kung maaari, patayin lahat ng mga kagamitang gumagamit ng kuryente alinsunod sa pamantayan sa kaligtasan ng lugar at alinsunod sa patakaran ng gumawa ng mga nasabing kagamitan. Mga Inuming may Alkohol

Spirits- ito ay ang mga inumin na nakukuha sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • The History of Bartending Essay
  • Bartending in Japan Essay
  • Bartending Informative speech outline Essay
  • Bartending Study Guide Essay
  • Bartending as a Career Essay
  • BARTENDING MODULE 2 Essay
  • Essay on Arthropods

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free